ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PRO ČINNOST ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb

Obsah

Úvod

Přijetí klubu do ČMSHb

Členská práva a povinnosti

Název a sídlo klubu

Změna názvu klubu

Společná ustanovení o sloučení a rozdělení klubů

Sloučení klubů

Rozdělení klubů

Rozhodování o sloučení a rozdělení klubů

Postupování soutěží

Zánik členství v ČMSHb

Převod práv člena ČMSHb

Členská evidence

Přechodná a závěrečná ustanovení

Úvod Tato směrnice upravuje postup při přijímání klubů a oddílů (dále jen "kluby”) do ČMSHb, způsoby organizačních změn v klubech, zejména pak stanoví pravidla pro převod členských práv, slučování a rozdělování klubů a důsledky plynoucí z toho pro účast jejich družstev v soutěžích, jakož i organizační a sportovně technické důsledky zániku členství klubu v ČMSHb. 

Článek 1 - Přijetí klubu do ČMSHb 1. Členy ČMSHb se mohou stát kluby, které jsou občanskými sdruženími nebo obchodními společnostmi.

2. O přijetí za člena ČMSHb rozhoduje předsednictvo ČMSHb na základě písemné přihlášky (na předepsaném formuláři) a předložení stanov (stanovy potvrzené MV ČR), či jiného zakládacího dokumentu (výpis z obchodního rejstříku). Přihláška do ČMSHb obsahuje prohlášení uchazeče o členství, že vstupuje do ČMSHb dobrovolně, zavazuje se zejména dodržovat Stanovy a ostatní předpisy ČMSHb a podřizovat se rozhodnutím orgánů ČMSHb.

3. Nový člen je vzat do ústřední registrace a je mu přiděleno identifikační číslo (kód ČMSHb) platné v rámci ČMSHb.

Článek 2 - Členská práva a povinnosti 1. Práva a povinnosti členů ČMSHb upravují Stanovy, řády a předpisy ČMSHb. Některá práva a povinnosti členů ČMSHb mohou být upravena smlouvami mezi členem a ČMSHb.

2. Práva a povinnosti jsou nedělitelné a vázané výlučně na členy ČMSHb. O případném převodu členských práv a s tím souvisejících povinností rozhoduje předsednictvo ČMSHb. Členství člena ČMSHb, který svá práva a povinnosti převedl se souhlasem předsednictva ČMSHb zanikne. Subjekt, na něhož byla členská práva převedena, se stává členem ČMSHb se všemi členskými právy a povinnostmi vůči ČMSHb, jeho členům a účastníkům soutěží, které měl předávající členský klub.

Článek 3 - Název a sídlo klubu 1. Rozhodující znaky právní identifikace klubu tvoří jeho název a sídlo. Družstva klubu ve všech věkových kategoriích jsou povinna startovat pod jedním, pro všechny společným názvem, pod kterým je klub registrován u ČMSHb. V názvu klubu musí být obsažen základní název klubu, který je registrován u Ministerstva vnitra ČR nebo zapsán v obchodním rejstříku. Tento název je oficiálním názvem klubu a musí být uváděn v přihláškách do soutěží, ostatních dokladech klubu a v registračních průkazech všech hráčů klubu.

2. Pokud je klub obchodní společností, může být jeho právní forma na jeho žádost uváděna v registračních průkazech hráčů (s.r.o., a.s.). Taková informace o právní formě klubu se nepoužívá v jiných dokumentech, (tabulky atd.).

3. Oficiální název klubu nesmí být tvořen pouze obecně používanou zkratkou (HbC, TJ, SK, Sokol, atd.) a nesmí být zaměnitelný s názvem jiného klubu.

4. Klub je povinen hrát soutěžní utkání svých družstev, jichž je pořadatelem, na hřišti v místě svého sídla. Výjimku z tohoto ustanovení může povolit příslušný řídící orgán soutěže, které řídí.

Článek 4 - Změna názvu klubu 1. Za základní název klubu se považuje ten název, pod kterým je klub registrován u MV ČR nebo zapsán v obchodním rejstříku.

2. Změna základního názvu klubu je taková změna, při níž se zásadním způsobem mění název klubu (např. TJ Union Praha místo TJ Baník Praha). Změna názvu klubu musí být doložena příslušným dokladem MV ČR nebo výpisem z obchodního rejstříku.

3. Název klubu je možno pro jednu sezónu doplnit (např. o název sponzora TJ Metrostav Union Praha místo TJ Union Praha). O této změně informuje klub Registrační úsek ČMSHb písemně a uhradí poplatek ve výši 5000 Kč. Při této změně není nutná výměna registračních průkazů.

4. Název klubu je možno měnit kdykoliv.

Článek 5 - Společná ustanovení o sloučení a rozdělení klubů 1. Hokejbalové kluby se mohou slučovat a rozdělovat za podmínek a způsobem stanoveným v jejich statutárních dokumentech, předpisech ČMSHb a na základě zákona. Důsledkem takových změn je zpravidla změna zařazení jejich družstev do soutěží. Sloučení nebo rozdělení klubu je možné výhradně v době mezi ukončením soutěžního ročníku a losováním nového soutěžního ročníku. Je zcela vyloučeno provést sloučení či rozdělení klubu v průběhu soutěžního ročníku.

2. Návrh sloučení či rozdělení je třeba připravit s dostatečným časovým předstihem. Návrh sloučení a rozdělení klubu je nutno oznámit nejpozději do 31. 05. běžného roku orgánům ČMSHb, které řídí soutěže, v nichž startují družstva slučovaných či rozdělovaných klubů. Součástí oznámení orgánům ČMSHb musí být projekt sloučení či rozdělení klubů. Kluby, které neoznámí návrh svého sloučení či rozdělení do 31. 05. a které nepředloží zároveň projekt sloučení či rozdělení, se v příslušném roce nemohou sloučit ani rozdělit. Orgán ČMSHb rozhodující o sloučení či rozdělení s konečnou platností (čl. 8 odst. 1) je povinen do 30 dnů u obchodní společnosti a do 60 dnů u občanského sdružení od oznámení sdělit klubům, zda s projektem souhlasí či nikoli.

3. Projekt sloučení či rozdělení občanských sdružení musí obsahovat:

a) usnesení orgánů klubu (zpravidla valných hromad) o sloučení či rozdělení klubu,

b) návrh převodu družstev do klubu vzniklého sloučením či do klubů vzniklých rozdělením,

c) návrh smlouvy, případně již schválenou smlouvu o převodu závazků klubu, který zanikne.

4. Projekt sloučení, splynutí či rozdělení obchodní společnosti, musí mít náležitosti stanovené obchodním zákoníkem s tím, že v něm musí být uveden rovněž návrh převodu družstev obdobně jako při sloučení či rozdělení občanských sdružení.

5. Klub, který byl v jednom roce účastníkem sloučení, splynutí či rozdělení, nemůže se v témže roce znovu sloučit, splynout či rozdělit.

6. Při rozhodování o povolení sloučení, splynutí či rozdělení klubů jsou řídící orgány ČMSHb povinny brát ohled především na možnost dalšího působení družstev mládeže těchto klubů. Je nepřípustné, aby v důsledku sloučení, splynutí či rozdělení klubu zaniklo byť jediné družstvo mládeže. Proti tomu, kdo zánik družstva mládeže způsobí, vyvodí řídící orgán soutěže disciplinární případně sportovně technické důsledky.

Článek 6 - Sloučení klubů 1. Výsledkem sloučení klubů je buď zánik jednoho z nich a právní kontinuita druhého, nebo případ, kdy slučující se kluby oba zaniknou a vytvoří zcela novou právnickou osobu (u obch. spol. - splynutí).

2. Jestliže je klub občanským sdružením, může se sloučit jen s klubem, který je také občanským sdružením. Slučovat se mohou kluby v rámci jedné obce nebo v okruhu vzdálenosti svých sídel, který není větší než 30 km. Vzdálenost se počítá od hranice jedné obce k hranici druhé obce.

3. Je-li klub obchodní společností, může se sloučit nebo splynout jen s klubem, který je obchodní společností a má stejnou právní formu na základě splnění podmínek, které stanoví obchodní zákoník a tento předpis. Se sídlem klubu vzniklého sloučením či splynutím, musí vyslovit souhlas předsednictvo ČMSHb již při schvalování projektu. Jinak nebude projekt schválen a sloučení či splynutí se neuskuteční.

4. Sloučení či splynutí obchodních společností a sloučení občanských sdružení musí být právně doloženo (sdělení MV, ověřená kopie návrhu na zápis do obchodního rejstříku se zaplaceným soudním poplatkem, resp. výpis z obchodního rejstříku) do dne losování A družstev. Jinak se sloučení či splynutí neuskuteční.

5. Ve všech případech sloučení a splynutí zůstává nástupnickému klubu právo na účast v soutěžích, v nichž byla zařazena družstva zaniklého klubu (klubů). To však jen tehdy, je-li start družstev v soutěžích z hlediska soutěžního řádu možný (např. start družstev klubu v různých skupinách jedné třídy soutěže). Pokud by tomu tak nebylo, mohou být družstva zařazena do nižších tříd soutěže.

Článek 7 - Rozdělení klubů

1. Výsledkem rozdělení klubu je buď zánik původního klubu a vznik nových klubů, nebo právní kontinuita původního klubu a oddělení nového klubu (klubů).

2. Jestliže je klub občanským sdružením, může se rozdělit jen na kluby, které jsou občanskými sdruženími. Rozdělení je možné jen v rámci jedné obce nebo do okruhu vzdálenosti sídel nových klubů, který není větší než 30 km. Vzdálenost se počítá od hranice jedné obce k hranici druhé obce.

3. Je-li klub obchodní společností, může se rozdělit jen na kluby, které jsou obchodními společnosti a mají stejnou právní formu jako klub původní na základě splnění podmínek, které stanoví obchodní zákoník a tento předpis. Se sídly klubů vzniklých rozdělením musí vyslovit souhlas předsednictvo ČMSHb již při schvalování projektu. Jinak nebude projekt schválen a rozdělení se neuskuteční.

4. Rozdělení obchodních společností a rozdělení občanských sdružení musí být právně doloženo jako u sloučení či splynutí do dne losování A družstev. Jinak se rozdělení neuskuteční.

5. Jestliže se klub rozdělí na dva či více nových klubů, musí příslušný řídící orgán rozdělujícího se klubu v projektu rozdělení (čl. 5 odst. 3) určit, v kterých soutěžích, v nichž dosud startovala družstva rozdělujícího se klubu, jsou nástupnickými družstva klubů vzniklých rozdělením.

Článek 8 - Rozhodování o sloučení a rozdělení klubů 1. Návrhy sloučení, splynutí a rozdělení klubů schvalují řídící orgány ČMSHb na základě předložení projektů a dalších dokumentů a informací slučujícími a rozdělujícími se kluby. V případě, že jde o sloučení či rozdělení, které podle zařazení družstev klubů do soutěží, které jsou občanskými sdruženími, spadá do kompetence dvou nebo více řídících orgánů, rozhoduje s konečnou platností řídící orgán vyšší soutěže po vyjádření řídících orgánů nižší soutěže. O sloučení, splynutí či rozdělení klubu, který je obchodní společností, rozhoduje předsednictvo ČMSHb. Řídící orgány dbají, aby sloučení či rozdělení proběhla v souladu se zákony, stanovami, řády a předpisy ČMSHb a statutárními dokumenty klubů. Pokud tomu tak nebude, řídící orgán rozhodující s konečnou platností návrh sloučení nebo rozdělení klubů neschválí.

2. Vůči rozhodnutí řídícího orgánu rozhodujícího s konečnou platností o schválení sloučení či rozdělení je možno podat podnět k přezkoumání k odvolací komisi ČMSHb do 15 dnů ode dne dojití jeho rozhodnutí nebo v téže lhůtě, pokud nerozhodl v době stanovené v čl. 5 odst. 2. Přezkoumání konečného rozhodnutí předsednictva ČMSHb není přípustné.

3. Řídící orgán ČMSHb, který rozhoduje o sloučení či rozdělení klubu s konečnou platností, může v každém případě stanovit za takový akt příslušný poplatek. Celostátní orgán do 5000 Kč, nižší orgány do 3000 Kč. Řídící orgán, který je oprávněn rozhodovat s konečnou platností, je povinen oznámit částku slučujícím nebo rozdělujícím se klubům při schválení návrhu sloučení či rozdělení (čl. 5 odst. 2). Kluby jsou povinny uhradit částku společně podle dohody nebo rozhodnutí řídícího orgánu nejpozději do losování orgánu ČMSHb, který rozhodoval s konečnou platností, pokud tento orgán nestanoví jinak. Neuhrazená dlužná částka bude vymáhána cestou disciplinárního řízení.

4. Pokud se kluby odchýlí od schváleného návrhu a projektu, pak se takové sloučení či rozdělení neuskuteční. Družstva takových klubů budou zařazena do soutěží podle soutěžního řádu.

Článek 9 – Postupování soutěží (přenechání práva účasti v soutěži) 1. Oddíl hokejbalu může přenechat právo účasti v soutěži jinému oddílu hokejbalu. Toto právo nemůže oddíl hokejbalu uplatnit v období od 01. 01. příslušného roku do konce soutěže.

2. Za přenechání práva účasti v soutěži před zahájením sezóny, oznámené do uzávěrky přihlášek příslušné soutěže, uhradí oddíl hokejbalu, který právo převzal, řídícímu orgánu soutěže:

· Extraliga 3 000 Kč

· I. NHbL 2 000 Kč

· Ostatní soutěže mužů 1 000 Kč

· Ostatní mládežnické soutěže 500 Kč

3. Za přenechání práva účasti v soutěži oznámené v období od uzávěrky přihlášek do 31. 12. uhradí oddíl hokejbalu, který převzal, řídícímu orgánu soutěže:

· Extraliga 5 000 Kč

· I. NHbL 4 000 Kč

· Ostatní soutěže mužů 2 000 Kč

· Ostatní mládežnické soutěže 1 000 Kč

4. Mužstvo, které přebírá účast v soutěži také přebírá veškeré případné finanční závazky od odstoupivšího mužstva ve vztahu k této soutěži a předá písemné prohlášení řídícímu orgánu této soutěže, že nemá žádné další závazky vůči svému dosavadnímu řídícímu orgánu.

5. Obě mužstva, která se dohodla na postoupení soutěže podají příslušnému řídícímu orgánu soutěže spolu se žádostí písemnou dohodu, kterou stvrzují podpisy předsedů a razítky obou klubů.

Článek 10 - Zánik členství v ČMSHb 1. Členství v ČMSHb zaniká vystoupením klubu z ČMSHb na základě písemného sdělení klubu předsednictvu ČMSHb. Činnost všech družstev klubu končí dnem doručení písemného sdělení.

2. Předsednictvo ČMSHb může odejmout členství v ČMSHb pro hrubé nebo opakované porušování členských povinností klubu. Členství zaniká dnem rozhodnutí předsednictva ČMSHb o odnětí členství. Tímto dnem také končí účast všech družstev klubu v soutěžích.

3. Členství zaniká rovněž právním zánikem občanského sdružení na základě zákona. Členství obchodní společnosti zaniká jejím zrušením, pokud obchodní společnost neprokáže, že se ruší bez likvidace a že její členská práva a povinnosti přebírá její právní nástupce. Takové převzetí práv a povinností je možné jen se souhlasem předsednictva ČMSHb. Dnem právního zániku či zrušením člena končí účast družstev klubu v soutěžích, pokud klub neodhlásil družstva ze soutěží ještě před svým právním zánikem či zrušením.

4. Pokud členství klubu, který je občanským sdružením, nezanikne žádným ze způsobů uvedených v odst. 1 - 3, výkonný výbor Regionálního (oblastního, okresního) hokejbalového svazu doporučí předsednictvu ČMSHb, aby rozhodl o zániku členského klubu, jestliže v uplynulých dvou soutěžních ročnících neměl zařazeno v soutěžích ČMSHb ani jedno družstvo a nepřihlásil žádné své družstvo do nového soutěžního ročníku. Pokud v klubu vzniknou opět podmínky pro účast některého družstva v soutěžích ČMSHb, musí klub podat do ČMSHb novou přihlášku.

5. Jestliže členství klubu, který je obchodní společností, nezanikne žádným ze způsobů uvedených v odst. 1 - 3, ukončí je předsednictvo ČMSHb svým rozhodnutím, a to tehdy, jestliže klub neměl v posledním soutěžním ročníku zařazeno v soutěžích ČMSHb ani jedno družstvo a žádné své družstvo nepřihlásil ani do nového soutěžního ročníku. Pokud v klubu vzniknou opět podmínky pro účast některého družstva v soutěžích ČMSHb, musí klub podat do ČMSHb novou přihlášku.

Článek 11 - Převod práv člena ČMSHb 1. V případě zániku členství může předsednictvo ČMSHb v zájmu prospěchu hokejbalu rozhodnout, že členská práva převede na jinou právnickou osobu, která se stane členem ČMSHb na místo subjektu, jehož členství v ČMSHb zaniklo. Přednostně však toto právo nabídne tomu, komu náleželo před jeho převodem na člena, jehož členství zaniklo, pokud takový subjekt ještě existuje. V takovém případě družstva zaniklého člena pokračují dále v soutěžích a stávají se družstvy nového klubu, na nějž byla členská práva převedena.

Článek 12 - Členská evidence 1. Kluby, které jsou občanskými sdruženími, jsou povinny vést přesnou evidenci (matriku) svých členů. Ke kontrole této povinnosti jsou oprávněny všechny orgány ČMSHb. Oblastní (okresní) hokejbalové svazy jsou povinny kontrolovat způsob vedení členské evidence klubů majících sídlo v jejich okrese v přestávkách soutěžních ročníků.

2. Náležitosti vedení členské evidence a podmínky prokazování členství stanoví občanská sdružení ve svých stanovách, nebo v rozhodnutí svých orgánů.

Článek 13 - Přechodná a závěrečná ustanovení 1. Ruší se platnost dosavadní Organizační směrnice pro činnost členských klubů ČMSHb platného od 1. 7. 2001.

2. Tuto Organizační směrnici pro činnost členských klubů ČMSHb schválilo předsednictvo ČMSHb dne 21. 7. 2004 a platí od 1. 7. 2004.