SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2004

VYSVĚTLIVKY

Doručení

Předání originálu dokumentů osobně (proti potvrzené kopii), registrovanou poštou, faxem nebo e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce do soutěže příslušného ročníku.

Hostování Postoupení veškerých práv na hráče do jiného klubu na časově omezené období.

Hráč Hráč působící v hokejbalové soutěži spadající pod ČMSHb.

Klub

Oddíl nebo klub s jedním nebo více družstvy jedné nebo vícero věkových kategorií, jehož alespoň jedno družstvo se účastní ligy. Pod oddílem se rozumí organizační jednotka, která je součástí většího celku (TJ, SK). Pod klubem se rozumí stejná, ale samostatná organizační jednotka.

Liga

Dlouhodobá mistrovská soutěž v hokejbale na území ČR.

Mistrovská utkání

Všechna utkání zahrnutá do mistrovské soutěže.

Přestup

Postoupení veškerých práv na hráče do jiného klubu na časově neomezenou dobu.

Reprezentace

Reprezentační nebo jinak označený výběr hráčů a funkcionářů, ustanovený předsednictvem ČMSHb.

Řídící orgán soutěže

Jmenovaný či volený orgán, který v příslušné sezóně řídí příslušné soutěže.

Sezóna Rozumí se časový úsek od 1. 7. do 30. 6. následujícího roku.

Utkání

Veškeré zápasy v hokejbale hrané dle platných pravidel a řádů.

Volný hráč

Hráč, u nějž se klub vzdal veškerých práv ve prospěch samotného hráče nebo které hráč získal v souladu s ustanoveními hokejbalových řádů. Volný hráč je rovněž hráč, který se vrátil z trvalého transferu v zahraničí do ČR.

Hráčská smlouva Rozumí se typizovaný vztah odsouhlasený a registrovaný řídícím orgánem soutěže a zpracovaný v souladu s platnými předpisy a zákony ČR. Hráč a klub mohou tento vztah uzavírat po dovršení 16. roku věku hráče, přičemž smluvní strany respektují, že pro kvalifikaci profesionální smlouvy není rozhodující právní vztah mezi

klubem a hráčem. SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU

Obsah

Hlava I.

Základní ustanovení 7

Hlava II.

Organizace soutěží

201 / Řízení soutěží 8

202 / Zařazování družstev do soutěží 10

203 / Právo účasti v soutěži 11

204 / Postupy a sestupy 12

205 / Věkové kategorie 13

206 / Soupisky hráčů 15

Hlava III.

Organizace utkání

301 / Termín utkání 17

302 / Místo utkání 18

303 / Povinnosti klubů 19

304 / Povinnosti pořádajícího klubu 19

305 / Náležitosti a povinnosti družstev 22

306 / Náležitosti a povinnosti členů družstev 23

307 / Kontrola totožnosti 25

308 / Řízení utkání 26

309 / Hrací doba a doba trestů 29

310 / Čekací doba 30

311 / Utkání hraná do rozhodnutí 30

312 / Střelecká soutěž 32

Hlava IV.

Hodnocení výsledků v soutěžích

401 / Výsledky utkání 34

402 / Vystoupení a vyloučení ze soutěže 35

404 / Určení pořadí družstev 36

Hlava V.

Opravné jednání

501 / Námitky 39

502 / Odvolání 41

503 / Přezkoumání rozhodnutí 43

HLAVA I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Soutěžní řád je závazný pro ČMSHb (dále jen svaz), všechny oddíly a kluby hokejbalu (dále jen kluby), sdružení klubů, hráče a hráčky (dále jen hráče), trenéry a trenérky (dále jen trenéry), rozhodčí a funkcionáře svazu a klubů. Řády upravují zejména chování a vystupování výše jmenovaných v soutěžích, v přípravě a během návštěvy hokejbalových areálů. Člen ČMSHb je povinen se chovat ukázněně a dbát zájmů sportu při svém vystupování.

2. Všechna porušení ustanovení tohoto řádu, rozpisu soutěže a jiných sportovně technických předpisů a pokynů řídících orgánů řeší příslušný sportovně technický orgán a ve své působnosti provádí opatření sám nebo ve spolupráci s dalšími odbornými orgány nebo případ postoupí disciplinární komisi.

3. Na členy ČMSHb se vztahují ustanovení mezinárodních předpisů k jejichž plnění se ČMSHb zavázalo.

4. Změny a doplňky tohoto řádu provádí předsednictvo ČMSHb, jeho výklad provádí předsednictvo ČMSHb prostřednictvím pověřených orgánů.

5. Ruší se platnost dosavadního Soutěžního řádu platného od 1. 7. 2001.

6. Tento soutěžní řád schválilo předsednictvo ČMSHb dne 21. 2. 2004 a platí od 1. 7. 2004.

HLAVA II.

ORGANIZACE SOUTĚŽÍ

Článek 201

Řízení soutěží

1. V hokejbale se v České republice organizují mistrovské a nemistrovské, dlouhodobé a krátkodobé soutěže. Pod pojmem mistrovské (postupové) soutěže se rozumí soutěže, ve kterých se uděluje titul "mistr" nebo "přeborník" příslušné věkové kategorie a území a dále kvalifikační a dlouhodobé soutěže, které organizují řídící orgány svazu s udělenou licencí. Všechny ostatní soutěže se považují za nemistrovské (nepostupové).

2. Soutěže organizují a řídí STK ČMSHb, regionální, krajské a okresní výkonné výbory ČMSHb a jejich sportovně technické orgány, kluby nebo jejich sdružení, dále jen "řídící orgány". Sportovně technickými orgány se rozumí např. komise disciplinární, ligová, mládeže, rozhodčích, delegátů, trenérsko – metodická apod. Tyto řídící orgány ve své působnosti rozhodují o struktuře a hracím systému soutěže, kterou řídí. Řídící orgány mistrovských soutěží musí mít licenci ČMSHb. Řídící orgán soutěže vydává nejméně 3 týdny před zahájením soutěže rozpis a propozice dlouhodobé soutěže nebo propozice krátkodobé soutěže včetně termínů utkání. Řídící orgán soutěže je zodpovědný za řádný průběh soutěže a schvaluje výsledky soutěže.

3. Plánování soutěží vychází ze sportovního kalendáře celostátních soutěží a akcí, na jehož podkladě připraví řídící orgány své vlastní sportovní kalendáře. Údaje ve sportovních kalendářích jsou závazné pro příslušné nižší řídící orgány a jejich změny a doplňky lze provádět jen se souhlasem orgánu, který kalendář vydal.

4. Propozice soutěže obsahují název soutěže, adresu řídícího orgánu, číslo jeho bankovního účtu, příp. IČO, a složení všech komisí řídícího orgánu. Dále definují pravidla a řády soutěže včetně přípustných odchylek, které podléhají schválení STK ČMSHb, startovné a termínovou listinu soutěže.

K organizování soutěží vydává ČMSHb pravidla hokejbalu a soubor předpisů s dlouhodobou platností.

5. Řídící orgány soutěží udělují vítězům soutěží tituly a ceny. Titul "mistr" nebo "přeborník" může udělit jen řídící orgán soutěže. Vítěz musí obdržet uznání v každém případě v kterékoliv soutěži. Jako uznání lze udělit diplomy, plakety, medaile, poháry nebo ceny.

6. V pravidelně vypisovaných soutěžích lze udělit cenu dočasně nebo trvale putovní, v takovém případě musí vítěz kromě zapůjčení putovní ceny obdržet kopii putovní ceny nebo jiné uznání do trvalého držení. Putovní cena, která nebyla dosud trvale získána, se propůjčuje vítězi nejdéle do 1 měsíce před ukončením dalšího ročníku soutěže. Nedodržení této lhůty se považuje za disciplinární provinění.

Článek 202

Zařazování družstev do soutěží

1. Mistrovské soutěže v hokejbale se rozdělují do těchto soutěžních tříd:

a) Extraliga (dospělí, starší dorost, mladší dorost), Mistrovství ČR mládeže (starší žáci, mladší žáci)

b) I. národní liga

c) II. národní liga

d) oblastní (krajská) liga

e) okresní a jim na roveň postavené ligy

f) ostatní přebory a soutěže a turnaje.

2. Podmínky pro účast družstva v mistrovské soutěži stanovuje každoročně řídící orgán soutěže. Mezi základní podmínky účasti v soutěži patří:

a) právo účasti v soutěži (čl. 203)

b) územní příslušnost ligy stanovuje předsednictvo ČMSHb, příslušnost klubu (nebo jeho družstva) k řídícímu orgánu soutěže; zařazení družstva do územního celku jiného řídícího orgánu soutěže lze provést po vzájemné dohodě obou řídících orgánů soutěže, dohoda zahrne i podmínky a délku zařazení

c) přihláška družstva do soutěže, odevzdaná ve stanoveném termínu

d) soupiska družstva (čl. 206).

3. Družstva Extraligy, všech národních lig a veškerých družstev mládeže jsou povinna mít kvalifikovaného trenéra s platnou licencí odpovídající stupni soutěže a vedoucího družstva, schváleného řídícím orgánem soutěže.

4. Řídící orgán soutěže může jako podmínku účasti družstva v soutěži stanovit peněžní vklad (herní jistota, kauce). Tento peněžní vklad propadá ve prospěch řídícího orgánu soutěže, pokud družstvo vystoupí ze soutěže po vydání rozpisu soutěží. Řídící orgán může propozicemi povolit, že z tohoto vkladu mohou být hrazeny finanční pokuty a poplatky uložené řídícím orgánem, vklady při námitkách nebo odvolacím řízení a náhrady vzniklých škod způsobených družstvem. Vklad celý nebo snížený o výše uvedené částky vyúčtuje řídící orgán klubu do 3 měsíců od skončení soutěže nebo bude převeden do další sezóny.

5. Řídící orgán soutěže může jako podmínku účasti družstva v soutěži stanovit startovné. Startovné se hradí společně s přihláškou do soutěže. Nezúčastní-li se družstvo soutěže nebo vystoupí-li ze soutěže, startovné se nevrací.

6. Řídící orgán soutěže má právo nezařadit nebo vyloučit z účasti v soutěži družstvo, které neplní své povinnosti, porušuje stanovy a závazné dokumenty ČMSHb nebo závažně nerespektuje povinnosti stanovené řídícím orgánem.

Článek 203

Právo účasti v soutěži

1. Právo účasti v soutěži získá klub umístěním v předcházejícím ročníku, postupem z nižší soutěže, sestupem z vyšší soutěže nebo přenecháním práva účasti v soutěži. To však platí jen tehdy, není-li rozpor s dalšími ustanoveními tohoto řádu a Organizační směrnicí pro činnost členských klubů.

2. Zanikne-li klub, aniž by zanechal nástupce, ztrácí jeho družstva právo účasti v soutěžích, v nichž startovala. Takto uvolněná místa obsadí řídící orgán:

a. změnou počtu sestupujících

b. změnou počtu postupujících

c. přenecháním práva účasti v soutěži jinému klubu.

Stejným způsobem se postupuje, nepřihlásí-li se klub nebo družstvo do soutěže.

3. Rozdělení, sloučení, zánik klubu nebo přenechání práva účasti v soutěži oznámí klub písemně řídícímu orgánu. Náležitosti řeší Organizační směrnice pro činnost členských klubů ČMSHb. 

Článek 204 Postupy a sestupy

1. Ustanovení o postupech a sestupech musí být uvedeno v rozpisu soutěží. Všechny změny musejí být ohlášeny před zahájením soutěže. Vítěz mistrovské (postupové) soutěže má právo postupu do vyšší soutěže nebo do kvalifikace o tuto soutěž. Počet sestupujících nebo postupujících se proti rozpisu soutěží upraví v návaznosti na sestupy z vyšších soutěží, případně postupy či zařazení do vyšších soutěží.

2. Dvě nebo více družstev stejného klubu nemohou hrát ve stejné mistrovské soutěži. V případě, že by k tomu mělo dojít, postupuje se takto:

a) jestliže "B" družstvo si vybojovalo postup do stejné soutěže, v níž je "A" družstvo, nebude mu právo účasti v soutěži přiznáno a místo něho postoupí družstvo na dalším místě tabulky, které splňuje stanovené podmínky

b) sestoupí-li z vyšší soutěže "A" družstvo do soutěže, v níž hraje "B" družstvo, bude "B" družstvo přeřazeno do nejbližší nižší soutěže bez ohledu na své umístění a upraví se počet jiných sestupujících nebo postupujících

c) jestliže by k účasti "A" i "B" družstva mělo dojít převodem práva účasti v soutěži, řídící orgán soutěže takový převod neschválí.

3. Řídící orgán může výjimečně povolit start dvou družstev jednoho klubu v téže soutěži. V případě postupu jednoho z těchto družstev do kvalifikace v ní mohou hrát hráči obou družstev bez početního omezení.

4. Kvalifikační soutěž (baráž) je organizována jako krátkodobá mistrovská soutěž a její vítěz postupuje do vyšší soutěže. Klub, který se kvalifikace účastní, musí vyhovovat všem podmínkám pro účast stanoveným soutěžním řádem a řídícím orgánem soutěže a musí použít soupisku hráčů ze soutěže, ve které získal právo účasti v kvalifikaci. Povinností klubu je zúčastnit se případné kvalifikace o vyšší soutěž. Klub, který se kvalifikace nezúčastní, se považuje za sestupujicího ze soutěže ve které si vybojoval právo účasti v kvalifikaci a bude disciplinárně řešen.

Článek 205

Věkové kategorie

1. Základní věkové kategorie:

a) přípravka - hráči, kteří před 31.12. příslušného roku nedovršili 10 let

b) mladší žáci - hráči, kteří před 31.12. příslušného roku dovršili 10 let a věkově neodpovídají kategorii vyšší

c) starší žáci - hráči, kteří před 31.12. příslušného roku dovršili 13 let a věkově neodpovídají kategorii vyšší

d) mladší dorost - hráči, kteří před 31.12. příslušného roku dovršili 15 let a věkově neodpovídají kategorii vyšší

e) starší dorost - hráči, kteří před 31.12. příslušného roku dovršili 17 let a věkově neodpovídají kategorii vyšší

f) dospělí - hráči, kteří před 31.12. příslušného roku dovršili 18 let.

2. Vyspělým a dobře trénovaným hráčům může klub umožnit start ve vyšší věkové kategorii (ostaršení). Ostaršení lze povolit maximálně o dvě věkové kategorie. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii potvrzují hráč (u mladistvých hráčů rodič nebo zákonný zástupce), lékař a klub. Jeho platnost je na jedno soutěžní období a všechny výkonnostní stupně soutěží. Na žádost rozhodčího musí vedoucí družstva tento protokol předložit. Věkově mladší hráč musí být v zápise o utkání označen písmenem: P (přípravka), MŽ (mladší žák), SŽ (starší žák), MD (mladší dorostenec), SD (starší dorostenec). Takový hráč startuje jen za družstvo vyšší věkové kategorie anebo smí současně startovat za družstvo své vlastní i vyšší věkové kategorie.

Článek 206

Soupisky hráčů

1. Kluby předloží řídícímu orgánu soutěže nejpozději 7 dnů před zahájením soutěže soupisku družstva ve dvou vyhotoveních. Kluby, které mají v soutěžích stejné věkové kategorie "A" a "B" družstvo, předkládají soupisku ve čtyřech vyhotoveních. Na soupisce musí být kdykoliv uvedeno nejméně 9 hráčů včetně nejméně 1 brankáře. Soupiska musí obsahovat:

a) přesný název klubu, označení družstva, věková kategorie

b) jména a příjmení hráčů, čísla registračních průkazů a vlastnoruční podpisy hráčů

c) jméno a příjmení trenéra, vedoucího družstva, případně dalších funkcionářů klubu, jejich bydliště, telefon a e-mail.

Výklad:

Vlastnoruční podpis hráče musí být na soupisce uveden před jeho prvním startem v mistrovském utkání. Podpis hráče může být na soupisku hráčem doplněn před začátkem utkání.

2. Hráči, které klub neuvede na žádnou ze soupisek svých družstev a nejsou považováni za volné hráče, uvede klub na tiskopisu „VÁZANÍ HRÁČI“, který dvojmo předloží registračnímu úseku ČMSHb, jeden potvrzený tiskopis vrátí registrační úsek ČMSHb klubu. Platnost tiskopisu je vždy do konce příslušné sezóny. Za každého hráče uvedeného na tiskopisu uhrádí klub ČMSHb částku 30 Kč. Tiskopis musí obsahovat:

a) přesný název klubu,

b) jména a příjmení hráčů, čísla registračních průkazů,

c) datum, podpis oprávněného funkcionáře a razítko klubu.

3. Hráč může být uveden pouze na jedné soupisce a v mistrovských utkáních může hrát jen za družstvo, na jehož soupisce je uveden. Výjimky jsou stanoveny takto:

a) Hráči uvedení na soupisce "A" družstva mohou nastoupit za "B" družstvo, ale v jednom utkání nejvíce 4 hráči bez ohledu na post. Stejným způsobem mohou nastoupit hráči "B" družstva za "A" družstvo.

b) Hráči s hostování mezi soutěžemi (střídavý start) musí být zapsáni do soupisek obou družstev. Na soupisce družstva ve kterém má hráč střídavý start se uvede zkratka SS. V jednom utkání smí nastoupit maximálně 4 hráči s tímto typem hostování.

c) Hráči s platným ostaršením.

d) Z hráčů hostujících na vyzkoušení mohou v jednom utkání hrát za družstvo vyšší soutěže nejvíce 3 hráči.

4. Ve stejné soutěži hráč nesmí startovat za více než jedno družstvo současně.

5. Řídící orgán soutěže soupisky zkontroluje a potvrdí. Jedno vyhotovení obdrží klub a předkládá je na všech utkáních družstva. Soupiska platí do konce sezóny.

6. Má-li klub „A“ a „B“ družstvo je povinností klubu předat řídícímu orgánu vyšší soutěže potvrzenou kopii soupisky družstva startujícího v nižší soutěži. Poté předá klub potvrzenou kopii soupisky mužstva startujícího ve vyšší soutěži řídícímu orgánu nižší soutěže.

7. V období přestávky mezi první a druhou polovinou soutěže (15. 12. – 15. 2.) je možno provést výměnu nejvíce 6 hráčů mezi soupiskami všech družstev klubu příslušné věkové kategorie. Tuto výměnu je klub povinen předložit řídícímu orgánu soutěží k potvrzení.

Výklad:

Klub má A a B družstvo. Může dojít k výměně šesti hráčů z A do B a naopak, tj. celkem 12 hráčů.

Klub má A, B a C družstvo. Může dojít k výměně šesti hráčů z A do B či C, šesti hráčů z B do A či C a šesti hrářů z C do A či B, tj. celkem 18 hráčů.

8. Jestliže má klub v soutěžích stejné věkové kategorie i "C" družstvo, postupuje se analogicky podle odst. 1, 3 a), 6 a 7 pro "B" a "C" družstvo.

9. Klub je povinen vyškrtnout hráče ze soupisky, jakmile ztratil možnost hrát za klub. Údaje se škrtnou tak, aby zůstaly čitelné. Klub může doplnit nového hráče na soupisku ihned po provedení registrace nebo změn v registraci, každé doplnění soupisky musí písemně nahlásit řídícímu orgánu soutěže před prvním startem hráče v utkání. Neplnění tohoto nařízení bude trestáno disciplinárně.

10. Zneužití soupisky, nepravdivé údaje nebo neoprávněné záznamy v ní jsou disciplinárním proviněním a budou trestány rovněž hracími důsledky. Za disciplinární provinění bude bráno také zneužití protokolu o ostaršení, nebo uvedené nepravdivé údaje či neoprávněné záznamy do tohoto protokolu.Tento protokol je nedílnou součástí soupisky mužstva.

HLAVA III.

ORGANIZACE UTKÁNÍ

Článek 301

Termín utkání

1. Termíny utkání jsou uvedeny v rozpisu soutěže a jsou závazné pro všechny účastníky soutěže.

2. Není-li rozpisem soutěží stanoven termín utkání včetně dne, přesného začátku a místa utkání, je pořádající klub povinen hlásit datum konání, přesný začátek a místo utkání

a) řídícímu orgánu soutěže

b) soupeři

c) rozhodčím a delegátovi

d) orgánům, které utkání obsazují rozhodčími a ostatními činovníky utkání,

nejpozději 8 dnů před termínem utkání doporučeným dopisem, e-mailem, faxem nebo telegramem. Splnění této povinnosti musí klub v případě potřeby doložit, v opačném případě bude potrestán disciplinárně nebo hracími důsledky. Řídící orgán může upravit způsob a termín hlášení utkání v rozpise soutěží.

3. Kluby mohou sehrát utkání ze závažných důvodů i mimo původní termín, jestliže jejich dohodu schválí řídící orgán soutěže. Řídící orgán soutěže má právo v odůvodněných případech nařídit sehrání utkání mimo původní termín nebo svým nařízením stanovit jednotný začátek utkání téže soutěže v zájmu její regulérnosti.

4. Po vzájemné dohodě, kterou dají na vědomí řídícímu orgánu soutěže, mohou kluby sehrát utkání v obráceném pořadí při dodržení termínu utkání (převzetí pořadatelství). V takové dohodě současně stanoví pořadatelství v dalších vzájemných utkáních soutěže běžné sezóny.

5. Nemůže-li být utkání sehráno nebo dokončeno z vyšší moci, je povinností klubů (družstev) se okamžitě nebo nejpozději do 48 hodin dohodnout na novém termínu a neprodleně jej sdělit řídícímu orgánu soutěže.

6. Je-li ohroženo sehrání utkání z důvodu vyšší moci, může pořádající klub nejpozději 18 hodin před úředně stanoveným začátkem utkání informovat řídící orgán, který rozhodne o dalším postupu. Zneužití tohoto ustanovení se trestá disciplinárně a herními důsledky.

Výklad: řídící orgán neprodleně zajistí ve své kompetenci kontrolu stavu hřiště tak, aby nemohlo dojít ke zneužití tohoto ustavení 7. Nedojde-li k dohodě klubů (družstev) o termínu utkání nebo dojde-li ke sporům o místo či termín utkání, může řídící orgán termín utkání stanovit svým nařízením.

Článek 302 Místo utkání

1. Utkání se hrají v hokejbalových areálech vymezených řídícím orgánem soutěže jen na hřištích s licencí vyhovujících pravidlům hokejbalu. Klub je povinen v přihlášce do soutěže uvést, na kterém hřišti nebo hřištích bude svá domácí utkání hrát, není-li to určeno v rozpisu soutěže.

2. Utkání mistrovských soutěží se hrají jen na hřištích předem schválených řídícím orgánem soutěže. K uskutečnění utkání mistrovské soutěže mimo Českou republiku je třeba souhlas soupeře a řídícího orgánu.

3. Nemůže-li klub odehrát utkání na předem oznámeném hřišti (např. z důvodu nezpůsobilosti hřiště, uvedení hřiště mimo provoz, nedostatku provozních hodin apod.), může při dodržení ostatních ustanovení tohoto řádu utkání přeložit na jiné hřiště za podmínky, že vzdálenost z místa soupeře nebude více než o čtvrtinu vyšší než vzdálenost do místa, kde klub svá utkání hraje podle přihlášky či rozpisu soutěže. Přeloží-li klub utkání na hřiště ve větší vzdálenosti, je ke konání utkání třeba souhlas soupeře nebo řídícího orgánu soutěže.

4. Rozhodnutí o způsobilosti hrací plochy přísluší jen rozhodčím.

5. Stane-li se hřiště bezprostředně před utkáním nebo v průběhu utkání nezpůsobilé k zahájení nebo pokračování utkání (např. pro sněžení, déšť, mlhu, poruchu technického zařízení apod.), rozhodčí nařídí odstranění závad. K tomu může začátek utkání odložit až o 1 hodinu nebo utkání až na dobu 1 hodiny přerušit. Nedojde-li ve stanovené lhůtě k odstranění závad a je-li zřejmé, že se tak nestane ani v nejbližších chvílích, rozhodčí utkání nezahájí nebo předčasně ukončí pro nezpůsobilost hrací plochy. Při rozhodování o způsobilosti hřiště musí mít rozhodčí na zřeteli především regulérnost utkání a zdraví hráčů, současně však vyčerpat v součinnosti s pořádajícím klubem všechny možnosti k uvedení hřiště do řádného stavu.

Článek 303 Povinnosti klubů

1. Kluby odpovídají zejména za:

a) účast družstev v soutěžích podle přihlášek do soutěží a požadavků řídícího orgánu soutěže

b) zdravotní způsobilost hráčů

c) vystupování a chování svých hráčů a funkcionářů v soutěži a přípravě na soutěžní období

d) dodržování platných řádů a plnění nařízení daných rozpisem soutěže

e) řádné plnění svých finančních závazků a závazků svých členů vůči svazu a řídícímu orgánu soutěže

Článek 304

Povinnosti pořádajícího klubu (pořadatele)

1. Pořadatelem může být klub nebo řídícím orgánem soutěže v propozicích označený orgán. Pořádajícím klubem je klub, jehož družstvo je v rozlosování u konkrétního utkání uvedeno na prvním místě. V krátkodobé soutěži je pořádající klub uveden v propozicích. Pořádající klub odpovídá za zajištění a přípravu utkání, regulérní průběh utkání a bezpečnost všech účastníků. Povinnosti pořádajícího klubu (pořadatele) mohou být upraveny v propozicích soutěže.

2. Pořádající klub (pořadatel) je povinen:

a) hlásit termín utkání podle čl. 301, odst. 2 a pořádat utkání na hřišti vyhovujícím pravidlům hokejbalu, řádně vyznačeném a vybaveném, u mistrovských soutěží schváleném řídícím orgánem soutěže

b) zabezpečit rozhodčí utkání, je-li tato povinnost stanovena řídícím orgánem soutěže

c) zajistit noclehy pro stanovený počet osob, požádá-li o to nejpozději 7 dní před konáním utkání hostující klub, rozhodčí nebo delegát utkání

d) zajistit odpovídající podmínky pro činnost družstev a rozhodčích na utkání, zejména čisté, vybavené, vytápěné a uzamykatelné šatny, sociální zařízení a sprchy

e) mít k dispozici dostatečné vybavení k utkání (míčky, stopky, zápis o utkání apod.)

f) zajistit podmínky pro činnost zástupců řídícího orgánu soutěže, zejména pro delegáta utkání a pracovníky pověřené dopinkovou kontrolou

g) nejpozději před zahájením utkání vyplatit náhrady rozhodčím, případně delegátu utkání (nestanoví-li rozpis soutěže jinak)

h) zajistit zdravotní službu s potřebným vybavením pro první pomoc a telefon, kterým je kdykoliv možno přivolat rychlou lékařskou pomoc

i) zajistit hráčům obou družstev a rozhodčím v pře-stávkách a po utkání nealkoholické nápoje

j) vhodnou formou informovat veřejnost o konání utkání, zajistit, aby diváci byli informováni o družstvech, případně klubu, soutěži apod.

k) zajistit podmínky pro práci sdělovacích prostředků

l) hlásit výsledek utkání způsobem stanoveným v rozpisu soutěže.

3. K udržení pořádku při utkání je pořádající klub povinen zajistit pořadatelskou službu z osob starších 18 let v rozsahu přiměřeném úrovni soutěže, počtu diváků a jejím úkolům. Činnost pořadatelské služby řídí hlavní pořadatel utkání a zástupce hlavního pořadatele utkání, kteří musí být členy pořádajícího klubu a jsou osobně zodpovědní za výkon pořadatelské služby. Hlavní pořadatel a jeho zástupce musejí být viditelně označeni nápisem "Hlavní pořadatel" a "Zástupce hlavního pořadatele". Ostatní pořadatelé jsou označeni odpovídajícím způsobem (páskou, vestou, jednotným oblečením apod.). Jméno, příjmení a adresa hlavního pořadatele jsou uvedeny v zápise o utkání. Hlavní pořadatel se ohlásí před utkáním rozhodčím, seznámí je se stavem zajištění utkání a oznámí své stanoviště v průběhu utkání. Po dobu utkání jsou hlavní pořadatel i jeho zástupce k dispozici rozhodčím a zástupcům družstev a na jejich požádání učiní opatření k zajištění pořádku a bezpečnosti účastníků utkání.

4. Pořadatelská služba zajistí:

a) pořádek na stadionu a bezpečnost účastníků

b) splnění příkazů zástupců policie, zástupce řídícího orgánu a rozhodčích

c) aby v průběhu utkání ani bezprostředně po utkání nevstupoval na hrací plochu nikdo kromě hráčů, rozhodčích, lékaře, zdravotníků a technického personálu

d) aby před utkáním, v průběhu utkání, o přestávkách a po utkání nevstupoval na hráčské lavice a do šaten hráčů nikdo kromě členů družstev (hráčů a funkcionářů mužstev)

e) aby před utkáním, v průběhu utkání, o přestávkách ani po skončení utkání nevstupoval do šatny rozhodčích nikdo kromě rozhodčích, zapisovatele, delegovaného zástupce řídícího orgánu a osob, kterým to rozhodčí výslovně dovolí: k tomu určí stálou službu u šatny rozhodčích, která do šatny nevpustí nikoho bez svolení rozhodčích

f) podmínky pro činnost pomocných činovníků utkání

g) službu u vchodů do stadionu, která zajistí, aby do hlediště byly vpuštěny jen osoby se vstupenkou nebo povolením vstupu v maximálním množství kapacity stadionu

h) aby do stadionu nebyly vpuštěny, popřípadě aby byly zjištěny a vyvedeny osoby v podnapilém stavu, osoby s nebezpečnými předměty a osoby, které svým chováním narušují bezpečnost ostatních účastníků utkání

i) zjištění jmen výtržníků a ohlášení rozhodčím, policii, případně přivolání policie

j) stálou připravenost zdravotnického zařízení a vybavení a prostor k ošetření a první pomoci

k) při zranění, u kterého nepostačí ošetření prostředky a zdravotníky na stadionu, okamžité přivolání rychlé lékařské pomoci

l) aby osobní a cenné věci včetně dopravních prostředků družstev, členů družstev, rozhodčích a zástupců řídícího orgánu soutěže nebyly odcizeny či poškozeny k tomu jsou jejich majitelé povinni je na vyzvání hlavního pořadatele uložit nebo odstavit na místo určené pořadatelskou službou

m) bezpečný odchod a odjezd členů družstev, rozhodčích a zástupců řídícího orgánů soutěže po utkání jak na stadionu, tak k dopravnímu prostředku mimo stadion.

5. Nesplnění povinností pořádajícího klubu se považuje za disciplinární provinění a v určených případech bude trestáno hracími důsledky.

Článek 305

Náležitosti a povinnosti družstev

1. Náležitostí každého družstva zařazeného do soutěže je soupiska hráčů, která je potvrzená řídícím orgánem soutěže a kterou družstvo předkládá na všech svých utkáních. Nastupuje-li za družstvo hráč, který není uveden na soupisce družstva, předkládá družstvo soupisku na níž je hráč uveden (start ostaršeného hráče nebo z „B“ družstva za „A“ družstvo apod). Dostaví-li se družstvo bez soupisky, považuje se to za disciplinární provinění a rozhodčí tuto skutečnost zaznamenají do zápisu o utkání a vyžádají si od vedoucího družstva písemné prohlášení v zápisu o utkání, že všichni hráči, kteří k utkání nastupují, splňují podmínky k nastoupení do utkání dle SŘ.

2. Družstva jsou povinna zejména:

a) dostavit se k utkání

b) nastoupit ve stanovenou dobu, v odůvodněných případech do skončení čekací doby, na hřiště ve stanoveném počtu hráčů.

3. Stanoveným počtem hráčů se rozumí:

a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a

b) minimálně 6, maximálně 20 hráčů.

Článek 306

Náležitosti a povinnosti členů družstev

1. Hráči musí před utkáním předložit platné registrační průkazy opravňující je hrát v příslušném utkání za příslušný klub. Další povinností hráče nastupujícího k utkání je vlastnoruční podpis na soupisce družstva. Registrační průkaz nemůže být nahrazen jiným dokladem kromě ustanovení odst. 2.

2. Dostaví-li se všichni hráči družstva bez registračních průkazů, považuje se to za disciplinární provinění a rozhodčí tuto skutečnost zaznamenají v zápisu o utkání zároveň s důvodem, proč nebyly registrační průkazy předloženy. Vyžádají si od vedoucího družstva písemné prohlášení v zápisu o utkání, že všichni hráči, kteří nastupují bez registračních průkazů, mají vystavené platné registrační průkazy opravňující je v utkání hrát. U všech těchto hráčů provedou rozhodčí kontrolu totožnosti podle čl. 307, odst. 3 b), c). Řídící orgán soutěže posoudí důvody, proč hráči nastoupili bez registračních průkazů a rozhodne o dalších opatřeních. Zjistí-li se, že některý z hráčů hrál neoprávněně, bude družstvo potrestáno hracími důsledky a případ projedná příslušný disciplinární orgán. Dostaví-li se družstvo bez registračních průkazů i bez soupisky, nelze utkání v žádném případě sehrát.

Ve výjimečných případech může hráč jako náhradní doklad o své řádné registraci předložit potvrzení, které je vydané registračním úsekem ČMSHb. Toto potvrzení má platnost, není-li na potvrzení uvedeno jinak, 14 dní od jeho vystavení Jednotlivý hráč, jenž se dostaví k utkání bez registračního průkazu či platného potvrzení nesmí být připuštěn k utkání.

3. Trenér družstva je povinen:

a) mít na utkání trenérský průkaz a předložit jej rozhodčím společně s registračními průkazy hráčů

b) potvrdit před utkáním v zápise o utkání svým podpisem správnost údajů a oprávněnost startu hráčů svého družstva

c) ovládat a dodržovat pravidla hokejbalu, ustanovení řádů a předpisů ČMSHb,

d) dbát na kázeň a dodržování pravidel hokejbalu v družstvu.

4. Vedoucí družstva je povinen:

a) mít na utkání funkcionářský průkaz a předložit jej rozhodčím společně s registračními průkazy hráčů

b) vyplnit před utkáním zápis o utkání, zapsat do něj všechny hráče a předložit zápis spolu se soupiskou a průkazy hráčů, trenérů a funkcionářů rozhodčím nejpozději 30 minut před utkáním. Po zahájení utkání již nelze žádného hráče do zápisu o utkání dodatečně dopisovat.

c) potvrdit před utkáním v zápise o utkání svým podpisem správnost údajů a oprávněnost startu hráčů svého družstva

d) dostavit se na požádání rozhodčích nebo zástupce řídícího orgánu do šatny rozhodčích k odstranění nedostatků a kontrole údajů v zápise, řešení mimořádných situací apod.

e) v případě neúčasti kvalifikovaných rozhodčích nebo delegáta utkání zajistit řízení utkání rozhodčími - laiky podle čl. 308

f) po skončení utkání překontrolovat své záznamy o vstřelených brankách se zápisem o utkání, sporné věci uvést do souladu po dohodě s rozhodčími, opsat si ze zápisu o utkání udělené tresty a další poznámky rozhodčích, týkajících se jeho klubu, jenž stvrzuje svým podpisem

g) nahlásit rozhodčím hráče, kteří do utkání nezasáhli

h) ovládat a dodržovat pravidla hokejbalu, ustanovení řádů a předpisů ČMSHb,

i) spolupodepisovat zápis o utkání s kapitánem mladším 18-ti let,

j) dbát na kázeň a dodržování pravidel hokejbalu v družstvu.

5. Funkcionář je povinen:

a) mít na utkání funkcionářský průkaz a předložit jej rozhodčím společně s registračními průkazy hráčů

b) ovládat a dodržovat pravidla hokejbalu, ustanovení řádů a předpisů ČMSHb,

c) dbát na kázeň a dodržování pravidel hokejbalu v družstvu.

6. Hráč je povinen:

a) ovládat a dodržovat pravidla hokejbalu, dodržovat řády a předpisy ČMSHb, řídit se pokyny trenéra, vedoucího družstva, kapitána družstva a rozhodčích

b) dostavit se na vyzvání rozhodčího ke kontrole totožnosti

c) dostavit se na vyzvání pověřeného funkcionáře řídícího orgánu k dopingové kontrole.

7. Kapitán je kromě povinností hráče povinen spolu s trenérem a vedoucím družstva dbát na kázeň a dodržování pravidel hokejbalu v družstvu.

8. Nikdo z členů družstev není oprávněn psát do zápisu o utkání nic kromě sestav družstev a jména hlavního pořadatele. Oprávněné stručné, výstižné a věcné námitky vedoucích družstev k utkání uvedou rozhodčí v poznámkách, které poté vedoucí družstva podepíše. Odmítne-li některý z vedoucích družstev podepsat zápis o utkání, zaznamenají to rozhodčí do zápisu s příslušným vysvětlením a družstvu nevydají registrační průkazy. Registrační průkazy odešlou řídícímu orgánu soutěže.

9. Trenér, funkcionář a vedoucí družstva musí být osoba starší 18-ti let.

10. Hráče, kteří byli zapsáni v zápise o utkání a nezasáhli do utkání, zapisovatel po konzultaci s vedoucím družstva ze zápisu vyškrtne. Hráč (brankář) zasáhl do utkání, jestliže se zúčastní hry nebo trestného střílení nebo je mu uložen trest nebo odpykává trest za jiné hráče či hráčskou lavici. Jestliže se náhradní brankář zúčastnil hry nebo trestného střílení, zapisovatel zapíše do zápisu o utkání čas a stav utkání, kdy nastoupil.

Článek 307

Kontrola totožnosti

1. Kapitánu družstva umožní rozhodčí nahlédnout do zápisu o utkání za účelem zjištění jména a příjmení kteréhokoliv hráče družstva soupeře.

2. Kapitán družstva může požádat o kontrolu totožnosti kteréhokoliv hráče nebo hráčů soupeře. V utkání mládeže jsou povinni rozhodčí takové žádosti vyhovět kdykoliv v průběhu utkání, avšak v poslední třetině každému družstvu pouze jedenkrát. V utkání dospělých jsou povinni rozhodčí takové žádosti vyhovět do zahájení třetí třetiny, později vyhoví rozhodčí takovému požadavku, považují-li jej za odůvodněný.

3. Kontrolu totožnosti provedou rozhodčí za přítomnosti vedoucích nebo kapitánů obou družstev takto:

a) kontrolou registračního průkazu hráče a porovnáním se skutečností

b) kontrolovaný hráč je povinen podepsat se do zápisu o utkání a podpis bude porovnán se soupiskou

c) má-li rozhodčí pochybnosti o totožnosti hráče, je hráč povinen předložit průkaz totožnosti, pokud jej vlastní. Hráči mladší 18-ti let musí předložit průkaz, ve kterém je uvedeno alespoň jméno, příjmení, rodné číslo (například průkaz pojištěnce). Rozhodčí učiní závěr, zda totožnost hráče odpovídá.

d) v záporném případě nepřipustí hráče k dalšímu pokračování utkání a o výsledku rozhodne řídící orgán soutěže.

Má-li rozhodčí pochybnosti o totožnosti hráče a není si jist svým rozhodnutím (aby nepoškodil ani jednu stranu), položí hráči několik otázek typu: adresa, škola, sourozenci, rodiče, apod. (otázky, které dokáže zodpovědět jen konkrétní osoba), odpovědi si nechá hráčem (je-li hráč mladší 18-ti let, spolupodepisuje i vedoucí družstva) podepsat, nechá hráče utkání sehrát a podá podrobnou zprávu (včetně otázek a odpovědí) řídícímu orgánu, který provede vlastní šetření o oprávněnosti startu hráče.

Článek 308

Řízení utkání

1. K řízení utkání deleguje příslušný orgán rozhodčí s odpovídající licencí. Kompetence k delegování rozhodčích a pomocných činovníků a jejich počet na jednotlivých utkáních stanoví v rozpise soutěží řídící orgán soutěže. Klub má právo před zahájením soutěže (do 30. 7.) požádat písemně příslušnou komisi rozhodčích bez udání důvodu o vetaci jednoho rozhodčího z nominační listiny příslušné soutěže. Žádost o vetaci projedná příslušná komise rozhodčích a s konečnou platností rozhodne. Dodatečné námitky klubů proti delegaci rozhodčích jsou nepřípustné.

2. Rozhodčí mají povinnost:

a) dostavit se k řízení utkání před jeho začátkem v době, jejíž délku stanoví příslušný orgán

b) před utkáním přezkoušet způsobilost a vybavení hřiště, zejména stav branek, brankových sítí a hrazení a nařídit hlavnímu pořadateli odstranění závad

c) zkontrolovat zápis o utkání, registrační průkazy hráčů, průkazy trenérů a funkcionářů a soupisky a ponechat si je u sebe do konce utkání; na nedostatky upozornit vedoucí družstev, odstranitelné závady nechat napravit; hráče, kteří nesplňují podmínky startu, nepřipustit k utkání

d) zahájit utkání včas společným nástupem obou družstev a rozhodčích

e) řídit utkání podle pravidel hokejbalu, v předepsaném úboru a výstroji

f) ihned po skončení utkání odebrat registrační průkazy hráčům potrestaným trestem ve hře, uvést v poznámkách všechny důležité skutečnosti související s těmito tresty nebo utkáním, oprávněné námitky vedoucích družstev (čl. 501, odst. 9) a vše si nechá vedoucím družstva podepsat. Události, které budou předmětem dalšího řízení včetně jejich okolností rozhodčí po skončení utkání napíše na zadní stranu do Poznámek o utkání a nechá si je vedoucím družstva, kterého se tyto události týkají (případně oběma vedoucími družstev) podepsat,

g) na zvláštní příloze zápisu o utkání se vyjádřit k vzneseným námitkám se svým zdůvodněním

h) odeslat zápis o utkání, odebrané registrační průkazy, případně další doklady řídícímu orgánu soutěže v termínu a způsobem stanoveným v rozpise soutěže

i) být nápomocen pověřenému pracovníkovi při provádění dopingové kontroly.

3. Nedostaví-li se některý nebo žádný z delegovaných rozhodčích a na utkání je přítomen delegát řídícího orgánu, vyřeší vzniklou situaci ustavením náhradních rozhodčích nebo ustavením rozhodčích-laiků nebo tím, že sám převezme řízení utkání, nebo změnou systému řízení nebo kombinací těchto možností.

4. Nedostaví-li se některý z delegovaných rozhodčích nebo činovníků utkání a na utkání není přítomen delegát řídícího orgánu soutěže, vyřeší vzniklou situaci přítomný delegovaný rozhodčí (přítomní delegovaní rozhodčí) způsobem stanoveným v předchozím článku.

5. Nedostaví-li se žádný z delegovaných rozhodčích ani delegát do skončení čekací doby (čl. 310), je povinen převzít řízení utkání jiný přítomný rozhodčí. Je-li přítomno více rozhodčích, přísluší přednostní právo rozhodčímu s vyšší licencí. Mají-li stejnou licenci, rozhodne vzájemná dohoda nebo dohoda s vedoucími družstev. Není-li přítomen žádný rozhodčí, řídí utkání rozhodčí-laici. Družstva jsou povinna se dohodnout na náhradních rozhodčích nebo rozhodčích-laicích a utkání musí být odehráno.

6. Náhradní rozhodčí a rozhodčí-laici mají všechna práva a povinnosti jako delegovaní rozhodčí, nemusejí však řídit utkání v předepsané výstroji.

7. V případě, že se delegovaný rozhodčí (delegovaní rozhodčí) dostaví po zahájení utkání, převezme (převezmou) ihned řízení utkání. Řídí-li ale již utkání náhradní rozhodčí s licencí, delegovaný rozhodčí (delegovaní rozhodčí) řízení utkání nepřebírá (nepřebírají).

8. V případě, že některý rozhodčí není schopen ze zdravotních důvodů pokračovat v řízení utkání, rozhodčí nebo delegát vyřeší vzniklou situaci změnou systému řízení nebo nástupem náhradního rozhodčího.

9. Rozhodčí předčasně ukončí utkání v těchto případech:

a) pro úmrtí hráče nebo rozhodčího,

b) na úřední zákrok orgánů státní správy (policie apod.), takový zákrok nechají rozhodčí potvrdit v zápise o utkání,

c) pokud během utkání družstvo nemůže poslat na hřiště z důvodu trestů či zranění správný počet hráčů

10. Rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání v těchto případech:

a) pro hrubé fyzické napadení kteréhokoliv činovníka utkání hráčem, funkcionářem nebo divákem

b) z důvodů výslovně uvedených v pravidlech hokejbalu při dodržení postupu stanoveného pravidly hokejbalu

c) pro nezpůsobilost hrací plochy, která nastala v průběhu hry, při dodržení postupu uvedeného v čl. 302

d) pro zranění hráče, funkcionáře nebo činovníka utkání způsobené předmětem vhozeným z hlediště na hrací plochu, do prostoru hráčských a trestných lavic nebo způsobené divákem vniknuvším do těchto prostor nebo šaten hráčů

e) pro opakované vniknutí diváků na hrací plochu

f) pro velmi vážné zranění hráče nebo rozhodčího.

Rozhodčí využije práva předčasného ukončení až za předpokladu, že vyčerpal veškeré prostředky dohrání utkání a je-li přesvědčen, že utkání nelze již dohrát, neboť by ztratilo svůj sportovní charakter nebo by bylo ohroženo zdraví aktérů uktání.

11. V případě, že rozhodčí předčasně ukončí utkání, oznámí tuto skutečnost společně s důvodem zástupcům družstev (kapitánům nebo vedoucím) a hlavnímu pořadateli, nechají tuto skutečnost vyhlásit místním rozhlasem a podrobně popíší v zápisu o utkání včetně důvodu předčasného ukončení utkání. O výsledku předčasně ukončeného utkání i o dalších opatřeních rozhodne řídící orgán soutěže.

Článek 309

Hrací doba a doba trestů

1. Hrací doba, doba přestávek a doba trestů je stanovena pravidly hokejbalu. Řídící orgán soutěže může ve své působnosti stanovit hrací dobu odlišně od pravidel hokejbalu: může upravit délku hrací doby nebo stanovit hrubý čas. V takovém případě stanoví i doby odpovídající dvouminutovým, pětiminutovým a desetiminutovým trestům. Pro stanovení odlišné délky hrací doby a doby trestů si řídící orgán vybere z možností podle odst. 2 tohoto článku.

2. Hrací doba, doba trestů a délka přestávek:

a) Hrací doba čistý čas hrubý čas

přípravka a žáci 3x12 min 3x20 min

dorost a dospělí 3x15 min 3x25 min

b) Doba trestů čistý čas hrubý čas

přípravka a žáci 1, 3, 6 min 2, 5, 10 min

dorost a dospělí 2, 5, 10 min 2, 5, 10 min

c) Řídící orgán může upravit délku hrací doby takto:

čistý čas 3x10, 2x10, 2x12, 3x12, 2x15, 3x15 min

hrubý čas 3x15, 2x15, 2x20, 3x20, 2x25, 3x25 min

d) Příslušná doba trestů se určí podle délky jedné třetiny a měří se na čistý nebo hrubý čas stejně jako čas hry:

délka třetiny délka trestů délka přestávky

10 min 1, 3, 6 min 5 min

12 min 1, 3, 6 min 5 min

15 min 2, 5, 10 min 10 min

20 min 2, 5, 10 min 10 min

25 min 2, 5, 10 min 10 min

Článek 310

Čekací doba

1. Čekací doba pro soupeře a delegované rozhodčí je 20 minut po stanoveném začátku utkání a je možné ji čerpat jen v opodstatněných případech.

2. Oznámí-li hostující družstvo pořádajícímu klubu nebo rozhodčímu zdržení, zapříčiněné mimořádnou událostí (zpoždění veřejného hromadného dopravního prostředku, porucha či nehoda autobusu, či minimálně dvou osobních automobilů družstva cestujícího k utkání), vyčkají přítomní účastníci utkání na jeho příjezd i déle než čekací dobu, nejdéle však 1 hodinu po stanoveném začátku utkání (neplatí pro turnajová utkání).

Výklad:

Čekací dobu nelze v žádném případě čerpat např. pro poruchu jednoho auta, jsou-li v areálu přítomni hráči družstva, kteří již mohou nastoupit k utkání dle pravidel a řádů ČMSHb.

Řídící orgán soutěže vydá nejdéle 15 dní před zahájením soutěže adresář družstev s kontaktními GSM telefony vedoucích družstev a rozhodčích. Tento adresář slouží k povinnosti oznámení zdržení příjezdu družstva. .Oznámení může být provedeno následujícími formami:

a) telefonováním

b) posláním textové zprávy

c) zanecháním vzkazu na záznamníku

Čekací dobou (20 a 60 minut) se rozumí doba od plánovaného začátku utkání po nástup družstev na hrací plochu k zahájení utkání. Dojde-li k čerpání čekací doby, není provinišímu se družstvu umožněno rozcvičení před zahájením utkání.

3. Jestliže utkání bylo zahájeno po stanoveném začátku, poznamenají tuto skutečnost rozhodčí v zápise o utkání společně s důvodem zdržení.

4. Jestliže došlo k čerpání čekací doby vinou některého z družstev nebo pořádajícího klubu nebo rozhodčích, může být tato skutečnost považována za disciplinární provinění.

5. Jestliže došlo k přečerpání časového limitu 60 minut, rozhodne o neuskutečněném utkání řídící orgán soutěže. Nedostavení se k utkání může mít za následek herní důsledky a disciplinární projednávání.

Článek 311

Utkání hraná do rozhodnutí

1. Za utkání hraná do rozhodnutí (utkání, kde musí být určen vítěz) jsou považována utkání playoffs, nařízená rozhodující utkání a poslední ze série utkání, ve kterém musí být rozhodnuto o postupujícím nebo sestupujícím.

2. Nerozhodne-li se v utkání hraném do rozhodnutí v normální hrací době, po pětiminutové přestávce se utkání prodlužuje o 10 minut hry:

a) družstva si vymění strany.

b) všechny neodsloužené tresty pokračují.

c) vhazování se provede na středním bodu.

d) utkání skončí vstřelením branky. Družstvo, které dosáhne branky, bude prohlášeno vítězem.

e) není-li v prodloužení dosaženo branky, bude uplatněno pravidlo o rozhodujících samostatných nájezdech střelců.

f) jestliže kterékoliv družstvo odmítne hrát prodloužení, bude jeho soupeř prohlášen vítězem daného utkání.

3. Není-li rozhodnuto ani v prodloužení, budou provedeny samostatné nájezdy (střílení) střelců takto:

a) Každé družstvo nominuje písemně z hráčů uvedených v zápisu o utkání 2 brankáře a 5 střelců (jméno a číslo dresu) v pořadí, ve kterém budou provádět střílení.

b) Hráč, jehož trest neskončil před koncem prodloužení, nemůže být nominován k samostatným nájezdům a musí zůstat na trestné lavici. Také hráči, sloužící tresty uložené během samostatných nájezdů, musí zůstat na trestné lavici až do ukončení utkání.

c) Po provedení nominace mohou být hráči nahrazeni pouze v případě zranění nebo trestu. Náhradník bude zařazen na poslední místo střeleckého pořadí.

d) Rozhodčí povolá kapitány družstev do středu hrací plochy k provedení losu mincí pro započetí nájezdů. Vítěz losu má právo volby, zda jeho družstvo střílí první nebo druhé.

e) Brankáři budou hájit stejnou branku jako v prodloužení a mohou být střídáni po každém střílení.

f) Střílení se provádějí v souladu s čl. 509 pravidel hokejbalu.

g) Hráči obou družstev provádějí střílení střídavě až do vstřelení rozhodující branky. Zbývající střílení se neprovádějí.

h) Jestliže výsledek zůstane nerozhodný po pěti stříleních každého družstva, střílení budou pokračovat tie-breakem po jednom hráči z každého družstva, se stejnou, novou nebo částečně změněnou nominací pěti střelců uvedených v pořadí střílení, která zahájí druhé družstvo. Utkání bude ukončeno, jakmile duel dvou střelců přinese rozhodující výsledek. Bude-li třeba, tie-breaková série bude opakována, opět s vystřídáním družstva zahajujícího střílení.

i) Zapisovatel zaznamená všechna střílení s uvedením střelců, brankářů a dosažených branek.

j) Pouze rozhodující branka se započítá do výsledku utkání. Bude připsána příslušnému střelci a brankáři.

k) Tresty brankáře, které mají být odslouženy jiným hráčem jeho družstva, se týkají nominovaných střelců, kteří mají svá střílení ještě provádět.

l) Menší trest pro hráčskou lavici uložený družstvu, např. pro neopodstatněnou žádost o měření, se týká nominovaných střelců, kteří mají svá střílení ještě provádět.

m) Jestliže některé družstvo odmítne účast na samostatných stříleních, utkání bude prohlášeno pro toto družstvo za prohrané. Jestliže hráč odmítne provést své střílení, bude toto prohlášeno za neúspěšné.

Článek 312

Střelecká soutěž 

1. Střelecká soutěž bude provedena takto:

a) Střelecká soutěž se provádí v sériích sestávajících ze dvou kol a se střídáním družstva zahajujícího střílení. Pořadí sérií je dáno číselným turnajovým systémem (viz příloha soutěžního řádu), čísla družstev budou vylosována. Domácí družstvo, uvedené v číselném systému vlevo (na prvním místě), bude mít volbu hráčské lavice, barvy dresu a zahájí střílení v prvním kole.

b) Každé družstvo nominuje písemně 2 brankáře a 5 střelců (jméno a číslo dresu) v pořadí provedení střílení.

c) Hráči se zastavenou činností se nesmějí zúčastnit střelecké soutěže.

d) Po provedení nominace mohou být hráči nahrazeni jen v případě zranění nebo trestu. Náhradník bude zařazen na poslední místo střeleckého pořadí.

e) Brankáři budou hájit branku bližší k hráčské lavici jejich družstva a mohou být střídáni po každém střílení.

f) Střílení se provádějí v souladu s čl. 509 pravidel hokejbalu.

g) Střelci obou družstev provádějí střílení střídavě.

h) Umístění družstev je dáno vyšším počtem vstřelených branek.

i) V případě rovnosti se dvoukolové série opakují až do rozhodnutí konečného umístění družstev.

j) Zapisovatel zaznamená všechna střílení s uvedením střelců, brankářů a dosažených branek.

k) Vstřelené branky platí jen pro střeleckou soutěž a nezapočítávají se do jiné statistiky.

l) Trest brankáře, který má být odsloužen jiným hráčem jeho družstva, se týká střelců nominovaných k provádění střílení.

m) Menší trest pro hráčskou lavici uložený družstvu pro neopodstatněnou žádost o měření se týká střelců nominovaných k provedení střílení.

n) Jestliže družstvo odmítne účast ve střelecké soutěži, bude prohlášeno za poražené. Jestliže hráč odmítne provést střílení, bude toto prohlášeno za neúspěšné.

2. Řídící orgán soutěže může zejména v krátkodobých soutěžích nařídit konání střelecké soutěže po skončení každého utkání pro případ, že by ke stanovení pořadí nepostačily výsledky utkání.

HLAVA IV.

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ V SOUTĚŽÍCH 

Článek 401

Výsledky utkání

1. Za vítězství získává družstvo dva body, za nerozhodné utkání získává každé z družstev jeden bod.

2. Kontumační výsledek znamená přiznání dvou bodů neprovinivšímu se družstvu. Do tabulky se započítá poměr branek 5:0 v neprospěch provinivšího se družstva. Jestliže družstvo, v jehož prospěch je kontumační výsledek vyhlášen, dosáhlo v utkání na hřišti příznivějšího brankového rozdílu, považuje se výsledek dosažený na hřišti za kontumační výsledek. Oboustranný kontumační výsledek znamená započítání poměru branek 0:5 v neprospěch obou družstev, body se nepřiznají nikomu.

3. O výsledku utkání, které nebylo odehráno nebo bylo předčasně ukončeno nebo bylo zahájeno po čekací době nebo v němž došlo k závažnému provinění některého z družstev, rozhodne řídící orgán soutěže. Při provinění některého z družstev posoudí tento orgán závažnost provinění a může:

a) vynést kontumační výsledek (odst. 2)

b) odečíst družstvu, které se provinilo, 2 body bez zvýhodnění jiného družstva.

4. Za provinění některého z družstev, které je trestáno podle odst. 3, se považuje zejména:

a) přeložení utkání bez souhlasu řídícího orgánu soutěže

b) opakované zanedbání povinnosti hlášení utkání ve stanoveném termínu

c) nenastoupení k utkání z viny družstva

d) nepřipravené hřiště z viny pořádajícího klubu

e) nastoupení k utkání po čekací době

f) neoprávněný start hráče nebo hráčů

g) odmítnutí kontroly totožnosti hráče nebo hráčů

h) zneužití soupisky, nastoupení k utkání bez soupisky a registračních průkazů současně

i) předčasné ukončení utkání z viny některého z družstev nebo pořádajícího klubu

j) vystoupení družstva ze soutěže.

Jestliže utkání nebylo zahájeno nebo bylo zahájeno po čekací době nebo bylo předčasně ukončeno z viny obou družstev, postihnou se hracími důsledky obě družstva (kontumačním výsledkem 0:5 s možným odečtením dvou bodů oběma družstvům). Uvedená provinění jsou současně důvodem k zahájení disciplinárního jednání podle disciplinárního řádu.

5. Klub nebo družstvo potrestané zastavením činnosti prohrává kontumačně všechna svá utkání v době zastavení činnosti, není-li trest vykonán odečtením bodů družstvu (družstvům) podle DŘ.

6. Při narušení ustanovení pravidel hokejbalu, soutěžního řádu a rozpisu soutěže, nebo v případech, jejichž důsledky by mohly narušit průběh soutěží nebo ohrozit dobrou pověst svazu, má řídící orgán právo rozhodnout o výsledku utkání, případně o jeho anulování nebo kontumování, i když nebyly podány námitky.

Článek 402

Vystoupení a vyloučení ze soutěže

1. Jestliže družstvo vystoupí ze soutěže nebo je ze soutěže vyloučeno a:

a) odehrálo méně než třetinu utkání soutěže nebo její dlouhodobé části (dále jen soutěže), dosavadní výsledky družstva se anulují a do soutěže se nezapočítávají

b) odehrálo více než dvě třetiny utkání soutěže, zbývající výsledky družstva v soutěži se kontumují ve prospěch soupeřů a do soutěže se výsledky takového družstva započítají

c) odehrálo nejméně třetinu a nejvíce dvě třetiny utkání soutěže, řídící orgán soutěže určí, zda se postupuje podle bodu a) nebo b).

2. Tři kontumační výsledky v jedné sezóně mají za následek vyloučení družstva ze soutěže bez ohledu na počet získaných bodů. Do počtu tří se nezahrnují kontumační výsledky v době zastavení činnosti družstva.

3. Družstvo, které vystoupilo nebo bylo vyloučeno ze soutěže, se již nemůže do soutěže v témže ročníku vrátit a považuje se za sestupující. Hráči družstva mají zastaveny přestupy do vyrovnání finančních závazků družstva.

Článek 403

Určení pořadí družstev

1. Způsob započítání výsledků v průběhu soutěže a její části stanoví rozpis soutěží, kterým může být na začátku soutěže nebo její části přidělena družstvu (družstvům) bodová bonifikace podle předchozího umístění.

2. Pořadí družstev v době, kdy ještě neskončila soutěž nebo její část, se určí podle:

a) počtu bodů

b) brankového rozdílu

c) většího počtu vstřelených branek.

3. Pořadí družstev po skončení soutěže nebo její části mezi družstvy zařazenými do téže skupiny soutěže se určí:

a) podle celkového počtu bodů

b) kde dvě nebo více družstev mají stejný počet bodů, jejich pořadí bude určeno výsledky utkání sehraných mezi těmito družstvy (v případě rovnosti bodů tří nebo více družstev se jejich pořadí stanoví pomocí zvláštní tabulky, sestavené z výsledků utkání sehraných mezi těmito družstvy)

c) jestliže rovnost bodů ze vzájemných utkání těchto družstev trvá, pak rozhoduje rozdíl branek z utkání sehraných mezi těmito družstvy a družstvo s větším kladným rozdílem nebo s menším záporným rozdílem získá vyšší pořadí

d) jestliže družstva mají stejný rozdíl branek ze vzájemných utkání, pak vyšší pořadí získá družstvo s větším počtem vstřelených branek ze vzájemných utkání

e) jestliže rovnost trvá nadále, pak rozhoduje rozdíl branek ze všech utkání sehraných ve skupině, pokud družstva v rovnosti hrála se stejnými soupeři

f) jestliže družstva mají stejný rozdíl branek i ze všech utkání, pak vyšší pořadí získá družstvo s větším počtem vstřelených branek ze všech utkání

g) jestliže dvě družstva zůstávají podle všech výše uvedených kritérií v rovnosti po svém posledním vzájemném utkání ve skupině, pak toto utkání bude prodlouženo podle pravidla pro playoffs utkání (čl. 311)

h) pokud pořadí o vítěze soutěže, postup do další části soutěže, postup do vyšší soutěže, o udržení a o sestup nelze určit podle bodu a) až g), bude v dlouhodobé soutěži nařízeno rozhodující utkání podle čl. 311 (řídící orgán určí místo utkání a pořádající klub), v krátkodobé soutěži se uskuteční střelecká soutěž podle čl. 312, odst. 1, pokud již neproběhla podle čl. 312, odst. 2.

i) nerozhodne-li o konečném pořadí nepostupujících či nesestupujících družstev žádné z výše uvedených kritérií, může řídící orgán o konečném pořadí rozhodnout

· nařízením o sehrání rozhodujícího utkání

· losem

· ponechat shodné pořadí

4. Pořadí mezi družstvy na stejných místech různých skupin téže soutěže se určí:

a) podle průměrného počtu bodů na jedno utkání

b) při rovnosti průměrného počtu bodů dvou nebo více družstev se postupuje jako v odst. 3, pokud lze mezi všemi družstvy v rovnosti započítat stejné množství vzájemných utkání

c) nelze-li určit pořadí podle bodu a) a b), rozhoduje o pořadí vyšší průměrný brankový rozdíl na jedno utkání, případně větší průměrný počet vstřelených branek na jedno utkání

d) pokud pořadí nelze určit podle bodu a) až c), postupuje se podle odst. 3 h).

HLAVA V.

OPRAVNÉ JEDNÁNÍ

Článek 501

Námitky

1. Proti porušování regulérnosti soutěže porušením řádů a směrnic ČMSHb nebo porušením pravidel hokejbalu může klub podat námitku.

2. Námitku, která má souvislost s konkrétním utkáním, lze podat řídícímu orgánu soutěže:

a) v krátkodobých soutěžích písemně vedení soutěže nejpozději do 30 minut po skončení utkání

b) v dlouhodobých soutěžích je nutno námitku odeslat doporučenou poštou řídícímu orgánu soutěže nejpozději třetí pracovní den po utkání; klub ve stejné lhůtě odešle kopii námitky straně, proti které se námitky podávají a doklad o odeslání přiloží k originálu námitek. Toto platí pouze pro skutečnosti, které se odehráli v době od podpisu zápisu o utkání do odjezdu mužstva z areálu. Skutečnosti známé do podpisu zápisu o utkání vedoucími družstev oznámí vedoucí družstva rozhodčímu (viz. bod 9).

3. Námitka v dlouhodobé soutěži, zasílaná poštou musí obsahovat:

a) název a adresu podávajícího klubu

b) označení řídícího orgánu soutěže, kterému se podává

c) stranu, proti které se námitka podává

d) označení důvodu námitky, vylíčení případu, označení důkazů a svědků

e) konečnou žádost s přesným označením, o co se žádá

f) údaj o vkladu včetně dokladu o jeho složení

g) doklad o zaslání kopie námitky protistraně

h) jména, příjmení, adresy a funkce v klubu dvou osob oprávněných zastupovat klub a podpis osoby oprávněné podle stanov klubu jednat jménem klubu.

4. Námitka zaslaná poštou musí být doložena peněžitým vkladem ve výši (podle příslušnosti orgánu, jemuž se podává):

a) soutěže mužů řízené ČMSHb 1 000 Kč

b) ostatní soutěže 500 Kč

5. Strana, proti které se námitka podává, je povinna zaslat své vyjádření k námitce nejpozději třetí pracovní den od obdržení kopie námitky. Neučiní-li tak, je možné námitku projednat bez jejího vyjádření.

6. Námitku v dlouhodobých soutěžích projednává řídící orgán soutěže co nejdříve, nejpozději do 15 dní od doručení. V krátkodobých soutěžích projednává námitku vedení soutěže v termínu dostatečném pro případnou nápravu.

7. Námitka nesplňující ustanovení tohoto řádu nebude projednána.

8. Námitku lze vzít zpět před začátkem jejího projednávání.

9. Námitky proti skutečnostem známým během utkání nebo ihned po utkání (stručné, věcné a výstižné) rozhodčí na žádost vedoucího družstva zaznamenají do zápisu o utkání a nechají si ji vedoucím družstva podepsat, jinak je orgán projednávající námitku nebude brát v úvahu.

Vedoucí družstva může námitku uplatnit výhradně před podpisem zápisu o utkání proti:

a) vybavení hřiště a příslušenství hřiště

b) startu některého hráče soupeřova družstva

c) výstroji hráčů soupeřova družstva

d) neregulérnímu průběhu utkání (např. že se část utkání odehrála za snížené viditelnosti, špatných povětrnostních podmínek, na hřišti nezpůsobilém k utkání.)

10. Vedoucí družstva nemůže vznést námitky proti výkonu rozhodčího. Připomínky k výkonu rozhodčího a uděleným trestům lze uplatnit formou stížnosti u komise rozhodčích příslušného řídícího orgánu. Rozhodčí je povinen na zadní straně zápisu (případně na příloze k zápisu) uvést všechny rozhodné okolnosti, vyjádří se zejména:

a) k námitkám

b) k uděleným trestům ve hře

c) k přestupkům, o kterých ho informoval delegát utkání

d) k opatřením přijatým v průběhu utkání vůči příslušníkům družstev

e) ke svým závažným rozhodnutím a ke sporným herním situacím

f) k důvodu pozdního zahájení utkání a případnému důvodu čerpání čekací doby

g) poznámkám o případných zraněných hráčích v utkání (zaviněné či nezaviněné zranění, zda hráč dohrál apod.)

V případě, že není důvodu k uvedení poznámek na zadní stranu zápisu o utkání, zapíše rozhodčí na zadní stranu „BEZ POZNÁMEK“. Veškerá poznámky uvedené na zadní straně zápisu (případně na příloze k zápisu) o utkání musí podepsat oba rozhodčí a vedoucí družstev.

11. Námitka proti technickým chybám rozhodčích nemůže mít vliv na výsledek dosažený na hřišti.

12. Orgán projednávající námitku učiní závěr, zda je námitka oprávněná či nikoliv. Při oprávněnosti námitky současně přijme navazující opatření a rozhodnutí. Výsledek jednání se podávajícímu klubu sdělí písemně do 8 dnů od projednání.

13. Funkcionář, který je členem jedné ze stran, nemůže rozhodovat o námitce ani se zúčastnit rozpravy orgánu.

14. Je-li námitka oprávněná, byť jen zčásti, vklad se vrací podávajícímu klubu. Byla-li námitka vzata zpět před projednáváním, vklad se vrací po odečtení výloh řídícího orgánu soutěže. Jestliže je námitka shledána jako neoprávněná, je podávající klub povinen uhradit protistraně všechny prokazatelné výdaje spojené s námitkou.

Článek 502

Odvolání

1. Jednotlivec nebo kolektiv (dále jen navrhovatel) může podat odvolání proti rozhodnutí nižšího orgánu (dále jen rozhodnutí) k příslušné Odvolací komisi.

2. Odvolací komisi ustanovuje příslušný řídící orgán. V odvolací komisi vždy zasedají minimálně tři členové. Jako člen Odvolací komise nemůže rozhodovat funkcionář, který rozhodoval jako člen nižšího orgánu.

3. Odvolání je nutno podat písemně nejpozději do 15 dnů ode dne doručení nebo oznámení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek. Rozhodnutí platí až do případného vyhovění odvolání.

4. Odvolání musí obsahovat:

a) jméno nebo název a adresu navrhovatele

b) označení řídícího orgánu, kterému se podává

c) označení rozhodnutí, proti kterému se odvolání podává

d) označení důvodu odvolání

e) konečnou žádost s přesným uvedením, o co se žádá

f) údaj o vkladu včetně dokladu o jeho složení

g) je-li navrhovatelem kolektiv, jména, příjmení, adresy a funkce dvou osob oprávněných zastupovat navrhovatele ve věci odvolání; jedná-li se o organizaci, razítko navrhovatele a podpis osoby oprávněné jednat jménem navrhovatele; je-li navrhovatelem jednotlivec, jeho podpis.

5. Odvolání musí být doloženo peněžitým vkladem ve výši (podle příslušnosti orgánu, který přijal rozhodnutí):

a) soutěže mužů řízené ČMSHb 1 000 Kč

b) ostatní soutěže 500 Kč

6. Odvolací komise projedná odvolání co nejdříve, nejpozději do 1 měsíce od doručení. Odvolací komise přezkoumá rozhodnutí a postup orgánu, který ho přijal. V případě potřeby uskuteční vlastní šetření. Navrhovatel má právo zúčastnit se projednávání odvolání nebo k jednání vyslat zplnomocněného zástupce. Odvolací komise je povinna pozvat navrhovatele k účasti na jednání doporučeným dopisem.

7. Odvolání nesplňující ustanovení tohoto řádu nebude projednáno.

8. Odvolání lze vzít zpět před začátkem jeho projednávání.

9. Odvolací komise potvrdí rozhodnutí, pokud dojde k závěru, že je odůvodněné a správné. Odvolací komise rozhodnutí změní nebo zruší, pokud dojde k závěru, že je v rozporu s všeobecně závaznými předpisy, sportovně technickými předpisy nebo jinými předpisy, případně v rozporu s všeobecnou morálkou. Odvolací komise je oprávněna vrátit věc k novému projednání orgánu, který přijal rozhodnutí.

10. Rozhodnutí Odvolací komise o odvolání je konečné.

11. Z jednání Odvolací komise o odvolání se pořizuje zápis, který obsahuje podstatné údaje o průběhu jednání a závěr přijatý řídícím orgánem. Vyrozumění o rozhodnutí Odvolací komise o odvolání musí být vyhotoveno písemně a předané přímo navrhovateli po jednání nebo zaslané navrhovateli doporučenou poštou.

12. Peněžní vklad se navrhovateli vrací, pokud Odvolací komise změnila nebo zrušila rozhodnutí nebo pokud věc vrátila k novému projednání orgánu, který přijal rozhodnutí. Bylo-li odvolání vzato zpět před projednáváním, vklad se vrací po odečtení výloh Odvolací komise. Jestliže je odvolání shledáno jako neoprávněné, je navrhovatel povinen uhradit protistraně všechny prokazatelné výdaje spojené s odvoláním.

Článek 503

Přezkoumání rozhodnutí

1. Řídící orgán může z vlastního rozhodnutí přezkoumat kterékoliv rozhodnutí jím ustaveného orgánu. Řídící orgán provede vlastní šetření a zkoumá, zda bylo rozhodnutí učiněno v souladu s předpisy, směrnicemi a řády ČMSHb. K projednání si může vyžádat stanovisko orgánu, který vydal zkoumané rozhodnutí. Při přezkoumání rozhodnutí se postupuje jako při odvolání. V případě podezření porušení stanov nebo řádů lze podat oznámení předsednictvu ČMSHb, resp. revizní komisi. Konečným přezkumným orgánem je valná hromada svazu.