REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2004

Článek 1

Základní ustanovení

1. Start v soutěžích ČMSHb se umožňuje pouze hráči, který je registrován podle tohoto řádu.

2. Registrací se rozumí záznam hráče v centrálním registru ČMSHb, který stanoví jeho příslušnost (členství) k určitému klubu, oddílu či jinému subjektu (dále jen klub) oprávněnému zúčastňovat se svými družstvy soutěží pořádaných v rámci ČMSHb. Dokladem o registraci je registrační průkaz hráče, který je majetkem ČMSHb.

3. Hráč může být registrován pouze za jeden klub a vlastnit pouze jeden registrační průkaz. Hráč nesmí být zároveň registrován v zahraniční hokejbalové asociaci. Hráči může být registrační průkaz vystaven nejdříve v den, kdy dovrší 6 let.

4. Registraci provádí registrační úsek ČMSHb (dále jen registrační orgán).

5. Jestliže požádá o registraci hráč, který je cizím státním příslušníkem, vyžádá si registrační úsek vyjádření příslušné zahraniční hokejbalové asociace, že hráč není u ní registrován.

6. Předsednictvo ČMSHb může určit soutěže nebo věkové kategorie, na něž se tento řád nevztahuje.

Článek 2

Podklady pro registraci 

1. Podkladem pro registraci je přihláška, kterou tvoří vyplněný tiskopis "PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI" s tímto obsahem:

· jméno, příjmení, rodné číslo,

· bydliště, okres, PSČ,

· název klubu, za který chce být hráč registrován, kód ČMSHb (identifikační číslo klubu, přidělené registračním úsekem),

· souhlas klubu s registrací (razítko a podpis),

· podpis hráče, u hráčů mladších 15 let i souhlas zákonného zástupce.

K řádně vyplněné přihlášce k registraci hráč přiloží doklad o zaplacení registračního poplatku ve výši: · do 18 let 100 Kč,

· nad 18 let 300 Kč,

Hráč dále přiloží svou fotografii velikosti 4,5 cm x 3,5 cm (pasová) odpovídající jeho věku. Fotografie musí být na rubové straně podepsána. Za řádné vyplnění přihlášky k registraci a pravdivost všech údajů odpovídá hráč a klub. Úmyslné uvedení nepravdivých údajů je disciplinárním proviněním. Přihláška včetně všech příloh se zašle doporučeně poštou nebo předá osobně registračnímu úseku v jednom vyhotovení. Jsou-li podklady bez závad, registrační úsek ČMSHb vystaví registrační průkaz nejpozději do 14 dnů od doručení podkladů a zašle jej nebo osobně předá hráči nebo zástupci klubu, za nějž je hráč registrován. Registrace má platnost pět let. Uplynutím platnosti registračního průkazu nekončí registrace hráče za klub (hráč, ale po uplynutí platnosti registračního průkazu nesmí nastoupit k žádným soutěžním utkáním až do vydání registračního průkazu nového). Obnova registračního průkazu se provádí formou výměny starého za nový s povinnou výměnou fotografie a poplatkem jako u prvotní registrace.

Výklad:

Tiskopis přihláška k registraci je řádně vyplněn, obsahuje-li název okresu, v němž klub sídlí, jméno a příjmení hráče, vlastnoruční podpis hráče, rodné číslo, bydliště, název klubu, kód ČMSHb, podpis funkcionáře klubu, razítko klubu. Přiložená fotografie musí být velikosti 3,5 x 4,5 cm ne starší dvou let. Registrační úsek nepřijme k zaregistrování černobílé nebo barevné fotokopie fotografií ani černobílé či barevné výstupy z inkoustových tiskáren. K registraci nemohu být použity ani různé výřezy z “rodinných” fotografií.

Registrační orgán založí přihlášku k registraci podle registračního čísla do centrální kartotéky hráčů. Nečitelné nebo chybně vypsané podklady (např. neodpovídající fotografie, chybějící podpis, chybné rodné číslo, dvojitá registrace apod.) budou vráceny zpět, registrační poplatek propadá. Registrační úsek je oprávněn na žádost klubů zhotovovat seznamy jejich hráčů, kteří jsou registrováni v ústředním registru ČMSHb. Poplatek za každou započatou stránku seznamu činí 50 Kč.

Článek 3

Registrační průkaz

Registračním průkazem se hráč prokazuje v případech stanovených předpisy a řády ČMSHb. Pokud dojde ke ztrátě, zničení nebo poškození registračního průkazu tak, že jsou podle něj identifikace hráče a zjišťování údajů obsažených v průkazu nemožné nebo obtížné, požádá hráč o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu požádá hráč také v případě kdy u něj dojde ke změně jména, příjmení či zásadní změně podoby na fotografii. O vystavení duplikátu požádá hráč vyplněním formuláře. V případech uvedených v odstavci 2 zašle hráč registračnímu úseku ČMSHb také dosavadní registrační průkaz (pokud nebyl ztracen). Poplatek za vystavení duplikátu je shodný jako při základní registraci (článek 2 bod 2).

Článek 4 Změny v registraci

Změny v registraci lze provést v případě: a) přestupu nebo hostování hráče,

b) zrušení klubu,

c) změny názvu klubu.

Podmínky, za nichž hráč může přestoupit do nového klubu nebo v něm hostovat, řeší přestupní řád hokejbalu. Jestliže bylo schváleno hostování hráče v jiném klubu, zůstává hráč registrován za mateřský klub. O hostování se provede záznam v ústředním registru a pro období hostování se vydá hráči registrační průkaz opravňující jej ke startu za klub, v němž hostuje. Skutečnost, že jde o hostování, se v registračním průkazu vyznačí. Pokud klub zanikne nebo se nepřihlásí do mistrovských soutěží, registrace se neruší a hráč má právo přestoupit do nového klubu. Změna registrace hráče (vydání nového registračního průkazu) se provede také v případě jakékoli změny názvu klubu (mimo případu dle čl. 4 Organizační směrnice pro činnost členských klubů ČMSHb). Hráč musí mít v registračním průkazu vyznačen nový název klubu, jinak je jeho start považován za neoprávněný. Poplatek za změnu názvu klubu v registračním průkazu je 100 Kč. Při sloučení klubů se postupuje jako při změně názvu klubu.

Článek 5

Zrušení registrace

Návrh na zrušení registrace podává písemně klub, ve kterém je hráč registrován, anebo hráč. Registrace bude zrušena také na základě rozhodnutí disciplinární komise dle disciplinárního řádu. Žádá-li o zrušení registrace hráč, podá písemnou žádost klubu a kopii žádosti o zrušení spolu s podacím lístkem o zaslání klubu zašle registračnímu úseku ČMSHb. Klub musí dát do 14 dnů písemné vyjádření na registrační úsek spolu s registračním průkazem. Žádá-li o zrušení registrace klub, vyhotoví seznam hráčů, u nichž žádá o zrušení registrace, a zašle jej spolu s registračními průkazy registračnímu úseku. Seznam opatří razítkem a podpisem funkcionáře klubu. Hráči oznámí poštou doporučeně, že mu ruší registraci. Zrušení registrace se provádí zdarma. Registrační úsek projedná žádost o zrušení registrace, rozhodnutí oznámí písemně hráči a klubu a provede záznam v centrálním registru. Jestliže registrace byla zrušena z důvodu vyloučení z činnosti v hokejbale, přihláška k registraci zůstává založena v centrálním registru s příslušnou poznámkou. Při trvalém přestupu do zahraničního klubu se registrace zruší. Při hostování v zahraničním klubu provede registrační úsek záznam v registračním průkazu.

Článek 6

Obnova registrace

Hráč, jemuž byla registrace zrušena na žádost klubu, může být zaregistrován za kterýkoliv klub po uplynutí 12 měsíců. Hráč, jemuž byla registrace zrušena na vlastní žádost, může být zaregistrován za jiný klub až po uplynutí 36 měsíců od zrušení registrace anebo kdykoliv za stejný klub, v němž byl registrován naposled. Hráč, jemuž byla registrace zrušena z důvodu vyloučení z činnosti v hokejbale, může být zaregistrován nejdříve po 36 měsících od zrušení registrace. V tomto případě musí být dán k obnově registrace souhlas příslušné DK, která o vyloučení z řad ČMSHb rozhodla. Pokud se příslušná DK vyjádří k žádosti negativně, je možnost podání odvolání k Odvolací komisi ČMSHb. Rozhodne-li i tato komise negativně, není již opravného jednání a člen se považuje za doživotně vyloučeného z řad ČMSHb. Při obnově registrace se postupuje jako v případě původní registrace.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

První registrace hráče je možno provést kdykoli v průběhu roku. Změny v registraci se provádějí výhradně v termínech stanovených přestupními řády, případně i jinými předpisy ČMSHb. Spory o registraci mezi kluby rozhoduje Matriční komise ČMSHb. Kluby mohou zaslat na registrační úsek ČMSHb jména a podpisy funkcionářů, kteří jsou oprávněni podepisovat za klub doklady v registračním jednání, jinak budou považovány podpisy všech funkcionářů klubu za právoplatné. Veškeré požadované úkony musí být v souladu s přestupním řádem. Porušení ustanovení tohoto řádu se považuje za disciplinární provinění. Změny a doplňky tohoto řádu provádí předsednictvo ČMSHb, jeho výklad provádí předsednictvo ČMSHb prostřednictvím pověřených orgánů. Ruší se platnost dosavadního Registračního řádu platného od 1. 7. 2001. Tento Registrační řád schválilo předsednictvo ČMSHb dne 21. 2. 2004 a platí od 1. 7. 2004.