PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2004

Článek 1

Základní ustanovení

1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů hokejbalu na území ČR.

2. Účastníky přestupního jednání jsou:

a) hráč

b) oddíl nebo klub, za který je hráč registrován (dále jen mateřský klub)

c) oddíl nebo klub, do něhož hráč hlásí přestup nebo hostování (dále jen nový klub).

3. O všech přestupech a hostování rozhoduje Matriční komise ČMSHb.

4. Vlastní akt přestupu a hostování provádí formou změny v registračním průkazu registrační úsek ČMSHb.

5. Žádosti o přestup, hostování a předčasné ukončení hostování se podávají osobně nebo poštou registračnímu úseku ČMSHb v období od 1. července do 15. března následujícího roku (přestupní období).

Článek 2 Žádost o přestup nebo hostování

1. Hráč, který žádá o přestup, hostování nebo předčasné ukončení hostování vyplní tiskopis "PŘESTUPNÍ LÍSTEK" psacím strojem nebo hůlkovým písmem bez oprav nebo škrtání. Hráč vyplněný tiskopis vlastnoručně podepíše a uvede datum podpisu.

2. Hráč požádá mateřský klub, aby se vyjádřil k jeho žádosti, osobně nebo doporučeně poštou. Mateřský klub je povinen nejdéle do 14 dnů předat hráči žádost zpět s písemným vyjádřením a s registračním průkazem hráče. Pokud klub nedodrží předepsanou lhůtu (14 dní), bude předán k disciplinárnímu potrestání, žádost bude posuzována jako když klub se žádostí souhlasí a na náklady klubu může být vydán duplikát registračního průkazu.

3. Vyplněný tiskopis včetně všech příloh se zašle doporučeně poštou nebo předá osobně přestupnímu orgánu v jednom vyhotovení.

4. K vyplněnému tiskopisu přiloží hráč následující doklady:

a) doklad o zaplacení přestupního poplatku; poplatek se platí za žádost o přestup, hostování nebo předčasné ukončení hostování ve výši

· do družstva Extraligy 500 Kč

· do družstva I. národní ligy 300 Kč

· do ostatních družstev dospělých a Extraligy SD a MD 200 Kč

· do ostatních družstev mládeže 100 Kč

b) dosavadní registrační průkaz (v případě ztráty nebo zničení řádně vyplněnou žádost a doklad o zaplacení poplatku za vystavení duplikátu)

c) fotografii velikosti 4,5 x 3,5 cm (pasová) ne starší dvou let

d) hráč mladší 15 let souhlasné stanovisko svého zákonného zástupce (na přestupním tiskopisu)

e) v případě nesouhlasu mateřského klubu potvrzení školy nebo učiliště o studiu.

5. Přestupní orgán projedná žádost o přestup, hostování nebo předčasné ukončení hostování do 14 dnů od jejího doručení.

6. Přestupní orgán žádost o přestup, hostování nebo předčasné ukončení hostování neprojedná:

a) byla-li podána mimo stanovené přestupní období

b) nemá-li některou ze stanovených náležitostí

c) nemá-li hráč ukončené hostování (jde-li o přestup)

d) má-li klub zastaveny přestupy

Podklady budou vráceny zpět, přestupní poplatek propadá.

7. Hráč nemůže požádat o přestup nebo hostování v době podmíněného či nepodmíněného zastavení činnosti.

Článek 3 Rozhodování o přestupech

1. Přestupní orgán žádost o přestup schválí, je-li hráč v mateřském klubu registrován nejméně 3 měsíce a souhlasí-li s přestupem mateřský klub.

2. Přestupní orgán přes nesouhlas mateřského klubu žádost o přestup schválí:

a) jde-li o opakovaný přestup do téhož klubu po uplynutí 12 měsíců od zamítnutí původního přestupu (toto neplatí, jestliže hráč v uvedené čekací době podá žádost o přestup nebo hostování do jiného klubu)

b) pokud nový oddíl uhradí navýšené odstupné dle článku 6 bodu 3 přestupního řádu

c) jde-li o hráče, který před zahájením nové sezóny není řádně uveden ani na jedné soupisce klubu nebo na tiskopisu “Vázaní hráči”. Takový přestup lze povolit nejdříve 1. 10. příslušné sezóny.

d) jde-li o přestup hráče mladšího osmnácti let, jehož mateřský klub nemá v mistrovských soutěžích družstvo příslušné věkové kategorie

e) jde-li o přestup dospělého hráče, jehož mateřský klub nemá v mistrovských soutěžích družstvo dospělých

f) jde-li o přestup hráče, který čestným prohlášením potvrdí, že v uplynulých třech sezónách nenastoupil k žádnému utkání za mateřský klub. V takovém případě náleží mateřskému oddílu odstupné dle článku 6 bodu 4

Přestupy přes nesouhlas mateřského klubu (bod a, b) budou povoleny po předložení dokladu o zaplacení odstupného, jehož pravost je registrační úsek ČMSHb povinen ověřit.

3. Pokud klub zanikne nebo se nepřihlásí do mistrovských soutěží, může hráč přestoupit do nového klubu bez vyjádření mateřského klubu i mimo přestupní období. Přestupní lístek na místo mateřského klubu potvrzuje příslušný OSHb.

4. Přestupní orgán žádost o přestup zamítne, nejsou-li splněny podmínky pro její schválení (odst. 1 až 3), přestupní poplatek propadá.

Článek 4

Rozhodování o hostování

1. Hráč může požádat Registrační úsek ČMSHb o

a) hostování

b) hostování mezi soutěžemi (střídavý start)

2. Přestupní orgán schválí žádost o hostování se souhlasem obou klubů na dobu stanovenou na přestupním lístku, nejméně na 1 měsíc, nejdéle však do konce příslušné sezóny.

3. Hostování lze předčasně zrušit za souhlasu hráče a obou klubů při splnění všech náležitostí podání hostování, nejdříve však po 1 měsíci.

4. Přestupní orgán schválí žádost o hostování proti nesouhlasu mateřského klubu, jde-li o hráče, který je žákem školy nebo učiliště mimo sídla mateřského klubu a nový klub je v místě nebo v nejbližším okolí přechodného pobytu. V takovém případě náleží mateřskému klubu odstupné ve výši 50 % základní sazby dle článku 6 bodu 2a. Hostování se vždy ukončí, pokud pomine důvod, pro nějž bylo hostování schváleno přes nesouhlas mateřského klubu.

5. Hostování mezi soutěžemi (střídavý start)

a) tento typ hostování lze v průběhu sezóny u konkrétního hráče uzavřít pouze jednou, a to pouze do jednoho družstva soutěže, ve které nestartuje jeho mateřský klub. Hráč může za mateřský klub i družstvo do něhož má uzavřeno hostování mezi soutěžemi (střídavý start) startovat po dobu platnosti hostování bez omezení

b) u hráčů starších 21 let se může uzavřít pouze na dobu do 31. 12. příslušné sezóny

c) hráči mladší 21 let mohou mít uzavřeno toto hostování až do konce příslušné sezóny. U těchto hráčů lze uplatnit toto hostování i v pohybu mezi věkovými kategoriemi.

6. Z hráčů hostujících podle bodu 5 může v jednom utkání za příslušné družstvo nastoupit maximálně 4 hráči. Překročení uvedeného počtu se považuje za neoprávněný start hráče (hráčů) a trestá se hracími důsledky i disciplinárně.

Článek 5

Oznamování rozhodnutí

1. Přestupy a hostování schválené přes nesouhlas mateřského klubu se mateřskému klubu oznamují písemně.

2. Zamítnuté přestupy a hostování se oznamují oběma klubům písemně, mateřský klub je povinen o této skutečnosti ihned uvědomit hráče.

Článek 6

Odstupné

1. Za přestup nebo hostování uhradí nový klub mateřskému klubu odstupné podle vzájemné dohody.

2. V případě opakovaného přestupu přes nesouhlas mateřského klubu (čl. 3, odst. 2), pokud se kluby nedohodnou jinak, uhradí nový klub mateřskému klubu za přestup:

a) základní sazbu

· z družstva Extraligy 20 000 Kč

· z družstva I. národní ligy 12 000 Kč

· z ostatních družstev dospělých a Extraligy SD a MD 8 000 Kč

· z ostatních družstev mládeže 4 000 Kč

b) navýšení základní sazby

· ve výší o 100 % u hráče, který v uplynulých 36 měsících reprezentoval ČR na akcích ISBHF

· ve výši o 50 % u hráčů ve věku 16 – 26 let

V případě, že hráč splňuje podmínky obou navýšení základní sazby, je celková sazba odstupného dána součtem všech částí. Jednotlivá navýšení se vypočítávají ze základní sazby.

Rozhodující pro posouzení věku hráče je den podání žádosti o přestup registračnímu úseku ČMSHb.

3. V případě, že nový klub uhradí mateřskému klubu celkovou částku vypočtenou dle článku 6 bodu 2 navýšenou o 100 %, bude žádost o přestup hráče schválena i přes nesouhlas mateřského oddílu.

4. Nový klub uhradí mateřskému klub za hráče, jenž nejméně ve třech uplynulých sezónách nenastoupil za mateřský klub k žádnému utkání, odstupné ve výši 3 000 Kč. Pokud hráč nehrál v uplynulých pěti a více sezónách nenáleží mateřskému klubu žádné odstupné.

Článek 7 Odvolání

1. Účastníci přestupního jednání se mohou proti rozhodnutí přestupního orgánu odvolat k Matriční komisi ČMSHb, písemně doporučenou poštou do 14 dnů od doručení rozhodnutí.

2. K odvolání je třeba přiložit doklad o zaplacení vkladu ve výši 500 Kč.

3. Bude-li změněno původní rozhodnutí, vklad se vrátí odvolateli.

4. Je-li odvolání podáno opožděně nebo bez dokladu o zaplacení odvolacího vkladu nebo neoprávněně, odvolání se zamítne a vklad se nevrací.

5. Odvolání nemá odkladný účinek.

6. Rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

1. Všechna podání, vyjádření a potvrzení, která při ohlašování přestupu, hostování, prodloužení a předčasném zrušení hostování činí mateřský a nový klub, musí obsahovat podpis funkcionáře klubu a razítko klubu, jinak jsou neplatná a přestupní orgány k nim nepřihlížejí.

2. Kluby mohou zaslat na přestupní orgán jména a podpisy funkcionářů, kteří jsou oprávněni podepisovat za klub doklady v přestupním jednání, jinak budou považovány podpisy všech funkcionářů klubu za právoplatné.

3. Přestupní náležitosti může za hráče, který je předepsaným způsobem podepsal, odesílat a předávat kdokoliv. Orgány činné v přestupním jednání neprojednávají spory vzniklé z těchto vztahů. Má se za to, že co bylo učiněno, učinil hráč.

4. V přestupním jednání se neuznávají žádné závazky ze smluv o přestupech a hostování mezi kluby.

5. Porušení ustanovení tohoto řádu je disciplinárním proviněním.

6. Změny a doplňky tohoto řádu provádí předsednictvo ČMSHb, jeho výklad provádí předsednictvo ČMSHb prostřednictvím pověřených orgánů.

7. Ruší se platnost dosavadního Přestupního řádu platného od 1. 7. 2001.

8. Tento Přestupní řád schválilo předsednictvo ČMSHb dne 21. 2. 2004 a platí od 1. 7. 2004.