DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2004

Obsah

1 / Disciplinární provinění 3
2 / Disciplinární tresty 3
3 / Podmíněné tresty 4
4 / Disciplinární orgány 4
5 / Postup v disciplinárním jednání 4
6 / Oznamování a evidence trestů 6
7 / Opravné jednání 6
8 / Závěrečná ustanovení 6

Příloha Disciplinární provinění a sazebník trestů Vzor disciplinárního rozhodnutí Vzor hlášení nepodmíněných trestů

Článek 1 Disciplinární provinění

Předmětem disciplinárního jednání jsou provinění jednotlivců nebo kolektivů členů svazu porušením řádů a směrnic ČMSHb, pravidel hokejbalu, porušením obecně závazných předpisů v souvislosti s činností v hokejbale a přestupky proti fair play a morálce sportovce. Předmětem disciplinárního jednání jsou zejména provinění jednotlivců a kolektivů před, v průběhu a po utkání nebo tréninku v areálu sportoviště na akcích pořádaných orgány ČMSHb a klubem.

Článek 2 Disciplinární tresty

1. Jednotlivcům (hráčům, trenérům, rozhodčím, funkcionářům) je možno uložit tyto tresty: a) napomenutí b) finanční pokutu c) zastavení činnosti d) vyloučení z činnosti v hokejbale. 2. Kolektivům (družstvům a klubům) je možno uložit tyto tresty: a) napomenutí b) finanční pokutu c) zastavení činnosti d) uzavření hřiště nebo hřišť e) vyloučení ze soutěže nebo soutěží. 3. Napomenutí lze uložit jednotlivci nebo kolektivu, jestliže od jeho posledního disciplinárního trestu uplynula doba nejméně 1 rok. Dobou od posledního trestu se rozumí u napomenutí a finanční pokuty doba od přestupku, u ostatních trestů doba od jejich skončení, u podmíněných trestů doba od skončení zkušební lhůty. 4. Finanční pokutu je možno uložit do výše : jednotlivec kolektiv · mezinárodní soutěže do 4 000 Kč do 50 000 Kč · domácí soutěže do 2 000 Kč do 10 000 Kč Finanční pokutu lze uložit současně s jiným trestem, avšak musí být vždy uložena za provinění dle sazebníku trestů A3, A4, A5, A6 a B1, B2. 5. Zastavení činnosti (dále jen ZČ) je možno uložit jednotlivci nebo kolektivu. Trest zastavení činnosti je možno uložit jako: a) Termínovaný trest zastavení činnosti na určitou dobu. Termínovaný trest ZČ se vztahuje na celé období a všechna utkání hraná v době trestu včetně přátelských. Termínovaný trest je možno uložit na celkovou dobu do 18 měsíců a je možné ho nejvýše jednou přerušit na mimosezónní období. Doba přerušení se nezapočítává do délky trestu. b) Specifikovaný trest zastavení činnosti na určitá utkání. Specifikovaný trest ZČ se vztahuje na utkání uvedená v rozhodnutí. Disciplinární komise může uložit trest zvlášť na utkání konkrétní soutěže, mistrovská utkání, veškerá soutěžní utkání, utkání v domácím sportovním styku, mezinárodní utkání, reprezentační utkání apod. Specifikovaný trest není možné uložit za provinění dle čl. A4, A5 a A6. Specifikovaný trest nesmí přesáhnout celkovou délku 18 měsíců. c) Nebrání-li tomu žádný důvod, trest ZČ kolektivu bude proveden odečtením 2 bodů družstvu (družstvům) za každé utkání spadající pod zastavení činnosti a kolektivu bude uvolněna činnost. Trest ZČ jednotlivci ukládá nebo vztahuje na reprezentační utkání pouze disciplinární komise ČMSHb, která tak může učinit sama nebo na základě písemného podnětu nižšího disciplinárního orgánu. Trest ZČ kolektivu znamená zákaz startu všech jednotlivců uvedených na soupisce (soupiskách) kolektivu v utkáních, na něž se tento trest vztahuje. Trest ZČ družstvu se vztahuje pouze na družstvo. Trest ZČ klubu znamená zastavení činnosti všem družstvům klubu. Výklad Při uložení specifikovaného trestu hráč nestartuje v mistrovských utkáních, může však startovat v době trestu ve všech mezinárodních a mezistátních utkáních i v přátelských utkáních s domácími soupeři. Může-li hráč startovat za více družstev, nesmí po dobu specifikovaného trestu nastoupit za žádné družstvo v mistrovských utkáních, jinak se jeho start bude považovat za neoprávněný. 6. Jestliže je jednotlivec v utkání potrestán trestem, který má podle pravidel hokejbalu (DT, TH) za následek zákaz startu v dalších utkáních, nebo se dopustí závažného provinění před utkáním nebo po něm, případně zjistí-li delegát utkání přestupek hráče, kterého si nepovšimli rozhodčí a hráč za něj nebyl potrestán v průběhu hry, a při podpisu zápisu o utkání po jeho skončení tuto skutečnost delegát oznámí rozhodčím a oběma kapitánům. Jednotlivec má automaticky zastavenou činnost až do uzavření případu příslušnou disciplinární komisí. Tato doba se započítává do délky trestu. Rozhodčí má za povinnost odebrat registrační průkaz a spolu s kopií zápisu zaslat na adresu DK. 7. Uzavření hřiště nebo hřišť je možno uložit družstvu nejvýše na 10 soutěžních utkání. Při uložení tohoto trestu disciplinární komise určí, kterého hřiště (hřišť) se trest týká a v jaké minimální vzdálenosti od svého původního hřiště nebo hřišť musí soutěžní utkání odehrát. 8. Vyloučení ze soutěže je možno uložit družstvu, které se dopustilo zvlášť závažného provinění. Vyloučené družstvo může být přeřazeno do soutěže až o dva stupně nižší. 9. Vyloučení z činnosti v hokejbale je možné u jednotlivců, kteří se dopustili zvlášť závažných provinění. Trest má za následek zrušení registrace a vyloučení ze všech činností v hokejbale v České republice. Za zvlášť závažné provinění se považuje zejména opakované hrubé chování a vyhrožování, fyzické napadení hráče, funkcionáře, rozhodčího nebo diváka bez i se zraněním, narušení regulérnosti soutěže a uvádění nesprávných údajů s následným vznikem materiálních nebo finančních škod, či za opakovaný přestupek, který byl spáchán během posledních tří let (viz. sbírka zákonů). Dále je tento trest možno uložit v souvislosti se spácháním trestného činu.

Článek 3 Podmíněné tresty

1. Tresty zastavení činnosti a uzavření hřiště (hřišť) lze podmíněně odložit na zkušební dobu od 3 do 18 měsíců, jestliže od posledního trestu jednotlivce nebo kolektivu uplynula doba nejméně 1 rok. Dobou od posledního trestu se rozumí u napomenutí a finanční pokuty doba od přestupku, u ostatních trestů doba od jejich skončení, u podmíněných trestů doba od skončení zkušební lhůty. 2. Jestliže se jednotlivec nebo kolektiv ve zkušební době znovu proviní a je mu uložen trest disciplinární komisí, změní se původně podmíněný trest na nepodmíněný a nový trest se vykoná v návaznosti na trest původní.

Článek 4 Disciplinární orgány

1. Disciplinárními orgány jsou: a) kluby b) disciplinární komise řídících orgánů soutěží c) disciplinární komise ČMSHb. Disciplinární komise musí zasedat minimálně tříčlenná. Členové, kteří jsou nebo mohou být v konkrétním případě podjatí, se nesmí jednání zúčastnit. 2. Klub má disciplinární pravomoci v rámci svých stanov. 3. Provinění, ke kterému došlo v souvislosti s konkrétním utkáním nebo utkáními, projedná disciplinární komise příslušné soutěže. Provinění, ke kterému došlo mimo utkání, projedná disciplinární komise soutěže, v níž jednotlivec nebo kolektiv startuje: startuje-li ve více soutěžích, projedná provinění disciplinární komise nejvyšší soutěže. Provinění na úrovni reprezentace projedná disciplinární komise ČMSHb. 4. Rozhodnutí disciplinární komise příslušné podle odst. 3 jsou platná ve všech soutěžích, v nichž jednotlivec nebo kolektiv startuje, není-li rozpor s dalšími ustanoveními tohoto řádu. Rovněž rozhodnutí mezinárodních disciplinárních orgánů jsou platná ve všech soutěžích.

Článek 5 Postup v disciplinárním jednání

1. Disciplinární jednání v konkrétní věci je disciplinární komise povinna zahájit na základě: a) sportovně technických dokladů (zápisy, zprávy o utkání apod.) nebo podobně účinných podkladů b) dokladů a podnětů státní správy c) dokladů a písemných podnětů řídícího orgánu soutěže nebo svazového orgánu nebo jiných orgánů soutěže nebo jiné disciplinární komise d) dokladů mezinárodních a zahraničních orgánů nebo zahraničních klubů hokejbalu, u nichž hostovalo české družstvo. 2. Disciplinární jednání v konkrétní věci může disciplinární komise zahájit na základě: a) písemného podnětu jednotlivce, kolektivu nebo organizace b) písemného návrhu člena disciplinární komise c) zprávy v hromadném sdělovacím prostředku. 3. Disciplinární jednání v konkrétní věci není možné začít, jestliže od provinění uplynula doba delší než 1 rok. To neplatí, jestliže disciplinární provinění bylo současně přestupkem ve smyslu obecně závazných předpisů nebo trestným činem podle pravomocného rozhodnutí soudu. 4. Disciplinární komise je povinna rozhodovat o pod-nětech co nejrychleji a v konkrétní věci náležitě objasnit všechny okolnosti provinění. K tomu účelu je oprávněna přizvat svědky a jiné osoby, vyžádat si písemné dokumenty, zprávy, stanoviska jednotlivců nebo kolektivů, případně si opatřit jiný důkazový materiál. 5. Při projednávání disciplinární komise přihlíží k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem. Jako k polehčujícím okolnostem se přihlíží, když provinilec byl vyprovokován, nahradil dobrovolně škodu, kterou způsobil, projevil upřímnou lítost, sám oznámil provinění, kterého se dopustil, napomáhal při objasňování svého provinění apod. Mezi přitěžující okolnosti patří, když provinilec použil surový, zákeřný nebo pomstychtivý způsob jednání, když svedl k provinění jiného, úmyslně ovlivnil regulérnost soutěže, provinění se dopustil jako kapitán družstva nebo v jiné funkci, v poslední době byl disciplinárně trestán apod. K předcházejícím trestům uloženým disciplinárními komisemi nelze jako k přitěžující okolnosti přihlížet, jestliže od nich uběhla doba delší dvou let. Dobou od předcházejícího trestu se rozumí u napomenutí a finanční pokuty doba od přestupku, u ostatních trestů doba od jejich skončení, u podmíněných trestů doba od skončení zkušební lhůty. Jestliže byl jednotlivec před disciplinárním proviněním potrestán v probíhající sezóně vyšším trestem nebo vyššími tresty (VT, OT, OK, DT, TH), přihlédne se k této skutečnosti jako k přitěžující okolnosti. 6. Jestliže disciplinární komise projednává několik provinění, vynese trest za každé provinění zvlášť a tresty sčítá. Trest uložený mezinárodním orgánem může uvést do svého rozhodnutí a uložit trest souběžný. 7. Jednotlivci nebo zástupci kolektivu, který se dopustil provinění, musí být dána možnost se zúčastnit jednání disciplinární komise a vyjádřit se ke všem okolnostem a souvislostem provinění. Pokud se chce jednání zúčastnit, ověří si neprodleně u příslušné disciplinární komise termín projednávání. Jestliže provinilec tohoto práva nevyužije, může komise projednat provinění a uložit trest bez jeho účasti. Jestliže se provinění dopustil mladistvý jednotlivec nebo kolektiv složený převážně z mladistvých, musí být dána možnost, aby se společně s mladistvým jednotlivcem nebo zástupcem kolektivu zúčastnil jednání i dospělý funkcionář klubu. Provinění rozhodčího projedná disciplinární komise za účasti zástupce orgánu rozhodčích. 8. Řídící orgán může stanovit rozpisem soutěže povinnost účasti jednotlivců, kteří se provinili, na jednání disciplinární komise bez písemného pozvání. 9. Ke každému provinění svého člena může klub neprodleně předložit stanovisko s návrhem trestu. V případě, že si disciplinární orgán vyžádá stanovisko klubu, je tento povinen mu je v uvedené přiměřené lhůtě předat. Stanovisko se předkládá nejpozději před disciplinárním jednáním. Nesplnění této povinnosti podléhá disciplinárnímu řízení. 10. Po objasnění všech okolností provinění rozhodne disciplinární komise o druhu a výši trestu. Jestliže se v průběhu disciplinárního jednání zjistí, že k provinění nedošlo, nebo provinění nelze prokázat, disciplinární jednání se zastaví. Disciplinární komise může také upustit od potrestání a poplatku, pokud považuje průběh jednání nebo trest uložený v utkání za dostatečný. Tím je disciplinární jednání v konkrétní věci skončeno. Skončené nebo zastavené disciplinární jednání lze obnovit jen po zjištění nových okolností nebo na základě rozhodnutí řídícího orgánu. 11. V disciplinárním jednání s kolektivem nebo členem kolektivu nemůže rozhodovat ani se zúčastnit rozpravy disciplinární komise funkcionář, který je členem stejného kolektivu nebo je v blízkém vztahu k provinilci. 12. Klub, který nebo jehož kolektiv, hráč, funkcionář, člen nebo rozhodčí apod. je trestán nebo projednáván, je povinen uhradit poplatek za disciplinární projednání (podle příslušnosti disciplinární komise): · soutěže pořádané svazem 500 Kč · ostatní soutěže 200 Kč Disciplinární komise může stanovit povinnost zaplacení tohoto poplatku před projednáním. 13. Po uplynutí nejméně poloviny trestu zastavení činnosti nebo uzavření hřiště nebo hřišť může disciplinární komise, která trest uložila, na základě žádosti potrestaného jednotlivce, kolektivu, klubu nebo klubu, jehož člen nebo kolektiv byl potrestán, změnit část trestu na podmíněný. Zkušební doba se stanoví nejméně v délce dvojnásobku zbytku trestu, nejvýše v délce 18 měsíců. Tresty udělené v době podmínečného odkladu nelze více změnit na podmíněné. 14. Po uplynutí nejméně 36 měsíců od přestupku, který měl za následek vyloučení z činnosti v hokejbale, může disciplinární komise, která trest uložila, na žádost jednotlivce povolit obnovení některých nebo všech činností v hokejbale. 15. Předseda disciplinární komise nebo jeho pověřený zástupce může rozhodnout samostatně bez jednání disciplinární komise v těchto případech: a) zastavení činnosti jednotlivci za tři pětiminutové nebo desetiminutové tresty nebo jejich kombinaci (čl. 6, odst. 4), nebo za osobní trest do konce utkání nepotrestaný jiným disciplinárním trestem b) finanční pokuta za zanedbání povinnosti pořádající-ho klubu zabezpečit rozhodčí utkání, je-li tato povinnost stanovena řídícím orgánem c) finanční pokuta za nerespektování předepsaného způsobu plnění nařízení nebo rozhodnutí. d) při soutěžích, které jsou pořádány turnajovým způsobem a trest nemůže být vyšší než ZVČ na 2 utkání e) disciplinární poplatek je stanoven článkem 5, bodem 12 DŘ

Článek 6 Oznamování a evidence trestů

1. Rozhodnutí disciplinární komise se vyhotoví písemně a musí obsahovat: a) jméno nebo označení provinilce b) provinění, za které je trest uložen c) přesné označení trestu včetně článku, podle kterého byl uložen d) údaj o délce nebo výši trestu, den začátku a konce trestu, u podmíněných trestů dobu podmínky e) způsob úhrady finanční pokuty f) poučení o možnosti odvolání g) razítko a podpis. Rozhodnutí musí být odesláno do 10 dnů od skončení disciplinárního jednání doporučenou poštou na adresu klubu, který nebo jehož kolektiv, hráč, funkcionář, člen apod. byl potrestán. Klub je povinen neprodleně potrestaného jednotlivce nebo potrestaný kolektiv s rozhod-nutím seznámit. Rozhodnutí disciplinární komise o potrestání rozhodčího se zasílá přímo rozhodčímu. Kopie rozhodnutí se zašle řídícímu orgánu soutěže, v níž potrestaný jednotlivec nebo kolektiv startuje. Řídící orgán soutěže musí nejpozději do 1 měsíce od doručení oznámení zveřejnit výši trestu (např. současně s tabulkou soutěže). 2. Disciplinární komise zaznamenává disciplinární tresty do své evidence trestů. Záznam obsahuje přesné označení trestu včetně článku, podle kterého byl uložen, údaj o délce nebo výši trestu, den začátku a konce trestu, u podmíněných trestů dobu podmínky. Nepodmíněně uložené tresty musí okamžitě po jejich vynesení zaslat na předepsaném formuláři elektronickou poštou DK ČMSHb ke zveřejnění. Ke zveřejnění musí DK odeslat i rozhodnutí o případném prominutí zbytku trestu. 3. Pokud byl hráč vyloučen do konce utkání (DT, TH) a registrační průkaz mu nebyl z jakýchkoliv důvodů odebrán, je povinností klubu průkaz ihned zaslat doporučenou poštou nebo osobně předat příslušné disciplinární komisi. 4. Klub je odpovědný za vedení evidence pětiminutových (VT), desetiminutových (OT) a osobních trestů do konce utkání (OK) jednotlivých hráčů v mistrovských utkáních jedné soutěže stejné sezóny. Pokud byl kterýkoliv z těchto trestů potrestán disciplinárně, v evidenci se dále neuvádí. Po čtvrtém VT, OT nebo OK (všechny druhy se sčítají) v stejné sezóně jedné soutěže má hráč automaticky zastavenou činnost na nejbližší dvě mistrovské utkání příslušné soutěže a klub je povinen ihned písemnou formou vyzvat příslušnou DK k vyhotovení rozhodnutí. Tento trest není možno odložit podmíněně a bude vykonán, i kdyby byl přeložen do následující sezóny. Pokud hráč po obdržení čtvrtého VT, OT nebo OK v následujícím mistrovském utkání nastoupí, považuje se to za neoprávněný start.

Článek 7 Opravné jednání

1. Jednotlivec nebo kolektiv (dále jen navrhovatel) může podat odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise (dále jen rozhodnutí) k orgánu, který tuto komisi ustavil (dále jen řídící orgán). V odvolacím jednání se postupuje podle čl. 502 soutěžního řádu hokejbalu. 2. Řídící orgán může z vlastního rozhodnutí přezkoumat kterékoliv rozhodnutí jím ustavené disciplinární komise. Řídící orgán provede vlastní šetření a zkoumá, zda bylo rozhodnutí učiněno v souladu s předpisy, směrnicemi a řády ČMSHb. K projednání si může vyžádat stanovisko komise, která vydala zkoumané rozhodnutí. Při přezkoumání rozhodnutí se postupuje jako při odvolání.

Článek 8 Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky tohoto řádu provádí předsednictvo ČMSHb, jeho výklad provádí předsednictvo ČMSHb prostřednictvím pověřených orgánů. 2. Tento disciplinární řád platí od 1. 10. 2000. Stejným datem se ruší disciplinární řád platný od 1. 9. 1995.

Příloha Disciplinární provinění a sazebník trestů

1. V zájmu zajištění jednotného postupu v disciplinárním jednání je vydáván tento sazebník disciplinárních trestů, který obsahuje přehled běžných provinění jednotlivců (hráčů, trenérů, rozhodčích a jiných funkcionářů - část A) a kolektivů (družstev a klubů - část B). 2. Disciplinární komise uděluje tresty s respektováním hranic, uvedených v sazebníku. V prvním sloupci jsou uvedeny sazby za lehčí nebo první provinění jednotlivce nebo kolektivu, ve druhém sloupci pak sazby za závažná nebo opakovaná provinění téhož provinilce. Výklad Za urážky (část A4, odst. 2) a fyzické napadení (část A, odst. 5 a 6 a část B, odst. 2) je nutno uložit vždy nepodmíněné zastavení činnosti a současně finanční pokutu. 3. Řídící orgány jsou ve své působnosti oprávněny upravovat nebo rozšiřovat tento sazebník, vždy však s dodržením maximální výše trestů a ostatních ustanovení čl. 2 disciplinárního řádu. Vycházejí přitom ze sazeb věcně nejbližšího provinění uvedeného v sazebníku. 4. U specifikovaného trestu zastavení činnosti se uvádí číslo v procentech, které je vztaženo na dlouhodobou mistrovskou soutěž ve smyslu soutěžního řádu. Číslo udává, kolik procent utkání v příslušné soutěži bude mít hráč nebo kolektiv zastavenu činnost. 5. U finanční pokuty je uváděna výše v procentech, za 100 % se považuje maximální výše podle čl. 2 disciplinárního řádu. Finanční pokutu je možno uložit samostatně nebo ji sloučit se zastavením činnosti, uzavřením hřiště či vyloučením ze soutěže, avšak vždy musí být uložena za provinění dle sazebníku A3, A4, A5, A6, B1 a B2.

Zkratky: H - hráč, T - trenér, R - rozhodčí, F - jiný funkcionář N - napomenutí FP - finanční pokuta ZČ - zastavení činnosti VČ - vyloučení jednotlivce z činnosti v hokejbale UH - uzavření hřiště nebo hřišť VS - vyloučení kolektivu ze soutěže nebo soutěží.