PRAVIDLA  HOKEJBALU 2001
Českomoravský svaz hokejbalu
 Tato pravidla jsou autorizovanou českou verzí mezinárodních pravidel ISBHF OFFICIAL RULE BOOK 1997.
Základní text s výjimkou domácích ustanovení (část 1 až 8), vysvětlivky, příklady trestů, signalizace rozhodčích a rozdíly vůči pravidlům ledního hokeje tvoří mezinárodní část pravidel a obsahově se neliší od českého vydání 1995 ve znění změn a doplňků 1996, kromě zvýrazněných výjimek.
Domácí ustanovení, výňatky ze soutěžního řádu a pokyny pro rozhodčí mají platnost jen v domácích soutěžích na území ČR. Jednotlivé články soutěžního řádu jsou doplněny o změny, které v letech   1995-97 provedlo předsednictvo ČMSHb.
Pro vysvětlení ještě uvádíme, že v oficiální terminologii Mezinárodní hokejbalové federace (International Street & Ball Hockey Federation) má hokejbal vzhledem k tradicím v jednotlivých členských zemích dva rovnocenné názvy: “street hockey” a “ball hockey”. Více známým a preferovaným je STREET HOCKEY, v češtině pak vedle tradičního “hokejbalu” možno použít i “street hokej”.
Nová nebo změněná část textu je zvýrazněna podtržením.
Vydání platné od 1. července 1997.
Přeložil a sestavil Ing. Kamil Kosman.
Změny a doplňky provádí předsednictvo ČMSHb.
Výklad provádí orgány pověřené předsednictvem ČMSHb.
Vydáno v omezeném nákladu pro potřeby soutěží přímo řízených svazovými orgány.
Pro ostatní soutěže zůstává v platnosti rovněž vydání 1995 ve znění změn a doplňků 1996.
Vydal
Českomoravský svaz hokejbalu (ČMSHb)
Mezi stadiony, P.S. 40, 160 17 Praha 6
tel./fax: 02-66313766, 6835414, 6835424
e-mail: rezac @ fanet.fa.cvut.cz
v Praze roku 1997.
Czech Edition Copyright by ČMSHb
Všechna práva vyhražena. Použití informací obsažených v této publikaci je povoleno zástupcům médií. Použití kterékoliv části této publikace reprodukované jakýmkoliv způsobem bez předcházejícího písem-ného svolení vydavatele je porušením zákona.
Obsah
Část první - Hřiště
101 / Hřiště
102 / Rozměry hřiště
103 / Branky
104 / Brankoviště
105 / Rozdělení hrací plochy
106 / Střední bod a kruh
107 / Body vhazování ve středním pásmu
108 / Koncové body vhazování a kruhy
109 / Hráčské lavice
110 / Trestná lavice
111 / Signálová a časová zařízení
112 / Šatny a osvětlení hřiště
Část druhá - Mužstva
201 / Složení mužstev
202 / Kapitán mužstva
203 / Hráči v dresech
204 / Zahajovací sestava
205 / Střídání hráčů
206 / Zranění hráči
Část třetí - Výstroj
301 / Hole
302 / Obuv
303 / Brankářská výstroj
304 / Ochranná výstroj
305 / Nebezpečná výstroj
306 / Míček
Část čtvrtá - Tresty
401 / Tresty
402 / Menší tresty
403 / Větší tresty
404 / Osobní tresty
405 / Tresty do konce hry
406 / Trestné střílení
407 / Tresty pro brankáře
408 / Odložené tresty
409 / Oznamování trestů
410 / Dodatečná disciplinární opatření
Část pátá - Činovníci utkání
501 / Určení činovníků utkání
502 / Dva rozhodčí
503 / Brankoví rozhodčí
504 / Dohližitelé trestů
505 / Oficiální zapisovatel
506 / Časoměřič
507 / Příslušné orgány
Část šestá - Pravidla hry
601 / Špatné zacházení s činovníky utkání
         a jiné hrubé chování
602 / Úprava výstroje
603 / Nadměrně hrubá hra
604 / Vražení na hrazení
605 / Zlomená hůl
606 / Napadení a napadení zezadu
607 / Krosček
608 / Zdržování hry
609 / Faul loktem, kolenem nebo hlavou
610 / Vhazování
611 / Padnutí na míček
612 / Rány pěstí nebo hrubost
613 / Branka a přihrávka
614 / Hraní míčku rukou
615 / Vysoké hole
616 / Držení protihráče
617 / Hákování
618 / Zakázané uvolnění
619 / Nedovolené bránění
620 / Nedovolený zásah diváků
621 / Kopnutí hráče
622 / Kopnutí míčku
623 / Opuštění hráčské nebo trestné lavice
624 / Postavení mimo hru
625 / Přihrávky
626 / Míček mimo hřiště nebo míček,
         jímž nelze hrát
627 / Míček z dohledu a nepravý míček
628 / Míček odražený od rozhodčího
629 / Odmítnutí zahájit hru
630 / Sekání
631 / Bodnutí špičkou či koncem hole
632 / Začátek hry a třetin
633 / Hození hole
634 / Doba utkání
635 / Podražení
Část sedmá - Zdravotní pravidla
701 / Předcházení infekcím
Část osmá - Dopinková pravidla
801 / Dopinkové kontroly
Vysvětlivky
Příklady ukládání menších a souběžných trestů
Signalizace rozhodčích
Rozdíly vůči pravidlům ledního hokeje
Pokyny pro rozhodčí
MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA HOKEJBALU (STREET HOKEJE)
Část první - Hřiště
Pravidlo 101 - Hřiště
Hra “hokejbal” se hraje na podlahové nebo asfaltové ploše zvané "hřiště".
Bez písemného povolení
(a) Mezinárodní hokejbalové federace ISBHF, pokud jde o soutěže ISBHF, nebo
(b) národních hokejbalových svazů, pokud jde o jakákoliv národní a mezinárodní utkání hraná na jejich území,
nesmí být na hrací ploše, na hrazení, na plexiskle nad hrazením, na brankách nebo na lavicích, hrazení, plexiskle či jakékoliv jiné ploše v prostoru hráčských a trestných lavic a kolem nich anebo v prostorech brankového rozhodčího nebo činovníků utkání a kolem nich žádná vyznačení vyjma těch, která stanoví tato pravidla.
Reklama a označení místa utkání mohou být umístěny na shora uvedených plochách za předpokladu, že jejich specifikace byla schválena a bylo dáno povolení jak výše uvedeno.
Domácí ustanovení: Řídící orgán soutěže před každou sezónou upřesňuje požadavky na vybavení hřišť a schvaluje jejich způsobilost.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 102 - Rozměry hřiště
(a) Hřiště je maximálně 61 m dlouhé a 30 m široké a minimálně 56 m dlouhé a 26 m široké. Rohy hřiště jsou zaobleny poloměrem 7 až 8.5 m.
Poznámka 1: Rozměry hřiště mají být tak blízko uvedeným požadavkům jak je to možné, ale ne větší.
Výklad: Kromě šampionátů ISBHF mužů skupiny “A” a olympijských turnajů, nejmenší rozměry jsou povoleny           48 x 24 m s poloměrem zaoblení rohů 4 m, ale jen u dosavadních hřišť.
Pro herní variantu 4+1 jsou stanoveny maximální rozměry 52 x 26 m, minimální 45 x 21 m.
Poznámka 2: V krytých halách je zakazáno kouřit v prostorech hřiště i hlediště a v šatnách.
Výklad: Na všech hřištích je zakázáno kouřit v prostorách hrací plochy, hráčské nebo trestné lavice a šaten. Požívat alkoholické nápoje včetně piva je povoleno jen v prostorách na to určených.
Hřiště musí být ohrazeno stěnou nebo ohrazením ze dřeva nebo umělé hmoty zvaným "hrazení", které je vysoké minimálně 1.02 m a maximálně 1.22 m, měřeno od povrchu hrací plochy.
Mimo oficiální vyznačení podle těchto pravidel musí být celé hrazení bílé.
(b) Hrazení se zhotoví takovým způsobem, aby jeho vnitřní strana byla hladká a nebyly na ní žádné výstupky ani předměty, které by mohly hráčům způsobit zranění.
Všechna přístupová dvířka na hřište se musí otevírat směrem od hrací plochy.
Veškerá ochranná zařízení a podpěry, které je udržují ve správné poloze, musí být namontovány na vnější straně hrazení.
Instalace ochranného skla je povinná. Výnimky nejsou povoleny.
Ochranné sklo bude instalováno do výše 160 - 200 cm na koncích hřiště za brankovými čarami       a 80 - 120 cm na dlouhých stranách hřiště.
Výklad: Instalace ochranného skla, plexiskla, pletiva nebo jiného schváleného materiálu nad hrazením za brankovými čarami je povinná, a to do výšky minimálně 200 cm (méně jenom na hřištích určených pro lední hokej).
Kromě šampionátů ISBHF mužů skupiny “A” a olympijských turnajů je ochranné sklo na dlouhých stranách hřiště jen doporučeno.
Poznámka: Podle tohoto pravidla mohou být na hrazení umístěny reklamy za předpokladu, že při oficiálních mezinárodních soutěžích schválí a povolí jednotlivé případy ISBHF a při národních nebo mezinárodních utkáních v jednotlivých zemích příslušné národní svazy.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 103 - Branky
(a) Ve vzdálenosti 4 m od každého konce hřiště a uprostřed červené 5 cm široké čáry, která se vyznačí na hrací ploše přes celou šíři hřiště a pokračuje kolmo do výše hrazení, se umístí brankové tyčky    a sítě, a to takovým způsobem, aby se při hře neposunovaly.
Výklad: Na hřištích kratších než 56 m nebo na severoamerických hřištích je tato vzdálenost 3.35 m.
(b) Brankové tyčky schváleného vzoru a ze schváleného materiálu jsou 1.22 m vysoké, stojí kolmo       k hrací ploše a jsou od sebe vzdáleny 1.83 m, měřeno od vnitřní strany tyček. Příčná tyčka z téhož materiálu jako postranní tyčky spojuje horní konce obou těchto tyček.
1. Vnitřní rozměr branky od přední strany brankové čáry k nejzazšímu bodu sítě je maximálně   1.12 m a minimálně 60 cm.
2. Na zadní straně každé branky se upevní síť a to takovým způsobem, aby se míček udržel uvnitř branky.
(c) Brankové tyčky, příčná tyčka a vnější povrch konstrukce branky jsou po celé ploše natřeny červeně. Povrch vnitřku branky a jiné podpěry než jsou brankové tyčky jsou natřeny bíle a pokryty bílým polštářováním.
Výklad: Místo polštářování je možno použít závěsnou síťku zakrývající celý vnitřní prostor branky.
(d) Červená čára 5 cm široká mezi brankovými tyčkami a přes celou šíři hřiště se nazývá "branková čára".
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 104 - Brankoviště
(a) Před každou brankou se vyznačí červenou čarou 5 cm širokou "brankoviště".
(b) Brankoviště se vymezí takto: Ze středu brankové čáry se opíše půlkruh o poloměru 180 cm. Uvnitř půlkruhu v místech, kde pomyslná čára vzdálená 122 cm od brankové čáry protíná půlkruh, se vyznačí dva znaky ve tvaru písmene L, jehož obě přímky jsou 15 cm dlouhé.
(c) Brankoviště zaujímá celý prostor vymezený čarami brankoviště a sahá 1.22 m vysoko do úrovně brankové konstrukce.
Výklad: Brankoviště se vyměřuje od vnějšího okraje vymezujících čar a tyto se považují za součást brankoviště.
(d) Celý povrch hrací plochy uvnitř branky až k zadní síti a v brankovišti se natře světlemodrou nebo bílou barvou.
Výklad: Na venkovních hřištích se brankoviště NENATÍRÁ.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 105 - Rozdělení hrací plochy
(a) Hrací plocha mezi dvěma brankovými čarami je rozdělena na tři stejné části modrými čarami 30 cm širokými, které jsou vyznačeny přes celou šíři hřiště rovnoběžně s brankovými čarami a pokračují kolmo do výše hrazení.
(b) Část hrací plochy, ve které je branka, se nazývá "obranné pásmo" mužstva bránícího tuto branku; prostřední část se nazývá "střední pásmo" a část nejvzdálenější od bráněné branky je "útočné pásmo". Čára mezi pásmy se považuje za součást toho pásma, ve kterém je právě míček.
Výklad: Obranné pásmo sahá od modré čáry až po zadní hrazení, nikoliv pouze k brankové čáře.
Je-li získáno útočné pásmo a modrá čára se přemístí na červenou, obranné pásmo sahá od zadního hrazení až ke střední červené čáře.
Pro posouzení pásma je rozhodující vnější okraj čáry pásma, z kterého byl míček vystřelen nebo přihrán.
(c) Uprostřed hřiště rovnoběžně s brankovými čarami a kolmo do výše hrazení se vyznačí přes celou šíři hřiště červená čára 30 cm široká, zvaná "střední čára".
Poznámka: Třetinové čáry, střední čára a brankové čáry se vyznačí nejméně na obrubník, jsou-li povoleny na hrazení reklamy v souladu s ustanovením pravidla 101 (Hřiště).
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 106 - Střední bod a kruh
Přesně ve středu hřiště se vyznačí modrý bod o průměru 30 cm; z tohoto bodu jako středu se vyznačí modrou čarou širokou 5 cm kruh o poloměru 4.5 metru.
Výklad: Na hřištích šířky menší než 25.4 m je poloměr kruhů vhazování  4 m.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 107 - Body vhazování ve středním pásmu
Ve středním pásmu ve vzdálenosti 1.5 m od každé modré čáry a ve stejné vzdálenosti od bočního hrazení jako koncové body vhazování se vyznačí na hrací ploše červenou čarou 5 cm širokou po dvou bodech o průměru 60 cm. Uvnitř každého bodu vhazování se vyznačí rovnoběžně s brankovými čarami   a ve vzdálenosti 7.5 cm od vnitřních stran bodů dvě čáry. Plocha mezi čarami se vyznačí červeně, zbývající plocha má barvu hrací plochy.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 108 - Koncové body vhazování a kruhy
(a) V obou koncových pásmech a po obou stranách každé branky se na hrací ploše vyznačí body vhazování a kruhy. Body vhazování o průměru 60 cm se vyznačí červenou čarou 5 cm širokou. Uvnitř každého bodu vhazování se vyznačí rovnoběžně s brankovými čarami a ve vzdálenosti       7.5 cm od vnitřních stran bodů dvě čáry. Plocha mezi čarami se vyznačí červeně, zbývající plocha má barvu hrací plochy.
Kruhy mají poloměr 4.5 m ze středu bodů vhazování a jsou vyznačeny červenou čarou 5 cm širokou. Na opačných stranách každého bodu vhazování v koncových pásmech ve stejné vzdále-nosti 0.85 m od středu bodu bude vyznačeno červenými čarami 5 cm širokými a 100 cm dlouhými písmeno “T”, jehož noha je rovnoběžná s postranním hrazením a hlava s brankovou čarou.
Po obou stranách každého kruhu vhazování se od vnější hrany vyznačí dvě čáry 60 cm dlouhé        a 5 cm široké a rovnoběžné s brankovou čarou, od níž budou vzdáleny 5.15 m a 6.85 m.
Výklad: Na hřištích šířky menší než 25.4 m je poloměr kruhů vhazování 4 m. Na severoamerických hřištích může být jiné značení "T", včetně čar vycházejících z kruhů vhazování.
(b) Poloha bodů vhazování se určí takto:
Stanoví se pomyslný bod ve vzdálenosti 6 m před středem každé branky. Ve vzdálenosti 7 m na každou stranu od tohoto bodu rovnoběžně s brankovou čarou a 6 m od ní je střed koncových bodů vhazování.
Výklad: Na hřištích užších než 26 m nebo na severoamerických hřištích může být vzdálenost středu bodů vhazování 6.7 m na každou stranu, ale na žádném hřišti ne méně než 5.5 m od bočního hrazení (pro dodržení minimálního prostoru 1.5 m mezi kruhem vhazování a bočním hrazením).
Poznámka: Na otevřených hřištích mohou být všechny čáry a body uvedené v pravidlech 105, 106, 107 a 108 vyznačeny dvěma čarami nebo kružnicemi v předepsané vzdálenosti.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 109 - Hráčské lavice
(a) Každé hřiště musí být vybaveno sedadly nebo lavicemi pro hráče obou mužstev; poskytnutá zařízení včetně lavic a dvířek musí být stejná pro obě mužstva. Na těchto sedadlech nebo lavicích je místo pro nejméně 16 hráčů a 6 funkcionářů každého mužstva; jsou umístěny bezprostředně podél hrací plochy ve středním pásmu, pokud možno co nejblíže ke středu hřiště a se snadným přístupem k šatnám.
Hráčské lavice budou na téže straně naproti trestné lavici a musí být od sebe odděleny na dostatečnou vzdálenost nebo jiným zařízením.
Pokud možno, každá hráčská lavice má mít dvoje dvířka do středního pásma a všechna dvířka musí být uzpůsobena tak, aby se otvírala do prostoru hráčské lavice. Hráčská lavice musí být chráněna před přístupem jiných osob než jsou hráči a funkcionáři mužstva.
(b) Používat prostoru hráčských lavic je dovoleno jen hráčům v dresech a nejvýše šesti funkcionářům každého mužstva.
Výklad: Všechny tyto osoby musí být náležitě registrovány a zapsány do zápisu o utkání.
Hráči v civilu, kteří nejsou uvedeni v zápise o utkání a sedí na hráčské lavici, se zahrnují do počtu šesti funkcionářů každého mužstva. Rozhodčí nemusí zjišťovat, zda šest osob v civilu na hráčské lavici jsou funkcionáři mužstva či nikoliv.
(c) Pro volbu hráčských lavic platí ustanovení pravidla 632 (b) (Začátek hry a třetin).
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 110 - Trestná lavice
(a) Každé hřiště musí být vybaveno lavicemi nebo sedadly zvanými "trestná lavice". Každé mužstvo musí mít samostatnou trestnou lavici, oddělenou a dostatečně vzdálenou od druhé trestné lavice. Trestné lavice musí být umístěny proti středním pásmu a chráněny před přístupem jiných osob než jsou trestaní hráči a dohližitelé na trestných lavicích.
Výklad: Kromě šampionátů ISBHF mužů skupiny “A” a olympijských turnajů je možno trestnou lavici umístit na straně hráčských lavic, ALE jen v případě, není-li možné ji umístit naproti hráčským lavicím.
Mužstvo si vybere trestnou lavici proti nebo vedle své hráčské lavice a během utkání není možná změna.
Domácí ustanovení: Do odvolání je povolena společná trestná lavice, ALE jen v případě, není-li možné hřiště vybavit dvěmy trestnými lavicemi. Místa na takové lavici musí být pro hráče obou mužstev dostatečně oddělena. Pokud možno, každé mužstvo má mít samostatná vstupní dvířka na trestnou lavici.
Není-li k dispozici samostatný box časoměřičů, trestná lavice je určena rovněž pro nižší činovníky utkání a je na ní místo nejméně pro 6 osob.
(b) Přímo před sedadlem zapisovatele se na hrací ploše vyznačí červenou čarou 5 cm širokou půlkruh o poloměru 3 metry, zvaný "kruh rozhodčích".
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 111 - Signálová a časová zařízení
(a) Každé hřiště musí být vybaveno sirénou nebo jiným vhodným zvukovým zařízením pro potřebu časoměřiče.
(b) Každé hřiště musí být vybaveno elektrickými hodinami, aby diváci, hráči a funkcionáři byli přesně informováni o stavu času během celého utkání, včetně času odehraného v každé třetině a včetně času, který zbývá k odpykání trestu aspoň dvou trestaných hráčů každého mužstva.
Poznámka: Čas hry se počítá od nuly do 15 minut, kdežto čas trestů se odečítá od stanovené výše trestu k nule.
Domácí ustanovení: Do odvolání je povoleno, aby čas byl měřen ručními stopkami a ukazatel byl nahražen pravidelným hlášením stavu času.
(c) Za každou brankou musí být umístěna elektrická světla pro potřeby brankových rozhodčích. Červené světlo oznamuje dosažení branky. Používá-li se automatických světel, oznamuje zelené světlo pouze konec třetiny.
Poznámka: Smyslem zeleného světla je umožnit rozhodčím sledovat stejným pohledem branku      a světlo, aby mohli přesně určit konec třetiny.
Červené světlo má být napojeno na časoměrné zařízení takovým způsobem, aby je brankový rozhodčí nemohl rozsvítit, když skončila třetina. Avšak skutečnost, že brankový rozhodčí nemůže rozsvítit červené světlo, ještě neznamená, že branka neplatí. Rozhodující je, zda míček byl či nebyl úplně za brankovu čarou a v brance dříve, než skončila třetina.
Výklad: I když červené světlo oznámí dosažení branky, neznamená to, že branka musí být uznána. O tom, zda bude branka uznána, rozhodují jedině rozhodčí na hrací ploše. Branka však nemůže být uznána, svítilo-li zelené světlo.
Zelené světlo se doporučuje synchronizovat se zvukovým a časoměrným zařízením tak, aby na konci třetiny nebo utkání byl automaticky dán vizuální a akustický signál o ukončení hry.
Kromě šampionátů ISBHF mužů skupiny “A” a olympijských turnajů instalace brankových světel není povinná.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 112 - Šatny a osvětlení hřiště
(a) Pro potřebu hostujícího mužstva má být každé hřiště vybaveno vhodnou šatnou s toaletou a sprcha-mi pro 25 osob s výstrojí.
(b) Zvláštní šatna s toaletou je vyhrazena rozhodčím.
(c) Žádný funkcionář, vedoucí, hráč nebo zaměstnanec mužstva nesmí během hry a ani po utkání vznětlivě diskutovat s rozhodčím a žádné osobě s výjimkou představitele příslušného orgánu není dovoleno vstoupit v průběhu utkání nebo bezprostředně po utkání do šatny rozhodčích. Jakékoliv porušení tohoto pravidla oznámí rozhodčí příslušným orgánům k dalšímu řízení.
(d) Každé hřiště musí být dostatečně osvětleno, aby hráči a diváci mohli po celou dobu pohodlně sledovat hru.
Poznámka: Není-li podle názoru rozhodčích dostatek světla ke hře, mají právo posunout zbytek utkání nebo poskytnout čas na nezbytnou opravu světel. Je-li jedno mužstvo nedostatkem světla více poškozeno, avšak nemá-li být utkání podle názoru rozhodčích ukončeno, mají rozhodčí právo vystřídat mužstva tak, aby každé hrálo stejnou dobu na nevýhodné straně hřiště.
 Část druhá - Mužstva
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 201 - Složení mužstev
(a) Mužstvo nesmí mít na hrací ploše v průběhu hry více než šest hráčů. Těchto šest hráčů se nazývá: brankář, pravý obránce, levý obránce, střední útočník, pravé křídlo a levé křídlo.
(b) Má-li mužstvo na hrací ploše kdykoliv v průběhu hry více než šest hráčů nebo více hráčů, než je oprávněno mít v důsledku trestů, uloží se menší trest pro hráčskou lavici.
Výklad: Národní svazy mají právo používat herní systém 4 + 1 v utkáních spadajících do jejich kompetence. Kromě toho je možné použít tento systém ve vybraných soutěžích ISBHF.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 202 - Kapitán mužstva
(a) Každé mužstvo jmenuje kapitána a nejvýše dva náhradní kapitány. Jen kapitán nebo náhradní kapitán mají právo na hrací ploše hovořit s rozhodčím o otázkách týkajících se výkladu pravidel, které mohou vzniknout v průběhu utkání. Pouze kapitán nebo náhradní kapitán, nejsou-li na hrací ploše, mohou opustit hráčskou lavici a jít za rozhodčím, jestliže je k tomu vyzval. Jestliže kapitán nebo náhradní kapitán opustí hráčskou lavici a jdou za rozhodčím, aniž je k tomu vyzval, mužstvo bude potrestáno menším trestem pro hráčskou lavici. Jsou-li kapitán a náhradní kapitán na hrací ploše, může s rozhodčím hovořit pouze kapitán.
Opustí-li hráčskou lavici jiný hráč než kapitán nebo náhradní kapitán a protestuje nebo intervenuje   z jakéhokoliv důvodu u rozhodčích, dostane osobní trest dodatkem k menšímu trestu podle pravidla 601 (a) (Špatné zacházení s činovníky utkání a jiné hrubé chování).
Stížnost na trest NELZE považovat za záležitost "týkající se výkladu pravidel" a kapitán nebo náhradní kapitán nebo jiný hráč, který si takto stěžuje, dostane menší trest podle pravidla 601 (a) (Špatné zacházení s činovníky utkání a jiné hrubé chování).
Kapitán musí být označen písmenem "C" a náhradní kapitán(i) písmenem "A", nápadně umístěným na přední straně dresu. Písmena musí být barevně odlišena od dresu a přibližně 8 cm vysoká.
Jestliže nejsou takto označeni, práva podle tohoto odstavce se jim nepřiznávají.
(b) Rozhodčí a zapisovatel musí být před každým utkáním seznámeni se jmény a čísly kapitána a ná-hradních kapitánů.
(c) Brankáři, hrajícímu trenérovi nebo hrajícímu vedoucímu mužstva není dovoleno vykonávat funkci kapitána nebo náhradního kapitána ani nejsou oprávněni využívat jejich práv.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 203 - Hráči v dresech
Bez písemného povolení
(a) ISBHF, pokud jde o soutěže ISBHF, nebo
(b) národních hokejbalových svazů, pokud jde o mužstva v jejich pravomoci,
nesmí být na oblečení hráčů žádná reklama nebo obchodní značka vyjma těch, které stanoví tato pravidla.
Reklama a obchodní značka může být umístěna na oblečení hráčů za předpokladu, že jejich specifikace byla schválena a bylo dáno povolení jak výše uvedeno.
(a) Na začátku utkání pořídí vedoucí nebo trenér každého mužstva seznam hráčů a brankářů, kteří budou hrát v utkání. Je dovoleno mít maximálně 20 hráčů a 2 brankáře.
(b) Každý hráč má na zadní straně dresu své číslo 20-25 cm vysoké. Hráčům je vymezeno, že jejich číslo bude mít maximálně dvě číslice.
Všichni hráči mužstva musí mít jednotnou barvu přileb (s výjimkou brankáře), dresů, kalhot a pun-čoch. Dresy a punčochy musí být stejné barvy. Základní barva musí pokrývat přibližně 80% každé části oblečení (kromě čísla a jména).
Hráčům, kteří nesplňují toto ustanovení, nebude dovoleno zúčastnit se hry.
Na rozdíl od výše uvedeného bude brankáři dovoleno, aby měl přilbu jiné barvy než zbytek mužstva.
Výklad: Dresy musí být s dlouhými rukávy, kalhoty mohou být dlouhé nebo zkrácené, ale ne kombinace obou. Všichni hráči VČETNĚ BRANKÁŘE musí mít STEJNÝ DRES a stejnou barvu kalhot; stejná barva punčoch se vyžaduje, mají-li hráči zkrácené kalhoty.
(c) Seznam se jmény a čísly všech hráčů a brankářů určených k utkání bude předán před utkáním rozhodčímu nebo zapisovateli a po zahájení utkání není dovoleno provádět v seznamu žádné změny ani dodatky.
Výklad: Když hráč neuvedený v zápise o utkání obdrží trest, hráč je poslán na zbytek utkání do šatny a trest odpyká jeho spoluhráč.
Jména hráčů mohou být měněna v zápise o utkání kdykoliv do začátku utkání.
(d) Každé mužstvo smí mít na hrací ploše vždy jen jednoho brankáře. Brankář může být odvolán a na-hrazen jiným hráčem. Tento náhradní hráč však nemá práva brankáře.
(e) Každé mužstvo je povinno mít na hráčské lavici nebo na sedadle vedle ní náhradního brankáře, který musí být stále v plné výstroji a připraven ke hře.
Poznámka: Tento článek si mohou národní svazy upravit pro utkání spadající do jejich kompetence.
Náhradní brankář smí vstoupit do hry kdykoliv během přerušení hry, ale není mu povoleno žádné rozcvičení. (Viz pravidlo 205 - Střídání hráčů.)
(f) Žádný z hráčů uvedených v seznamu hráčů pro stanovené utkání nemá právo nosit brankářskou výstroj vyjma případu, že oba brankáři nejsou schopni hry.
(g) V každém utkání, kde jsou podle mínění rozhodčího barvy dresů soupeřících mužstev tak podobné, že by mohly zmýlit rozhodčího, je povinností domácího mužstva vyměnit dresy, pokud to rozhodčí nařídí.
Poznámka: Národní svazy mají právo vydat vlastní směrnice, pokud jde o barvy dresů a počet hráčů v jednotlivých soutěžích.
Výklad: Není-li stanoveno jinak, domácí mužstvo nastupuje k utkání v bílém nebo jiném světlém dresu, hostující v tma-vém dresu.
(h) Jestliže mužstvo není v průběhu utkání schopno poslat na hrací plochu z důvodu trestů, zranění apod. takový počet hráčů, jak to vyžadují tato pravidla, rozhodčí nemají jinou možnost než utkání ukončit a případ ohlásit příslušným orgánům k dalšímu řízení.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 204 - Zahajovací sestava
(a) Před začátkem utkání je vedoucí nebo trenér hostujícího mužstva povinen na žádost rozhodčího jmenovat rozhodčímu nebo zapisovateli zahajovací sestavu. Kdykoliv během utkání, požádá-li o to rozhodčí kapitána, musí hostující mužstvo postavit na hrací plochu hrající sestavu a neprodleně začít hrát.
Poznámka: Nebylo-li v soutěži stanoveno jméno domácího mužstva, rozhodnou soupeřící mužstva vzájemnou dohodou o tom, kdo má být považován za domácí mužstvo; volba se provede vyhozením mince nebo podobným způsobem.
Výklad: Mužstvo musí mít po celou dobu na hrací ploše správný počet hráčů. Mužstvo nesmí zahájit utkání ani jednotlivé třetiny s méně než brankářem a 5 hráči v poli nebo se 6 hráči v poli bez brankáře (hrát bez brankáře je možné). Jestliže mužstvo odmítá nebo zdržuje postavení správného počtu hráčů na hrací plochu, bude mu uložen menší trest pro hráčskou lavici.
Hrající sestava je jakákoliv sestava jednoho nebo druhého mužstva, kterou je trenér povinen poslat na hrací plochu, žádá-li to rozhodčí.
(b) Vedoucí nebo trenér domácího mužstva seznámený před začátkem utkání zapisovatelem nebo rozhodčím se zahajovací sestavou hostujícího mužstva jmenuje zahajovací sestavu domácího mužstva a zapisovatel nebo rozhodčí s ní seznámí trenéra hostujícího mužstva.
(c) V zahajovací sestavě jednoho ani druhého mužstva, jak byla oznámena rozhodčímu nebo zapisovateli, ani v hrající sestavě na hrací ploše nesmí být učiněna žádná změna, pokud hra nebyla skutečně zahájena. Za porušení tohoto pravidla se uloží provinivšímu se mužstvu menší trest pro hráčskou lavici; při změně v zahajovací sestavě se uloží trest jen v případě, že takové porušení pravidla ohlásí kapitán soupeřova mužstva rozhodčímu před druhým vhazováním v první třetině.
(d) Po přerušení hry je hostující mužstvo povinno postavit na hrací plochu neprodleně hrající sestavu připravenou ke hře a do znovuzahájení hry nesmí provést žádnou změnu. Domácí mužstvo může poté postavit hráče, které si přeje, aniž by tím však došlo ke zdržení hry.
Jestliže jedno či druhé mužstvo při změně sestavy nadměrně zdržuje hru, rozhodčí nařídí provinivšímu se mužstvu nebo oběma mužstvům, aby okamžitě zaujala svá postavení, a nedovolí žádnou změnu sestavy.
Poznámka: Pro výklad tohoto pravidla se považuje za změnu sestavy střídání jednoho nebo více hráčů.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 205 - Střídání hráčů
(a) Hráči z hráčské lavice se mohou střídat kdykoliv za předpokladu, že střídání se uskuteční v prostoru ohraničeném délkou hráčské lavice a třemi metry od hrazení směrem do hřiště a hráči budou mimo hru.
Brankář smí být vystřídán jiným hráčem kdykoliv za podmínek uvedených v tomto pravidlu.
Poznámka 1: Jestliže brankář opustí své brankoviště a odejde ke své hráčské lavici, aby byl vystřídán jiným hráčem, zadní rozhodčí odpovídá za to, že střídající hráč z lavice nevstoupí do hry předčasně (dříve, než je brankář 3 metry od své hráčské lavice). Při předčasném vystřídání rozhod-čí ihned přeruší písknutím hru, ledaže má míček v držení neprovinivší se mužstvo; v tomto případě vyčká s přerušením hry do doby, až se míčku zmocní soupeř. Mužstvu, které předčasně vystřídalo, se neuloží žádný trest, ale následné vhazování se provede na bodě vhazování uprostřed hřiště.
Rozhodčí požádá, aby hlasatel místního rozhlasu ohlásil: "Hra byla přerušena pro předčasný vstup hráče z hráčské lavice".
Poznámka 2: Jestliže v průběhu střídání hráč vstupující do hry zahraje míček holí, obuví či rukama, anebo zastaví či jinak se fyzicky dotkne protihráče, zatímco odcházející hráč je ještě na hrací ploše, bude uložen trest za přestupek "příliš mnoho hráčů na hrací ploše".
Je-li v průběhu střídání hráč vstupující do hry nebo hráč odcházející ze hry zasažen míčkem náhodně, hra se nepřeruší a trest se neuloží.
Poznámka 3: Brankáři se nedovoluje, aby při přerušení hry odešel na svoji hráčskou lavici s výjim-kou, že je střídán, nebo při oddechovém čase. Za porušení tohoto pravidla se uloží brankáři menší trest.
(b) Jestliže v posledních dvou minutách utkání má být uložen menší trest pro hráčskou lavici za úmyslně chybné střídání (příliš mnoho hráčů na hrací ploše), bude proti provinivšímu se mužstvu nařízeno trestné střílení. Menší trest pro hráčskou lavici se neuloží (viz pravidlo 406 (c) - Trestné střílení).
(c) Hráč, který si odpykával trest na trestné lavici a po uplynutí svého trestu má být vystřídán, musí ihned odejít přes hrací plochu k hráčské lavici a být u ní dříve, než může být střídání provedeno.
Za porušení tohoto pravidla se uloží menší trest pro hráčskou lavici.
(d) Když došlo k vystřídání brankáře během přerušení hry, smí brankář, který opustil hru, znovu vstoupit do hry teprve při dalším přerušení hry.
Náhradní brankář nemá právo na rozcvičení. Za porušení tohoto pravidla se uloží menší trest brankáři, který se vrátil neoprávněně do hry.
(e) Při střídání hráčů v přerušené hře zaujmou rozhodčí postavení pro následující vhazování. Rozhodčí poté umožní hostujícímu mužstvu, aby v pětivteřinovém intervalu vystřídalo. Po uplynutí tohoto intervalu rozhodčí vzpaží jednu ruku, čímž oznámí, že hostující mužstvo již nemůže vystřídat žádného hráče.
Vzpažením ruky (po dobu pěti vteřin) současně dovoluje vystřídat hráče domácímu mužstvu. Po uplynutí tohoto pětivteřinového intervalu rozhodčí připaží a tím se možnost na vystřídání hráčů domácího mužstva skončila.
Jestliže se mužstvo pokusí po uplynutí tohoto intervalu ještě střídat hráče, rozhodčí ho (je) pošle na hráčskou lavici. Jakýkoliv následný pokus o vystřídání se potrestá menším trestem pro hráčskou lavici. Za střídání se považuje střídání jednoho až šesti hráčů. Střídání jednoho hráče je podle těchto pravidel považováno za střídání.
Výklad:
1. Toto pravidlo se používá zejména v situacích, kdy hostující mužstvo zdržuje střídání svých hráčů v naději, že domácí mužstvo vystřídá své hráče jako první a tím hostující mužstvo získá možnost přizpůsobit svou sestavu soupeři. V takovém případě bude rozhodčí striktně dodržovat 5-ti vteřinový interval ke střídání. Hráče, kteří jsou při uplynutí tohoto intervalu ještě v pozici nad hrazením, však nechá dostřídat.
2. Když obě mužstva střídají rychle nebo když se trenéři snaží vystřídat své hráče bez úmyslu zdržovat, rozhodčí může povolit několik málo vteřin navíc na dostřídání.
3. Při přerušení hry by se měl rozhodčí podívat na hráčskou lavici hostujícího mužstva a jestliže tam není žádný náznak střídání, odpočítá interval a vzpaží ruku. Pak zopakuje tento postup vůči domácímu mužstvu. Rozhodčí musí mít cit pro hru, aby správně posoudil, bude-li se střídat nebo ne.
4. Jestliže mužstvo zkouší střídat po povoleném čase, rozhodčí hráče pošle zpět. Před uložením trestu jde za trenérem a mužstvo varuje.
5. Po vstřelení branky rozhodčí použije stejný postup jako při jakémkoliv jiném přerušení hry.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 206 - Zranění hráči
(a) Je-li kterýkoliv hráč kromě brankáře zraněn nebo nucen opustit hrací plochu během hry, může ze hry odejít a být nahrazen náhradníkem, avšak hra musí pokračovat, aniž mužstva opustí hrací plochu.
(b) Jestliže brankář utrpí zranění nebo má zdravotní potíže, musí být buď schopen ihned pokračovat ve hře, nebo musí být nahrazen náhradním brankářem a rozhodčí nepovolí žádné zdržení hry proto, aby umožnil zraněnému či indisponovanému brankáři pokračovat ve hře (viz též článek d).
Jsou-li oba brankáři mužstva neschopni hry, mužstvo má deset minut k přípravě, oblečení a rozcvi-čení jiného hráče   v dresu, aby působil jako brankář. V tomto případě se ani jeden z obou řádných brankářů nesmí vrátit do hry.
Náhradnímu brankáři se nepovoluje rozcvičení.
Výklad:
1. Je-li brankář zraněn a jde k hráčské lavici, musí být vystřídán. Chce-li se ve stejné době vrátit zpět do branky, bude potrestán menším trestem.
2. Rohodčí by měl přerušit hru okamžitě, je-li brankář zasažen do tváře nebo hlavy zejména tvrdou střelou.
3. Jestliže hráč nahrazující zraněné(ho) brankáře je oblečen a připraven ke hře dříve než uplyne 10 minut, zbytek času (do 10 minut) je možno použít pro rozcvičení. Jakmile tento hráč zaujme místo brankáře, ani jeden z řádných brankářů se nesmí vrátit do hry. Rozhodčí si proto nejdříve ověří u mužstva, je-li řádný brankář schopen vrátit se do hry. Když mužstvo oznámí "ne", tehdy začíná desetiminutová lhůta ke střídání.
(c) Pro náhradní brankáře platí obvyklá pravidla stanovená pro brankáře a příslušejí jim tytéž výhody.
(d) Jestliže je zraněn trestaný hráč, může odejít do šatny a nemusí usednout na trestnou lavici. Jestliže byl zraněnému hráči uložen menší trest, větší trest nebo trest do konce hry, potrestané mužstvo pošle na trestnou lavici ihned náhradníka, který odpyká trest bez vystřídání, s výjimkou potrestaného hráče, který byl zraněn. Za porušení tohoto pravidla se uloží provinivšímu se mužstvu menší trest pro hráčskou lavici.
Trestaný hráč, který byl zraněn a na trestné lavici je zastoupen náhradníkem, se smí vrátit do hry, až vyprší jeho trest.
Výklad: Vrátí-li se zraněný potrestaný hráč před uplynutím svého trestu, v nejbližším přerušení hry jde na trestnou lavici odpykat zbytek trestu.
Za zraněného hráče potrestaného osobním trestem není vyžadován náhradník na trestné lavici. Vrátí-li se takový hráč do hry před uplynutím svého trestu, bude potrestán menším trestem navíc.
(e) Když je hráč zraněn tak, že nemůže pokračovat ve hře ani odejít na svou lavici, hra se nepřeruší, dokud mužstvo zraněného hráče nezíská míček. Má-li mužstvo v době zranění svého hráče míček ve svém držení, hra se přeruší ihned, ledaže má mužstvo brankovou příležitost.
Poznámka 1: Je-li zřejmé, že hráč utrpěl vážné zranění, smí rozhodčí přerušit hru ihned.
Poznámka 2: Je-li hra přerušena z důvodu zranění hráče mimo brankáře, zraněný hráč musí opustit hrací plochu a nesmí se do hry vrátit v témže přerušení hry. Když hráč odmítne a chce pokračovat ve hře, potrestá se menším trestem za zdržování hry.
 ZPĚT NA OBSAH
Část třetí - Výstroj
Poznámka 1: Bez písemného povolení
(a) ISBHF, pokud jde o soutěže ISBHF, nebo
(b) národních hokejbalových svazů, pokud jde o používání takové výstroje v jejich pravomoci,
nesmí být na holích, izolační pásce nebo jakékoliv jiné výstroji žádná reklama nebo obchodní značka.
Reklama nebo obchodní značka mohou být umístěny na holích, izolační pásce nebo na výstroji za předpokladu, že jejich specifikace byla schválena a bylo dáno povolení jak výše uvedeno.
Poznámka 2: Když kapitán mužstva přednese stížnost na rozměry jakékoliv výstroje, rozhodčí provede ihned potřebné přeměření, avšak při přerušení hry po dosažení branky není žádné přeměření dovoleno.
Poznámka 3: Požaduje-li rozhodčí přeměření výstroje či hole a jestliže to hráč či brankář odmítne anebo hůl zlomí, považuje se tato výstroj a hůl za neregulérní a hráč nebo brankář se potrestá menším trestem a osobním trestem.
Menší trest se uloží hráči nebo brankáři, který se proviní používáním nedovolené výstroje nebo hole. Hráči nebo brankáři není dovoleno pokračovat ve hře, dokud jeho výstroj nebo hůl nebude odpovídat pravidlům.
Výklad: Není nutné, aby se hráč zúčastnil hry, když jeho hůl má být změřena. Pro žádost o změření je postačující, aby byl hráč řádně na hrací ploše. Jestliže byla hůl prohlášena za neregulérní, bude vrácena mužstvu a správná hůl donesena hráči na trestnou lavici.
Poznámka 4: Jestliže je stížnost neoprávněná, uloží se menší trest pro hráčskou lavici mužstvu, které žádalo přeměření.
Poznámka 5: V jednom přerušení hry může každé mužstvo požádat o přeměření kteréhokoliv rozměru výstroje, jak je uvedeno v této části, jen jednou.
Poznámka 6: Rozhodčí může podle vlastní úvahy přeměřit jakoukoliv výstroj.
Výklad: Rozhodčí smí bez žádosti jednoho z mužstev změřit jakoukoliv hůl nebo výstroj, která je nebezpečná. Taková hůl nebo výstroj musí být odstraněna ze hry. Jakékoliv jiné měření hole nebo výstroje je možné jen na základě žádosti jednoho z mužstev.
Pravidlo 301 - Hole
(a) Hole jsou zhotoveny ze dřeva nebo z jiného materiálu, schváleného ISBHF, jako např. z hliníku nebo plastického materiálu, a nesmí mít žádné výčnělky. Rukojeť hráčské hole musí být rovná.
Hůl smí být ovinuta na jakémkoliv místě nefluoreskující (nesvětelkující) izolační páskou libovolné barvy.
Výklad: Hole mohou být ze dřeva, plastu nebo jiného materiálu za předpokladu, že nejsou nebezpečné. Jestliže takové jsou, označí se jako "nebezpečná výstroj" a odstraní se ze hry bez uložení trestu.
(b) Maximální délka hole je 152 cm od patky ke konci rukojeti a 32 cm od patky ke konci čepele.
Rukojeť hole je maximálně 3 cm široká a 2.5 cm tlustá.
Čepel hole nesmí být v žádném místě širší než 7.5 cm a užší než 5 cm.
Všechny hrany čepele musí být nakoso seříznuty.
Zakřivení čepele není omezeno. Stejná míra zakřivení čepele jako u hráčské hole platí rovněž pro brankářskou hůl.
(c) Čepel brankářské hole nesmí být v žádném místě širší než  9 cm s výjimkou patky, která nesmí být být širší než 11.5 cm; délka nesmí překročit 39 cm, měřeno od patky ke konci čepele.
Rozšířená část rukojeti brankářské hole od čepele nahoru nesmí být delší než 71 cm od patky hole, a širší než 9 cm.
(d) Zasáhne-li do hry hráč, který nese svému brankáři náhradní hůl, bude potrestán podle tohoto pravidla menším trestem.
 ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 302 - Obuv
(a) Hráči používají sportovní běžeckou obuv s neklouzavou podrážkou. Brankáři mohou pro větší ochranu používat i jiný typ obuvi.
(b) Použití jakýchkoliv bot, které mohou způsobit zranění, je zakázáno.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 303 - Brankářská výstroj
(a) S výjimkou bot a hole musí být veškerá brankářská výstroj zhotovena tak, aby sloužila jedině           k ochraně hlavy nebo těla, a nesmí obsahovat žádné oblečení nebo prostředky, které by poskytly brankáři nedovolenou pomoc při ochraně branky.
Poznámka: Chrániče břicha (zástěry) kryjící přes kalhoty přední část stehen jsou zakázány.
Výklad:
1. Brankář může hrát s hráčskou holí a je-li žádáno její přeměření, bude měřena jako hráčská hůl.
2. Rukojeť brankářské hole nad širokou částí může být zakřivena.
3. Brankaři není povoleno nosit extrémně dlouhý dres, který mu může pomoci zastavit míček. Jestliže takový dres má, rozhodčí mu nařídí výměnu nebo úpravu dresu. Jestliže to brankář odmítne, bude mu uložen menší trest za nesportovní chování.
(b) Brankářské chrániče nohou po připevnění na nohy nesmí být v žádném místě širší než 30 cm.
(c) Chránič připevněný na hřbet vyrážecí rukavice nebo tvořící část této rukavice nesmí přesáhnout šířku 21 cm a délku 42 cm. Maximální šířka kterékoliv části lapací rukavice v zápěstí nesmí přesáhnout 21 cm a celková délka lapací rukavice nesmí přesáhnout 42 cm.
Lapače na lapacích rukavicích jsou zakázány. “Lapačem” se rozumí jakékoliv šněrování, tkanivo nebo jiný materiál na brankářské lapací rukavici mezi palcem a ukazováčkem, který při úplném roztažení palce a ukazováčku přesahuje nezbytně nutné minimum pro zaplnění vzniklé mezery a vytváří z přebytku tohoto materiálu kapsu nebo pytlík.
Pokud výrobce nebo jiná osoba připevnili k rukavici jakoukoliv jinou kapsu, pytlík nebo zařízení, taková rukavice je v rozporu s pravidly. Brankáři nebude dovoleno, aby takovou rukavici používal,    a nebude dovoleno, aby se zúčastnil hry, dokud tato neoprávněná výstroj nebude opravena nebo odstraněna. Brankáři, který použil takovou výstroj, bude uložen menší trest.
Brankářům není dovoleno používat zástěru nebo štít připevněné ke spodní části chráničů, které by kryly prostor mezi hrací plochou a spodkem chráničů před botami.
Brankáři používajícímu takovou výstroj bude uložen menší trest a nebude mu dovoleno, aby se zúčastnil hry, dokud nebude tato neoprávněná výstroj opravena nebo odstraněna.
Poznámka: Přeměření brankářské výstroje může být vyžádáno pouze bezprostředně po konci kterékoliv třetiny. Bude-li shledáno, že výstroj je v rozporu s pravidly, bude brankář potrestán menším trestem. Nebude-li stížnost potvrzena, bude mužstvu, které o přeměření požádalo, uložen menší trest pro hráčskou lavici.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 304 - Ochranná výstroj
(a) Veškerá ochranná výstroj kromě rukavic, přilby nebo brankářských chráničů nohou se musí nosit ZCELA pod oblečením. Za porušení tohoto pravidla se po předchozím upozornění rozhodčím uloží menší trest provinivšímu se hráči.
Výklad: Používání ochranných hokejových nebo hokejbalových rukavic je předepsáno. Nošení jiné ochranné výstroje není povinné (přilby a obličejové masky jak dále uvedeno). Nosí-li hráči krátké kalhoty, jen kompaktní chrániče kolen a holení, vyrobené pro hokejbal, nebo malé měkké chrániče kolen jsou povoleny vně oblečení, ale všechny musí být stejné barvy.
(b) Všichni hráči musí používat hokejové přilby řádně upevněné řemínkem pod bradou.
Výklad: Všichni hráči včetně brankářů musí používat normalizované přilby, odpovídající předpisům ISBHF. Jakoukoli úpravou se přilba stává nevyhovující.
Národní svazy mají právo stanovit vlastní předpisy týkající se nošení přileb a obličejových masek v utkáních spadajících do jejich kompetence.
Domácí ustanovení: Do odvolání se nevyžaduje, aby hráči v poli používali přilby.
(c) Všichni brankáři musí používat celoobličejové masky s hokejovou přilbou nebo brankářské celoobličejové chrániče hlavy.
(d) Celoobličejové masky nebo brankářské celoobličejové chrániče hlavy musí být zhotoveny tak, aby jimi neprošel míček ani čepel hole.
Výklad: Jakékoli obličejové masky nebo chrániče (pro brankáře nebo hráče v poli) musí být normalizované a odpoví-dat předpisům ISBHF.
Jestliže hráč má obličejový štít v takové poloze, že jím může zranit jiné hráče, a rozhodčí je názoru, že je to nebezpečné podle pravidla 305 (Nebezpečná výstroj), může požádat hráče, aby si štít upravil.
Všem hráčům se doporučují vnitřní nebo vnější chrániče úst.
Poznámka: Jestliže vlasy hráče sahají až na záda a zakrývají jeho jmenovku, musí je mít hráč pod přilbou nebo svázané do “koňského ohonu”.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 305 - Nebezpečná výstroj
(a) Používání vycpávek nebo chráničů z kovu nebo jiného materiálu, který by mohl způsobit hráči zranění, je zakázáno.
Poznámka: Rozhodčí je oprávněn zakázat hráči účast ve hře, pokud by hráč použil nebo nosil výstroj, která je podle mínění rozhodčího nebezpečná pro ostatní hráče nebo rozhodčí.
Výklad: Čepel s dvojitým zakřivením bude označena jako nebezpečná výstroj a bude odstraněna ze hry bez uložení trestu.
Je-li rozhodčí názoru, že některá část hráčské výstroje je nebezpečná, dá hráči pokyn, aby si ji příslušně upravil. Kdyby hráč přes tento pokyn hrál i nadále s nebezpečnou výstrojí, dostane menší trest za nesportovní chování podle pravidla 601 (a); může však odejít do šatny, aby si výstroj upravil. Jeho místo na trestné lavici zaujme náhradník.
(b) Rukavice, z níž je úmyslně odstraněna nebo vystřižena celá dlaň nebo část dlaně, aby hráč mohl držet hůl holou rukou, se považuje za nedovolenou výstroj, a nosí-li hráč při hře takovou rukavici, dostane menší trest.
Výklad: Rukavice s odstřiženými prsty, kožené loketní záplaty na vnější straně rukávů, chrániče loktů bez vnějšího měkkého ochranného potahu nejméně 1 cm silného a chrániče ramen jakéhokoliv typu se považují za nedovolenou výstroj a jejich použití se trestá menším trestem.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 306 - Míček
Míček je zhotoven ze schváleného materiálu o průměru nejméně 6.6 cm a nejvíce 7 cm a je v prvé řadě oranžové barvy. Hmotnost míčku je nejméně 60 g a nejvíce 77 g.
Výklad: Národní svazy mají právo používat tenisový míček naplněný 15 - 20 ml vody v utkáních spadajících do jejich kompetence.
ZPĚT NA OBSAH
 Část čtvrtá - Tresty
Pravidlo 401 - Tresty
Tresty se počítají na čistý čas hry a dělí se takto:
1. Menší tresty
2. Menší tresty pro hráčskou lavici
3. Větší tresty
4. Osobní tresty
5. Tresty do konce hry
6. Trestné střílení
Výklad: Přiznání branky se nepovažuje za trest. Branka se přiznává v těchto situacích:
? zdržování hry - 406 (c) třetí opuštění brankoviště při trestném střílení, 608 (b) úmyslné posunutí branky
? držení míčku - 611 (c) padnutí na míček nebo sevření míčku v brankovišti
? faul - 617 (d) hákování, 635 (c) podražení
? bránění ve hře - 406 (c) hození hole při provádění trestného střílení, 619 (d) nedovolené bránění, 623 (j) nedovolený vstup do hry, 633 (d) opuštění brankářské hole před brankou.
Základní podmínkou pro přiznání branky je, že brankář byl odvolán z hrací plochy, kromě pravidla 406 (c) a 633 (d) (přestupky brankáře).
Když jsou tresty uloženy po skončení utkání a předtím, než hráči opustili hrací plochu, oznámí rozhodčí takové tresty příslušným orgánům v zápise o utkání.
Ukládá-li některé pravidlo, že vedoucí nebo trenér určí hráče k odpykání trestu a vedoucí nebo trenér odmítne jmenovat hráče, má rozhodčí právo označit kteréhokoliv hráče provinivšího se mužstva, který pak odpyká trest.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 402 - Menší tresty
(a) Při MENŠÍM TRESTU je kterýkoliv hráč kromě brankáře vykázán z hrací plochy na dvě minuty, během nichž se nepovolí náhradník.
(b) MENŠÍ TREST PRO HRÁČSKOU LAVICI znamená dvouminutové vyloučení jednoho hráče mužstva, které bylo potrestáno. Vedoucí nebo trenér smí určit prostřednictvím kapitána k odpykání trestu kteréhokoliv hráče mužstva kromě brankáře; takový hráč usedne ihned na trestnou lavici       a odpyká trest, jako by byl sám potrestán menším trestem.
(c) Jestliže je mužstvo OSLABENO jedním nebo více menšími tresty nebo menšími tresty pro hráčskou lavici a soupeřovo mužstvo dá branku, první z těchto trestů končí automaticky.
Poznámka 1: Mužstvo je oslabeno, má-li na hrací ploše v okamžiku, kdy bylo dosaženo branky, menší počet hráčů než soupeř. Uložení stejného počtu trestů stejnému počtu hráčů obou mužstev není důvodem k tomu, aby jedno z mužstev bylo považováno za oslabené. Toto pravidlo se uplatní   i v případě, že branky bylo dosaženo z trestného střílení.
Když menší tresty dvou hráčů téhož mužstva skončí současně, kapitán tohoto mužstva oznámí rozhodčímu, který z těchto hráčů se na hrací plochu vrátí jako první, a rozhodčí o tom ihned uvědomí zapisovatele.
Dostane-li hráč současně větší a menší trest, odpyká si nejprve větší trest.
Poznámka 2: To platí tehdy, když jsou OBA tresty uloženy TÉMUŽ hráči. (Viz také poznámku k pra-vidlu 408 - Odložené tresty).
Výklad: Žádný trest neskončí, dokud nevyprší na hodinách, kromě trestů uložených podle pravidel o současných menších nebo větších trestech a kromě osobních trestů. Obdrží-li hráč dvojitý menší trest, na hodinách budou uvedeny 4 minuty.
Jsou-li tresty uloženy ve stejném přerušení hry, kapitán mužstva má volbu pořadí, v jakém budou odslouženy, jde-li    o menší tresty. Pořadí přestupků na hrací ploše není rozhodující.
(d) Když je uložen JEDEN menší trest JEDNOMU hráči KAŽDÉHO mužstva v témže přerušení hry, tyto tresty budou odpykány, aniž by byli hráči nahrazeni, za předpokladu, že obě mužstva jsou na hrací ploše v plném počtu hráčů.
Pokud nelze prvního odstavce tohoto pravidla použít, a pokud budou uloženy souběžné menší tresty nebo souběžné menší tresty stejné délky hráčům obou mužstev, trestaní hráči zaujmou svá místa na trestných lavicích a opustí je až při prvním přerušení hry po vypršení svých trestů. Ihned je však oběma mužstvům dovoleno nahradit stejný počet hráčů potrestaných menšími tresty nebo souběž-nými menšími tresty stejné délky, přičemž tresty hráčů, kteří byli nahrazeni, nebudou brány v úvahu pro účel pravidla o odložených trestech (pravidlo 408).
Výklad:
1. Jenom v době, kdy OBĚ MUŽSTVA HRAJÍ V PLNÉM POČTU, současné uložení JEDNOHO MENŠÍHO TRESTU NA KAŽDÉ STRANĚ znamená, že vyloučení hráči NEBUDOU na hrací ploše nahrazeni a mužstva budou hrát oslabena obvyklým způsobem.
2. Ve všech ostatních případech, když byly současně uloženy menší tresty stejného trvání na obou stranách, vyloučení hráči budou na hrací ploše nahrazeni a mužstva pokračují ve hře se stejným počtem hráčů jako před uložením těchto trestů.
3. Při uplatnění tohoto pravidla si potrestaní hráči tresty řádně odpykají a nesmí opustit trestnou lavici před prvním přerušením hry po vypršení jejich trestů. Tresty budou zaznačeny do zápisu o utkání, ale neobjeví se na hodinách.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 403 - Větší tresty
(a) Při prvním VĚTŠÍM TRESTU v kterémkoliv utkání je provinivší se hráč kromě brankáře vykázán      z hrací plochy na pět minut, během nichž se nepovolí náhradník.
(b) Při druhém větším trestu témuž hráči v témže utkání, nebo při větším trestu uloženém za krosček, faul loktem nebo kolenem, bodnutí špičkou či koncem hole, za nebezpečnou hru vysokou holí, hrubost, sekání, vražení na hrazení nebo napadení zezadu bude provinivší se hráč vykázán z hrací plochy pro zbytek hrací doby, ale po uplynutí pěti minut za něho smí nastoupit náhradník (větší trest a osobní trest do konce utkání navíc). Viz pravidla 604, 606, 607, 609, 612, 615, 630, 631.
(c) Když jsou uloženy hráčům obou mužstev při stejném přerušení hry souběžné větší tresty nebo souběžné tresty stejné délky včetně většího trestu nebo trestu do konce hry, takto potrestaní hráči budou ihned nahrazeni a tyto tresty nebudou brány v úvahu pro účely odloženého trestu. V případě, že trestaní hráči zůstávají ve hře, zaujmou svá místa na trestné lavici a opustí ji až při prvním přerušení hry po uplynutí svých trestů.
Je-li uplatněno pravidlo o souběžných větších trestech nebo souběžných trestech do konce hry        a vznikne-li rozdíl v celkovém čase trestů, budou jako první odpykány obvyklým způsobem tresty, které způsobují rozdíl, a budou brány v úvahu pro účel pravidla 402 (c) (Menší tresty) a 408 (Odlo-žené tresty). Jakýkoliv časový rozdíl nebo rozdíl v celkovém čase trestů může odpykat kterýkoliv nepotrestaný hráč.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 404 - Osobní tresty
(a) OSOBNÍ TREST kterémukoliv hráči kromě brankáře znamená vyloučení ze hry na deset minut. Náhradníkovi je dovoleno okamžitě nahradit hráče, který odpykává osobní trest. Hráč, jehož osobní trest vypršel, zůstane na trestné lavici až do nejbližšího přerušení hry.
Když hráč dostane současně menší nebo větší trest a osobní trest, musí potrestané mužstvo poslat ihned na trestnou lavici náhradníka, který odpyká menší nebo větší trest bez vystřídání.
Hráč, který má dostat v témže utkání druhý osobní trest, bude automaticky potrestán osobním trestem do konce utkání.
(b) OSOBNÍ TREST DO KONCE UTKÁNÍ znamená vyloučení pro zbytek utkání; viník je vykázán pro zbytek utkání do šatny, avšak náhradník je povolen ihned.
Poznámka 1: Osobní trest do konce utkání neznamená automatické zastavení činnosti, kromě tohoto utkání. Příslušné orgány mají právo zastavení činnosti hráči prodloužit.
Poznámka 2: Je-li na šampionátech nebo v turnajích uložen hráči druhý osobní trest do konce utkání, zastavuje se mu automaticky činnost na jedno nejbližší šampionátní nebo turnajové utkání jeho mužstva.
(c) DISCIPLINÁRNÍ TREST znamená vyloučení hráče nebo funkcionáře mužstva pro zbytek utkání      a viníkovi bude přikázáno odejít do šatny, avšak náhradník je povolen ihned. Hráči nebo funkcionáři mužstva, jemuž byl udělen disciplinární trest, je zakázán start v dalších utkáních, dokud jeho případ neprojednají příslušné orgány.
Poznámka: Za osobní tresty do konce utkání nebo disciplinární tresty - bez ohledu na to, kdy byly uloženy - se zanese do zápisu o utkání celkově dvacet minut k tíži potrestaného hráče nebo mužstva v případě, že disciplinární trest byl uložen funkcionáři mužstva. Rozhodčí oznámí tyto tresty příslušným orgánům okamžitě po utkání. V šampionátních  a ligových utkáních nebo v turnajích se hráči nebo funkcionáři mužstva, jemuž byl uložen disciplinární trest, zastavuje činnost na nejméně jedno nejbližší utkání jeho mužstva.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 405 - Tresty do konce hry
(a) TREST DO KONCE HRY znamená vyloučení hráče pro zbytek utkání a viník je okamžitě vykázán do šatny. Náhradník za trestaného hráče je povolen po uplynutí pěti minut hrací doby.
Poznámka: Při všech trestech do konce hry se zanese do zápisu o utkání k tíži trestaného hráče celkově dvacet pět minut bez ohledu na to, kdy byl trest uložen.
(b) Hráči, jemuž byl uložen trest do konce hry, je zakázán start v jakýchkoliv dalších utkáních, dokud jeho případ neprojednají příslušné orgány.
Poznámka 1: Rozhodčí jsou povinni ohlásit všechny tresty do konce hry a s tím spojené okolnosti příslušným orgánům okamžitě po skončení utkání, v němž k tomu došlo. V případě šampionátů       a turnajových zápasů bude hráči, jemuž byl uložen trest do konce hry, zakázán start v příštím utkání mužstva jako minimum.
Poznámka 2: Dostane-li hráč trest do konce hry nebo disciplinární trest v utkání nebo turnaji spadajícím do kompetence ISBHF, příslušný organizační výbor ihned faxem nebo telegramem informuje národní svaz tohoto hráče a co nejrychleji pošle zápis rozhodčího.
Domácí ustanovení 1: Hráč nebo funkcionář mužstva, vyloučený pro zbytek utkání, může jít po převlečení do hlediště. Chová-li se tam však nedisciplinovaně a je identifikován, bude jeho mužstvo potrestáno menším trestem pro hráčskou lavici.
Domácí ustanovení 2: Dostane-li hráč trest do konce hry nebo disciplinární trest, rozhodčí odeberou hráči registrač-ní průkaz a pošlou jej spolu se zápisem o utkání s podrobným vylíčením přestupku urychleně příslušnému orgánu.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 406 - Trestné střílení
(a) Jestliže trestné střílení bylo přiznáno za porušení pravidel, které nezahrnuje větší trest, osobní trest, osobní trest do konce utkání nebo trest do konce hry, neprovinivší se mužstvo může volit mezi trestným střílením a menším trestem pro provinivšího se hráče. Jestliže však s přiznáním trestného střílení je uložen větší trest, osobní trest, osobní trest do konce utkání nebo trest do konce hry, trestné střílení se přizná a příslušný trest se uloží.
Výklad:
1. Když je hra přerušena pro trestné střílení, rozhodčí je oznámí příslušným signálem, poté odejde na střední bod vhazování a signalizaci opakuje. Tehdy má mužstvo volbu menšího trestu. V takovém případě se vhazuje u branky provinivšího se mužstva.
2. Mužstvo má tuto volbu, je-li přestupek normálně trestán menším trestem. V případě hození hole (je-li nařízeno trestné střílení) mužstvo nemá žádnou volbu - střílení musí být provedeno.
3. Trestné střílení se ukládá v těchto situacích:
? zdržování hry - 205 (b) úmyslné chybné střídání v posledních dvou minutách, 608 (b) úmyslné posunutí branky při brejku nebo v posledních dvou minutách,
? držení míčku - 611 (c) padnutí na míček nebo sevření míčku, 614 (d) zvednutí míčku z hrací plochy
? faul zezadu - 617 (c) hákování, 635 (b) podražení
? bránění ve hře - 619 (e) nedovolené bránění, 623 (i) nedovolený vstup do hry, 633 (a) hození hole.
4. Podmínky pro uložení trestného střílení za faul (617 c, 635 b, 619 e, 623 i):
? faulovaný hráč musí být v útočné polovině hřiště (za střední červenou čarou), kromě pravidla 623 (i)
? útočící hráč musí mít míček v držení a pod kontrolou
? útočící hráč musí být faulován zezadu, kromě pravidel 619 (e)  a 623 (i)
? útočící hráč nesmí mít mezi sebou a soupeřovým brankářem žádného protihráče
? útočící hráč musí mít vyloženou brankovou příležitost.
(b) Trestné střílení uložené za porušení pravidel se provádí takto:
Rozhodčí dá ohlásit místním rozhlasem jméno hráče, kterého vybralo mužstvo k provedení trestného střílení. Potom položí míček na střední bod vhazování a hráč provádějící trestné střílení na pokyn rozhodčího hraje odtud míčkem a pokusí se vstřelit brankáři branku. Jakmile se hráč provádějící trestné střílení zmocní míčku, musí postupovat přímo k soupeřově brance, a jakmile byl míček vystřelen, akce je dokončena. Branky nemůže být dosaženo druhou střelou jakéhokoliv druhu; když míček přešel brankovou čáru, je trestné střílení skončeno.
Pouze brankář nebo náhradní brankář nebo hráč určený jako brankář nebo náhradní brankář smí hájit branku při trestném střílení.
Výklad:
1. Měření hole po provedení trestného střílení je povoleno za předpokladu, že nebylo dosaženo branky. Není povoleno meření hole hráče, který dosáhl branky. Jestliže hráč vybraný mužstvem k provedení trestného střílení odmítá vydat svou hůl nebo hůl úmyslně zlomí, když jej rozhodčí žádá o přeměření, tento hráč smí střílení provést, ale je potrestán menším a osobním trestem, které si odpyká po střílení. Hráč nesmí použít spornou hůl, dokud nebude označena za regulérní.
2. Když soupeř žádá přeměření hole před provedením trestného střílení a tato hůl je v pořádku, bude soupeřovo mužstvo potrestáno menším trestem. Je-li následující trestné střílení úspěšné, trest se zruší; nepadne-li branka, trest bude řádně odpykán.
3. Zlomí-li hráč v průběhu trestného střílení svou hůl, střílení končí. Když hráč zakopne nebo upadne, střílení rovněž končí, ale v případě, že se míček stále pohybuje směrem k brance, hráč může vstát a pokračovat v provádění trestného střílení. Ve všech případech, když hráč ztratí kontrolu nad míčkem nebo jej předběhne: pohybuje-li se míček bez přerušení k soupeřově brance, hráč se může vrátit a pokračovat v provádění střílení.
4. Jestliže hráč míček zastaví, musí ihned vystřelit, jinak trestné střílení končí.
5. Pro upřesnění výrazu "odraz jakéhokoliv druhu", jestliže hráč při provádění trestného střílení vystřelí a:
? míček se odrazí od brankové tyčky do brankáře a od něho do sítě - branka platí
? míček zasáhne brankáře a od něho se odrazí do sítě - branka platí
? míček se odrazí od tyčky nebo od brankáře zpět ke hráči a od něho se odrazí do sítě - branka NEPLATÍ.
6. Ve všech případech, kdy se trestné střílení opakuje, mužstvo může vystřídat brankáře. Když po prodloužení následují rozhodující střílení, mužstvo může měnit brankáře po každém střílení.
7. Náhradní brankář nemá právo na rozcvičení před trestným střílením.
8. Brankář nesmí provádět trestné střílení (viz pravidlo 407 f).
9. Když mužstvo nastoupí bez brankáře a je proti němu nařízeno trestné střílení, mužstvo musí vybrat hráče a dát mu všechna práva brankáře. Tento hráč musí dodržovat všechna pravidla jako řádný brankář během střílení, ale nemusí mít oblečenu celou brankářskou výstroj. Po provedení trestného střílení může být hráč opět označen za hráče v poli. Tento postup bude použit jen v případě, když mužstvo nemá brankáře, a jen v případě trestného střílení.
(c) Brankář musí zůstat ve svém brankovišti, až se hráč provádějící trestné střílení dotkne míčku; při porušení tohoto pravidla nebo při faulu brankáře rozhodčí nechá trestné střílení dokončit, signalizuje porušení pravidla zdvižením paže, a jestliže se trestné střílení nezdaří, dá je opakovat.
Když brankář opustí brankoviště dříve (a nebylo dosaženo branky)
poprvé - rozhodčí brankáře napomene a trestné střílení se opakuje,
podruhé - brankáři se uloží osobní trest a trestné střílení se opakuje,
potřetí - přiznává se branka.
Brankář se smí pokusit chytit střelu jakýmkoliv způsobem s výjimkou hození své hole nebo jakéhokoliv předmětu; v takovém případě se přizná branka.
Poznámka: Viz pravidlo 633 (Hození hole).
Výklad:
1. Jestliže brankář při trestném střílení posune branku, přizná se branka neprovinivšímu se mužstvu.
2. Hráč provádějící trestné střílení je faulován brankářem. Nepadne-li branka, střílení se opakuje a brankáři je uložen odpovídající trest (menší nebo větší), který může odpykat kterýkoliv hráč jeho mužstva. Padne-li branka, menší trest se neuloží, ale větší trest musí být uložen.
Opakuje-li se trestné střílení, hráč je na trestné lavici, brankář opět fauluje a MÁ BÝT ULOŽEN menší trest, tento druhý trest se zruší, padne-li ze střílení branka.
Shrnutí: Uložení trestného střílení ruší první přestupek. Hráč odpykávájící druhý přestupek musí jít na trestnou lavici, a je-li z opakovaného trestného střílení dosaženo branky, jeho trest se ruší. ALE, ODPYKÁVÁ-LI SI UŽ mužstvo v tomto čase jiný menší trest, pak se ruší tento první, dříve uložený trest místo trestu hráče právě usednuvšího na trestnou lavici.
(d) V případech, kdy se přizná trestné střílení, provede trestné střílení hráč určený kapitánem neprovinivšího se mužstva vyjma hráčů, kteří odpykávají tresty nebo mají odložené tresty. Takto vybraný hráč bude oznámen rozhodčímu a nemůže být měněn.
Když byl v čase, kdy bylo nařízeno trestné střílení, brankář trestaného mužstva odvolán z hrací plochy a nahrazen jiným hráčem včetně náhradního brankáře, může se původní brankář vrátit na hrací plochu před provedením trestného střílení.
(e) Při provádění trestného střílení se musí hráči obou mužstev stáhnout k postrannímu hrazení a za červenou střední čáru.
Výklad: Brankář neprovinivšího se mužstva musí jít na hráčskou lavici společně se svými spoluhráči.
(f) Jestliže při provádění trestného střílení kterýkoliv hráč soupeřova mužstva nějakou činností ruší nebo zneklidňuje hráče provádějícího trestné střílení a to se proto nezdaří, povolí se druhý pokus    a rozhodčí uloží osobní trest hráči, který takto rušil nebo zneklidňoval.
(g) Je-li dosaženo z trestného střílení branky, míček se vhazuje obvyklým způsobem ve středu hřiště. Není-li dosaženo branky, míček se vhazuje na jednom z koncových bodů vhazování v pásmu,          v němž se trestné střílení provádělo.
(h) Jestliže bylo z trestného střílení dosaženo branky, další trest se provinilci neuloží, ledaže přestupek, za který bylo trestné střílení přiznáno, je spojen s uložením většího trestu, osobního trestu, osobního trestu do konce utkání, disciplinárního trestu nebo trestu do konce hry; v tom případě musí být trest předepsaný za provinění odpykán.
Jestliže přestupek, za který bylo přiznáno trestné střílení, se normálně trestá menším trestem, nebude menší trest odpykán, ať už z trestného střílení bylo nebo nebylo dosaženo branky.
(i) Jestliže k přestupku, který má za následek trestné střílení, došlo v průběhu skutečné hrací doby, bude trestné střílení přiznáno a provedeno ihned obvyklým způsobem, bez ohledu na zdržení, které vznikne signalizací trestu rozhodčím, aby umožnil dokončení akce, když toto zdržení má za následek vypršení normální hrací doby v kterékoliv třetině.
Čas potřebný k provedení trestného střílení se nepočítá do řádné hrací doby ani prodloužení.
Výklad: Jestliže k přestupku došlo v průběhu skutečné hrací doby, trestné střílení bude provedeno, i když hrací čas vypršel.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 407 - Tresty pro brankáře
(a) Brankář nebude poslán na trestnou lavici za přestupek, který má za následek menší trest, větší trest nebo osobní trest, ale místo něho odpyká trest jiný člen jeho mužstva, který byl na hrací ploše, když došlo k přestupku; tohoto hráče určí vedoucí nebo trenér provinivšího se mužstva prostřednictvím kapitána a tento náhradník nemůže být měněn.
Výklad: Je-li brankář potrestán menším a osobním trestem, jeden hráč z hrací plochy musí odpykat menší trest        a druhý hráč z hrací plochy odpyká oba tresty.
(b) Má-li brankář dostat druhý větší trest v témže utkání, bude navíc potrestán osobním trestem do konce utkání.
(c) Má-li brankář dostat osobní trest do konce utkání, jeho místo zaujme náhradní brankář, je-li k dispo-zici, jinak člen jeho mužstva, kterému se povolí 10 minut na oblečení do úplné brankářské výstroje.
(d) Má-li brankář dostat trest do konce hry, jeho místo zaujme náhradní brankář, je-li k dispozici, jinak člen jeho mužstva, a tomuto hráči se povolí brankářská výstroj. Vyžadují-li však jednotlivá pravidla pro tresty do konce hry přídavné tresty, budou uplatněny a provinivší se mužstvo bude podle toho potrestáno. Přídavný trest odpyká jiný hráč mužstva, který byl v době přestupku na hrací ploše a kte-rého určí vedoucí nebo trenér provinivšího se mužstva prostřednictvím kapitána.
(e) Menší trest se uloží brankáři, který opustí bezprostřední okolí svého brankoviště během šarvátky.
(f) Jestliže se brankář zúčastní jakýmkoli způsobem hry, při níž je za střední červenou čarou, dostane menší trest.
Výklad: Jestliže brankář s oběma botami za střední červenou čarou hraje s míčkem na své polovině hřiště, bude potrestán menším trestem. Rozhodující je poloha bot a ne míčku.
Poznámka: Všechny tresty uložené brankáři, bez ohledu na to, kdo je odpyká, budou v zápise o utkání připsány k tíži brankáře.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 408 - Odložené tresty
(a) Je-li trestán třetí hráč některého mužstva, když dva jiní hráči téhož mužstva již odpykávají tresty, začne trest třetího hráče tehdy, až uplyne trest jednoho ze dvou již potrestaných hráčů. Přesto musí třetí trestaný hráč usednout ihned na trestnou lavici, ale smí být nahrazen na hrací ploše náhradníkem do té doby, než začne jeho trest.
Výklad: Toto pravidlo se neuplatňuje, je-li potrestaný hráč ihned nahrazen na hrací ploše spoluhráčem.
Při herní variantě 4 + 1 se toto pravidlo uplatňuje už při vyloučení druhého hráče téhož mužstva.
(b) Jestliže některé mužstvo má tři nebo více trestaných hráčů současně a podle pravidla o odloženém trestu je náhradník za třetího provinilce na hrací ploše, nesmí se žádný z trestaných hráčů na trestné lavici vrátit na hrací plochu, dokud nebyla hra přerušena, ledaže po vypršení trestů je trestané mužstvo oprávněno mít na hrací ploše více než čtyři hráče včetně brankáře; v tom případě se smí vyloučený hráč nebo hráči vrátit na hrací plochu v pořadí, jak vypršely jejich tresty. Jinak, když byla hra přerušena, smí se hráč nebo hráči, jejichž trest vypršel, vrátit do hry.
(c) Když tresty dvou hráčů téhož mužstva vyprší současně, kapitán mužstva oznámí rozhodčímu, který z těchto hráčů se vrátí na hrací plochu jako první, a rozhodčí o tom uvědomí zapisovatele.
(d) Je-li uložen větší trest a menší trest současně dvěma nebo více hráčům téhož mužstva, zapisovatel zaznamená menší trest jako první z těchto trestů.
Poznámka: To platí tehdy, když oba tresty jsou uloženy RŮZNÝM hráčům téhož mužstva. Viz také poznámka 2 k pravidlu 402 (Menší tresty).
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 409 - Oznamování trestů
(a) Způsobí-li porušení pravidel, za něž se ukládá trest, hráč mužstva, které má míček v držení, rozhodčí okamžitě zapíská a uloží trest provinivšímu se hráči. Následující vhazování se provede na místě, kde byla hra přerušena, ledaže dojde k přerušení hry v útočném pásmu trestaného hráče,     v kterémžto případě se vhazování provede na nejbližším bodě vhazování ve středním pásmu.
(b) Způsobí-li porušení pravidel, za něž se ukládá trest, hráč mužstva, které NEMÁ míček v držení, rozhodčí signalizuje uložení trestu zdvižením paže a po "dokončení herní akce mužstva, které má míček v držení" (definováno dále v poznámce 2) okamžitě zapíská a uloží trest provinivšímu se hráči.
Poznámka 1: Následující vhazování se provede na místě, kde byla hra přerušena, ledaže v době odloženého potrestání hráče mužstva, které nemá míček v držení, způsobí mužstvo, které má míček v držení, zakázané uvolnění nebo vystřelí míček ze svého obranného pásma tak, že jde mimo hřiště nebo je nehratelný; pak se vhazování provede ve středním pásmu u obranné modré čáry mužstva, které míček vystřelilo.
Jestliže trest nebo tresty, které mají být uloženy, jsou menší tresty a neprovinivší se mužstvo dosáhne ve hře branky, pak se první menší trest neuloží, ale všechny ostatní menší tresty, větší tresty nebo tresty do konce hry se uloží obvyklým způsobem.
Poznámka 2: "Dokončení herní akce mužstva, které má míček v držení" znamená, že míček musí přejít v držení a pod kontrolu protihráče nebo brankáře, nebo musí být protihráčem či brankářem úmyslně usměrněn, anebo musí být zašlápnut. Nestačí odraz míčku od brankáře, branky nebo hrazení anebo jakýkoli náhodný kontakt míčku s tělem nebo výstrojí protihráče.
Poznámka 3: Jestliže v době, kdy rozhodčí signalizuje trest, ale ještě nepřerušil hru, vnikne míček do branky neprovinivšího se mužstva přímo z akce hráče tohoto mužstva (vlastní branka), branka se neuzná a signalizovaný trest se uloží normálním způsobem.
Jestliže v době, kdy je mužstvo oslabeno jedním nebo více menšími tresty nebo menšími tresty pro hráčskou lavici, rozhodčí proti oslabenému mužstvu signalizuje další menší trest a mužstvo, které se neprovinilo, dá branku dříve, než je přerušena hra, branka se uzná, signalizovaný trest se zruší, ale tresty odpykávané na trestné lavici zůstávají v platnosti.
Výklad:
1. Pravidla o výhodě použije rozhodčí při uložení VŠECH DRUHŮ TRESTŮ, tj. i při uložení osobních trestů, které neznamenají oslabení mužstva. Je-li vstřelena branka mužstvem, které se neprovinilo, bude uznána a trest se uloží normálním způsobem.
2. Jestliže v době, kdy je mužstvo oslabeno menším trestem a rozhodčí signalizuje VĚTŠÍ trest proti oslabenému mužstvu, dá soupeř branku dříve, než je zapískáno, větší trest se uloží, ale odpykávaný menší trest končí.
3. Když se zruší oznamovaný trest, rozhodčí trest oznámí zapisovateli a ten jej uvede do zápisu o utkání.
(c) Dopustí-li se týž provinivší se hráč v témže úseku hry dalších přestupků, ať už před zapískáním rozhodčího nebo po něm, odpyká uložené tresty po sobě.
(d) Dojde-li k přestupkům po přerušení hry, provinivší se hráči budou potrestáni, jako by k přestupkům došlo v průběhu hry.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 410 - Dodatečná disciplinární opatření
Kromě trestů, které ukládají tato pravidla, může příslušný disciplinární orgán kdykoliv po skončení utkání podle vlastní úvahy vyšetřit každý případ, k němuž došlo v souvislosti s utkáním, a může potrestat jakékoliv události, které se staly při rozcvičování před utkáním, na cestě mezi šatnou a hrací plochou, v průběhu střetnutí a po jeho skončení. Potrestáni mohou být hráči a funkcionáři mužstva bez ohledu na to, zda již přestupek byl či nebyl potrestán rozhodčím.
Poznámka: Na šampionátech a v turnajích budou taková porušení pravidel projednána před následujícím utkáním mužstva nebo mužstev. V národních soutěžích budou uplatněny národní řády.
Výklad:
1. Když se incident stane při rozcvičování před utkáním, neuloží se žádné tresty, ale rozhodčí tento případ uvedou do zápisu o utkání, případně i s pomocí ostatních funkcionářů utkání.
2. Stane-li se incident v době, když se hráči vrátili na hřiště zahájit utkání a na hrací ploše jsou zahajovací sestavy a roz-hodčí, mohou být uloženy odpovídající tresty jako kdykoliv během utkání.
3. Je-li konec utkání, ale mužstva a rozhodčí ještě neopustili hrací plochu, tresty mohou být uloženy jako kdykoliv během utkání, a rozhodčí je musí oznámit v zápise o utkání.
ZPĚT NA OBSAH
 Část pátá - Činovníci utkání
Pravidlo 501 - Určení činovníků utkání
Pro každé mezinárodní utkání budou určeni dva rozhodčí, jeden časoměřič a dva dohližitelé trestů, jeden oficiální zapisovatel s maximálně dvěma asistenty, dva brankoví rozhodčí a jeden oficiální hlasatel. Na šampionátech ISBHF mužů skupiny “A” a olympijských turnajích si může ISBHF vyžádat brankového video-rozhodčího.
Národní svazy mají právo používat jiného systému rozhodčích v utkáních, které zcela spadají pod jejich pravomoc.
Výklad: Je-li to bez újmy na plnění povinností, může být určen jen jeden dohližitel trestů.
S činovníky je nutno jednat zdvořile ve všech případech během celého soutěžního období ze strany všech hráčů a funk-cionářů mužstev. Jakékoliv porušení tohoto pravidla bude oznámeno příslušným orgánům.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 502 - Dva rozhodčí
(a) Rozhodčí mají celkový dozor nad utkáním a plnou kontrolu nad činovníky utkání a hráči během hry včetně přerušení; jejich rozhodnutí jsou ve všech sporných případech konečná. Rozhodčí zůstávají na hrací ploše po skončení každé třetiny, dokud všichni hráči neodešli do šaten.
Výklad: Určení rozhodčí jsou oficiálními zástupci příslušného orgánu. Oba rozhodčí mají stejná práva na celé ploše hřiště.
(b) Všichni rozhodčí jsou oblečeni do černých kalhot a oficiálních dresů. Jsou vybaveni schválenými píšťalkami a kovovými měřidly o minimální délce 2 m.
Výklad: Rozhodčí nosí svisle pruhované černobílé svetry se znakem rozhodčího na levé straně prsou, a na otevřených hřištích nosí černé baseballové čepice se znakem. Tytéž úbory jsou předepsány i pro brankové rozhodčí.
(c) Rozhodčí přikáží mužstvům být na hrací ploše v dobu určenou pro zahájení utkání a na začátku každé třetiny. Dojde-li z nějaké příčiny ke zdržení začátku utkání o více než patnáct minut nebo        k přílišnému zdržení při pokračování hry po pětiminutové přestávce mezi třetinami, oznámí rozhodčí příslušným orgánům v zápise o utkání důvod zdržení a mužstvo, které zdržení zavinilo, popř. obě mužstva.
(d) Rozhodčí mohou podle vlastního uvážení přeměřit jakoukoliv výstroj. Rozhodčí přezkoumá nebo přeměří výstroj kteréhokoliv hráče, je-li o to požádán kapitánem jednoho z mužstev.
(e) Před začátkem utkání rozhodčí zkontrolují, zda určený časoměřič, dohližitelé trestů, zapisovatel        a brankoví rozhodčí jsou na svém místě, a přesvědčí se, že časové a signalizační zařízení je            v pořádku.
(f) Je povinností rozhodčích ukládat takové tresty, jaké jsou předepsány pravidly, přerušit hru při jakýchkoliv jiných porušeních pravidel a při sporných brankách rozhodnout s konečnou platností. Při sporných brankách se mohou rozhodčí poradit s brankovým rozhodčím, než učiní své rozhodnutí.
(g) Rozhodčí oznámí zapisovateli všechny tresty a za jaké přestupky byly tyto tresty uloženy.
(h) Rozhodčí oznámí zapisovateli jméno nebo číslo střelce branky a hráčů, kteří na branku přihráli. (Na šampionátech ISBHF mužů skupiny “A” a olympijských turnajích určí přihrávající hráče zapisovatel.)
Rozhodčí dají ohlásit místním rozhlasem důvod neuznání branky, kdykoliv je během hry rozsvíceno brankové světlo. Bude to ohlášeno při nejbližším přerušení hry, a to bez ohledu na to, že rozhodčí neuznání branky signalizovali, když bylo brankové světlo rozsvíceno omylem.
(i) Rozhodčí dohlédnou, aby hráči soupeřících mužstev na trestné lavici seděli odděleně, aby se předešlo sporům.
(j) Musí-li jeden rozhodčí během hry náhle opustit hrací plochu nebo utrpí-li zranění, které mu znemožní plnit jeho povinnosti, druhý rozhodčí ihned přeruší hru, ledaže jedno z mužstev má výhodnou brankovou příležitost; v tomto případě vyčká s přerušením hry do skončení akce. Je-li zřejmé, že utrpěné zranění je vážné, hra se přeruší ihned.
(k) Zabrání-li nehoda nebo náhlé onemocnění oběma určeným rozhodčím dostavit se k utkání, dohodnou se vedoucí obou mužstev na jiných rozhodčích.
Nemohou-li se dohodnout, určí rozhodčí přítomný zástupce příslušného orgánu.
Jestliže se řádně určení rozhodčí dostaví v průběhu utkání, nahradí ihned prozatímní rozhodčí.
(l) Pokud by jeden z určených rozhodčích nebyl schopen na poslední chvíli nastoupit nebo by nemohl pro nevolnost nebo nehodu dokončit utkání, má druhý rozhodčí právo určit náhradníka, považuje-li to za nutné.
(m) Ihned po utkání si rozhodčí opatří od zapisovatele zápis o utkání. Zkontrolují jej, podepíší a vrátí zapisovateli.
(n) Rozhodčí jsou povinni ihned po skončení utkání uvést do zápisu o utkání všechny osobní tresty do konce utkání, disciplinární tresty a tresty do konce hry s uvedením všech podrobností pro příslušné orgány.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 503 - Brankoví rozhodčí
(a) Za každou brankou je jeden brankový rozhodčí. Brankoví rozhodčí nesmí být členy žádného ze soupeřících mužstev  a během utkání se nevyměňují, ledaže po zahájení hry je patrné, že jeden       z brankových rozhodčích není nestranný nebo z jiného důvodu rozhoduje nespravedlivě; v takovém případě ho mohou rozhodčí vyměnit.
(b) Brankoví rozhodčí jsou během hry umístěni za brankami ve vhodných ochranných klecích, aby nemohli být ve své činnosti rušeni. Během utkání nemění své branky.
(c) Brankový rozhodčí musí rozhodnout, zda míček prošel mezi brankovými tyčkami a přešel úplně brankovou čáru, a dát příslušný signál.
Při sporné brance rozhodnou s konečnou platností rozhodčí. Před svým rozhodnutím se mohou poradit s brankovým rozhodčím nebo požádat o rozhodnutí brankového video-rozhodčího.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 504 - Dohližitelé trestů
Dohližitel trestů (jeden na každé trestné lavici) je odpovědný za to, že se trestaný hráč (hráči) vrátí na hrací plochu v příslušný čas po uplynutí svého trestu (svých trestů). Oznámí rovněž zapisovateli, jestliže hráč opustí trestnou lavici před uplynutím svého trestu. Na dotaz sdělí trestanému hráči přesný čas zbývající do konce jeho trestu.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 505 - Oficiální zapisovatel
(a) Před začátkem utkání obdrží oficiální zapisovatel (dále jen zapisovatel) od vedoucího nebo trenéra každého z obou mužstev seznam všech hráčů, kteří mají v utkání nastoupit, a zahajovací sestavu každého mužstva; tyto údaje oznámí před začátkem utkání vedoucímu nebo trenérovi soupeřova mužstva buď osobně nebo prostřednictvím rozhodčích. (Viz pravidlo 203 - Hráči v dresech a pravid-lo 204 - Zahajovací sestava.)
Po stanovení sestav si zapisovatel opatří od vedoucího nebo trenéra každého mužstva jména kapitána a náhradních kapitánů a napíše písmeno "C" nebo "A" k jejich jménům v zápise o utkání. Po skončení utkání předloží tyto údaje rozhodčím k podpisu.
(b) Zapisovatel zaznamenává v zápise o utkání dosažené branky, střelce branek a hráče, jimž byly připsány k dobru přihrávky na branky, a označí v zápise ty hráče, kteří v utkání skutečně hráli. Zaznamenává rovněž čas, kdy nastoupil do hry náhradní brankář. V zápise o utkání uvede poznámku u branek dosažených v době, kdy byl brankář odvolán z hrací plochy.
Zapisovatel zaznamená v zápise o utkání přesně všechny tresty uložené rozhodčími včetně jmen trestaných hráčů, potrestaných přestupků, délky každého trestu a doby, kdy byl každý trest uložen.  V záznamu trestů uvede rovněž každé přiznání trestného střílení, jméno hráče, který trestné střílení prováděl, a výsledek trestného střílení. Ověří a zajistí, aby čas odpykávaný všemi potrestanými hráči byl správně měřen. Odpovídá za přesné oznámení trestů na světelné tabuli po celou dobu hry         a upozorní ihned rozhodčí na každý rozdíl mezi časem zaznamenaným na hodinách a oficiálním správným časem; odpovídá rovněž za provedení všech úprav nařízených rozhodčími.
Zapisovatel dá veřejně ohlásit udělené body za branky a přihrávky a dále porušení pravidel, pro něž byl uložen každý jednotlivý trest. Jsou-li současně trestáni hráči obou mužstev, bude ohlášen nejprve trest hostujícího hráče. Týmž způsobem budou rovněž ohlášeny změny v souvislosti s při-znáním bodů. Dá rovněž ohlásit, že zbývá jedna minuta hracího času do konce první a druhé třetiny a dvě minuty hracího času do konce třetí třetiny a prodloužení. Rozhodnutí brankového video-rozhodčího budou ohlášena buď slovy "Branky bylo dosaženo v čase..." nebo "Branka nebylo dosaženo". Nebyla-li branka uznána, dá ohlásit důvod, jak mu byl sdělen rozhodčím.
(c) Žádosti o změnu v přiznání bodů se vezmou v úvahu pouze tehdy, když je uplatnil kapitánem mužstva před ukončením utkání nebo před tím, než rozhodčí podepsali oficiální zápis o utkání.
Poznámka 1: Na šampionátech ISBHF mužů skupiny “A” a olympijských turnajích zapisovatel určí hráče, kterým budou přiznány přihrávky na branky.
Poznámka 2: Osobní tresty nebudou uváděny na časoměrném zařízení, ale takto potrestaní hráči budou předem upozorněni a vrátí se na hrací plochu při prvním přerušení hry po skončení svých trestů.
(d) Zapisovatel upozorní rozhodčího, když týž hráč dostane v témže utkání druhý větší trest nebo druhý osobní trest.
(e) Zapisovatel rovněž připraví tiskopis se záznamem branek, předloží jej k podpisu rozhodčím a odešle příslušným orgánům.
Domácí ustanovení: Do odvolání je stanoveno, že povinnost odeslat neprodleně zápis přísluší rozhodčím. Stejný výklad platí i pro pravidlo 502 (m) (Dva rozhodčí).
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 506 - Časoměřič
(a) Časoměřič zaznamenává čas zahájení a ukončení každého utkání a skutečný čas hry během utkání.
(b) Časoměřič upozorní rozhodčí na začátek utkání, na začátek druhé a třetí třetiny a na začátek každé prodloužené třetiny. Mezi třetinami vyměří pětiminutové přestávky, po nichž rozhodčí zahájí hru. Konec každé třetiny, každé prodloužené třetiny a konec utkání oznámí časoměřič gongem, sirénou nebo píšťalkou. To platí pro hřiště, která nejsou vybavena automatickým signálovým zařízením, nebo pro případ, že automatické signálové zařízení nefunguje.
(c) V případě sporu o čas rozhodnou s konečnou platností rozhodčí.
Výklad: Zjistí-li rozhodčí, že se zastavily hodiny, přeruší hru, ale jen za předpokladu, že ani jedno z mužstev nemá brankovou příležitost. Rozhodčí společně s časoměřičem určí dobu, po kterou čas stál, a provedou nezbytné úpravy na časomíře. Nedokáží-li ani rozhodčí ani ostatní činovníci utkání odhadnout tuto dobu, hra bude pokračovat s časem, který je na hodinách. Byla-li dosažena branka, když čas stál, branka uzná se za předpokladu, že doba utkání neuplynula.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 507 - Příslušné orgány
Pod pojmem “příslušné orgány” nebo “příslušný disciplinární orgán” se rozumí v těchto pravidlech bezprostředně řídící hokejbalový orgán, do jehož kompetence utkání spadá.
ZPĚT NA OBSAH
Část šestá - Pravidla hry
Pravidlo 601 - Špatné zacházení s činovníky utkání a jiné hrubé chování
Poznámka: Při uplatnění tohoto pravidla má rozhodčí v mnoha případech možnost uložit "osobní trest" nebo "menší trest pro hráčskou lavici". V zásadě je rozhodčí povinen uložit "menší trest pro hráčskou lavici" za porušení pravidel na hráčské lavici nebo v její bezprostřední blízkosti, ale mimo hrací plochu, a ve všech případech, které se týkají nehrajících osob či hráčů. "Osobní trest" má být uložen za porušení pravidel na hrací ploše nebo v prostoru trestné lavice a tam, kde lze hráče, který má být potrestán, snadno určit.
(a) Hráč, který protestuje nebo zpochybňuje rozhodnutí kteréhokoliv činovníka utkání během hry, bude potrestán menším trestem za nesportovní chování. Jestliže hráč má nadále námitky nebo se pře, bude potrestán osobním trestem a jakýkoliv další spor bude mít za následek potrestání osobním trestem do konce utkání.
Výklad: Protestuje-li potrestaný hráč bez fyzických gest a bez použití vulgárních výrazů, rozhodčí může uložit menší trest za nesportovní chování. Použije-li hráč nepřiměřená gesta či výrazy, uloží se osobní trest.
Když protestuje hráč, který nebyl potrestán, uloží se osobní trest.
Když hráč úmyslně provokuje soupeře, rozhodčí může uložit menší trest za nesportovní chování.
(b) Hráč, který se dopustí některého z následujících přestupků, způsobí, že jeho mužstvo bude potrestáno menším trestem pro hráčskou lavici:
1. Po uložení trestu nejde přímo a ihned na trestnou lavici  a nezaujme na ní své místo nebo nejde ihned do šatny, když to rozhodčí nařídil.
Výklad: Hráči, který nejde přímo na trestnou lavici (bez “připomínek” k rozhodčím), když je potrestán, bude uložen menší trest pro hráčskou lavici. Proto tento trest bude odpykán jiným hráčem jeho mužstva.
2. Mimo hrací plochu používá hrubých, sprostých nebo urážlivých slov proti komukoliv nebo vysloví jméno kteréhokoliv činovníka utkání ve spojení s takovými poznámkami.
3. Mimo hrací plochu brání jakýmkoliv způsobem kterémukoliv činovníku utkání včetně rozhodčích, časoměřiče nebo brankových rozhodčích ve výkonu jejich povinností.
(c) Hráč, který se dopustí některého z následujících přestupků, bude potrestán osobním trestem:
1. Mluví hrubě, sprostě nebo urážlivě s kýmkoliv na hrací ploše nebo kdekoliv na hřišti před utká-ním, během něj nebo po něm - vyjma v bezprostřední blízkosti hráčské lavice (viz (b), odst. 2).
2. Schválně odstrčí nebo odpálí míček z dosahu rozhodčího, který jej právě zvedá.
3. Úmyslně vyhodí z hrací plochy jakoukoliv výstroj vyjma hole (viz pravidlo 633 (c) - Hození hole).
4. Bouchá do hrazení holí nebo jiným předmětem v jakoukoliv dobu.
5. Nejde přímo a ihned na trestnou lavici po zlikvidované bitce nebo jiné šarvátce, do které byl zapleten a za níž byl potrestán, anebo zdržuje hru sbíráním své výstroje. Jeho rukavice, hůl        a ostatní výstroj mu donese na trestnou lavici spoluhráč (tento osobní trest dostane navíc k ostatním trestům, které si vysloužil).
6. Přes varování rozhodčím setrvává ve způsobu jednání (včetně výhrůžek, urážek, posuňků nebo podobných činů), které má za účel vyprovokovat soupeře k přestupku.
7. Vstoupí do kruhu rozhodčích nebo v něm setrvává, když rozhodčí něco oznamuje nebo se radí     s kterýmkoliv činovníkem utkání včetně časoměřiče, dohližitele trestů, zapisovatele nebo hlasatele, vyjma toho, že si jde sednout na trestnou lavici.
(d) Hráč, který se dopustí některého z následujících přestupků, bude potrestán podle uvážení rozhod-čího osobním trestem nebo osobním trestem do konce utkání nebo disciplinárním trestem:
1. Fyzicky zaútočí proti kterémukoliv činovníku utkání - dotkne se ho rukama nebo holí tak, že ho drží, strčí do něho rukama, holí nebo tělem, podrazí ho, bodyčekuje ho, krosčekuje ho, sekne ho, napadne ho zezadu apod.
Výklad: Je-li rozhodčí nebo kterýkoliv jiný činovník utkání inzultován hráčem, funkcionářem mužstva nebo divákem, mají rozhodčí právo utkání předčasně ukončit a případ oznámí příslušnému orgánu v zápise o utkání pro další řízení.
2. Odhodí hůl nebo její část uvnitř hřiště nebo mimo hřiště (viz pravidlo 633 (c) - Hození hole).
3. Pokračuje nebo se snaží pokračovat v bitce či šarvátce poté, když mu rozhodčí přikázal, aby přestal, nebo brání rozhodčímu v plnění jeho povinností.
(e) Hráč, který se dopustí některého z následujících přestupků, bude potrestán osobním trestem do konce utkání:
1. Setrvává ve způsobu jednání, za něž byl předtím potrestán osobním trestem.
2. Používá sprostých posuňků na hrací ploše nebo kdekoliv na hřišti před utkáním, během utkání nebo po něm.
(f) Hráč, který se proviní takovým způsobem chování, jež zesměšňuje, ruší nebo znehodnocuje průběh utkání, bude potrestán disciplinárním trestem.
(g) Funkcionář mužstva, který se dopustí některého z následujících přestupků, způsobí, že jeho mužstvo bude potrestáno menším trestem pro hráčskou lavici:
1. Bouchá do hrazení holí nebo jiným předmětem v jakoukoliv dobu.
2. Používá hrubých, sprostých nebo urážlivých slov proti komukoliv nebo vysloví jméno kteréhokoliv činovníka utkání ve spojení s takovými poznámkami kdekoliv na hřišti.
3. Brání jakýmkoliv způsobem kterémukoliv činovníku utkání včetně rozhodčích, časoměřiče nebo brankových rozhodčích ve výkonu jejich povinností.
(h) Funkcionář mužstva, který se proviní jakýmkoliv druhem hrubého chování, bude potrestán osobním trestem do konce utkání a jeho mužstvo menším trestem pro hráčskou lavici.
Výklad: Rozhodčí může potrestat trenéra nebo kteréhokoliv funkcionáře mužstva dvěma menšími tresty pro hráčskou lavici předtím, než mu uloží osobní trest do konce utkání. Trenér nebo jiný funkcionář mužstva NEMŮŽE být potrestán osobním trestem.
(i) Funkcionář mužstva, který drží nebo uhodí činovníka utkání nebo se proviní chováním, jež zesměšňuje, ruší nebo poškozuje průběh utkání, bude potrestán disciplinárním trestem a jeho mužstvo menším trestem pro hráčskou lavici.
Výklad: Když mužstvo v posledních dvou minutách utkání se 3 hráči na hřišti pokračuje v úmyslných přestupcích      a tím zesměšňuje průběh utkání, trenér bude potrestán disciplinárním trestem.
(j) Hození čehokoliv na hrací plochu odkudkoliv na hřišti je zakázáno. Jestliže toto pravidlo poruší:
1. Hráč - bude mu uložen menší trest a osobní trest do konce utkání.
2. Funkcionář mužstva - bude mu uložen osobní trest do konce utkání a jeho mužstvu menší trest pro hráčskou lavici.
3. Nezjištěná osoba mužstva v blízkosti hráčské lavice - bude mužstvu uložen menší trest pro hráčskou lavici.
Tohoto pravidla se nepoužije v případě, že hráč nebo mužstvo byli potrestáni podle pravidla 633 (Hození hole).
(k) Hráč nebo funkcionář mužstva, který plivne na nebo před soupeře, funkcionáře mužstva nebo činovníka utkání, bude potrestán disciplinárním trestem. Je-li podle tohoto článku potrestán funkcionář mužstva, jeho mužstvo dostane rovněž menší trest pro hráčskou lavici.
Výklad: Když rozhodčí vidí, že mezi hráči po přerušení hry vznikají šarvátky nebo se neustále chovají nesportovně, upozorní trenéry nebo kapitány obou mužstev na nepřípustnost takového jednání. Nezlepší-li se situace, uloží menší tresty za nesportovní chování a nepomůže-li ani to, mohou uložit osobní tresty (včetně osobních trestů do konce utkání  a disciplinárních trestů).
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 602 - Úprava výstroje
(a) Hra se nepřeruší a utkání se nesmí zdržovat pro úpravu oblečení, výstroje, bot nebo holí.
(b) Hráč je odpovědný za udržování oblečení a výstroje v dobrém stavu. Je-li třeba úpravy, hráč odejde z hrací plochy a hra pokračuje.
(c) Není dovoleno zdržovat hru pro opravu nebo úpravu brankářské výstroje. Je-li třeba úpravy, brankář odejde z hrací plochy a na jeho místo nastoupí ihned náhradní brankář, rozcvičení není dovoleno.
(d) Za porušení tohoto pravidla se uloží menší trest.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 603 - Nadměrně hrubá hra
(a) Hráči, jenž se dopustí činu, který není podle pravidel dovolen a může soupeři způsobit nebo způsobí zranění, bude uložen trest do konce hry. Okolnosti budou oznámeny příslušným orgánům k další-mu řízení. Náhradník za potrestaného hráče je povolen po pěti minutách.
(b) Hráči, který se dopustí některého z výše uvedených činů proti funkcionáři mužstva nebo činovníku utkání, bude uložen disciplinární trest.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 604 - Vražení na hrazení
Menší nebo větší trest podle uvážení rozhodčího úměrně k prudkosti nárazu na hrazení se uloží hráči, který protihráče bodyčekuje, krosčekuje, napadne ho loktem, tělem nebo ho podrazí tak, že způsobí prudké vražení protihráče na hrazení. Když je podle tohoto pravidla uložen větší trest, hráči se automaticky uloží i osobní trest do konce utkání.
Poznámka: Jakýkoliv zbytečný kontakt s hráčem zahrávajícím míček zcela zřejmě na zakázané uvolnění či postavení mimo hru, který má za následek, že hráč je vražen na hrazení, je "vražení na hrazení" a musí být jako takové potrestáno.
Ostatní případy, při nichž nedojde ke styku s hrazením, se posoudí jako "napadení".
"Válcování" protihráče (pokud vede míček) podél hrazení, když usiluje projít příliš malou skulinou, není "vražení na hrazení". Nevede-li však protihráč míček, bude takový zákrok potrestán jako vražení na hrazení, napadení tělem či nedovolené bránění; bylo-li použito paží či hole, bude to považováno za držení nebo hákování.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 605 - Zlomená hůl
(a) Hráč bez hole se smí zúčastnit hry. Hráč, jehož hůl je zlomena, se smí zúčastnit hry, upustí-li ihned zlomenou část. Za porušení tohoto pravidla se uloží menší trest.
Poznámka: Za zlomenou se považuje hůl, která se podle názoru rozhodčího nehodí k normální hře.
Výklad: Zlomené hole se umístí na trestné lavici. Rozhodčí se mají snažit odstranit zbytky holí během hry, ale jejich čáry nebo posuzování přestupků je důležitější a má přednost před zvedáním holí.
(b) Brankář smí pokračovat ve hře se zlomenou holí až do přerušení hry nebo až si dovoleným způsobem opatří jinou hůl.
(c) Hráč nebo brankář, jehož hůl je zlomena, nesmí přijmout hůl hozenou na hrací plochu z kterékoliv části hřiště, ale smí přijmout hůl od spoluhráče, aniž by jel ke své hráčské lavici.
Za porušení tohoto pravidla se uloží tresty podle pravidla 601 (j) (Špatné zacházení s činovníky utkání a jiné hrubé chování).
Výklad:
1. Když hráč na trestné lavici podá svou hůl spoluhráči na hrací ploše, který zlomil svou hůl, přijímající hráč bude potrestán menším trestem. Hráč na trestné lavici nebude potrestán.
2. Hráč nebo brankář bez hole zvedne hůl hozenou na hrací plochu z hráčské lavice.
Řešení: Potrestána bude osoba, která hodila hůl na hrací plochu, a to podle pravidla 601 (j). Hráč, který zvedne hozenou hůl, nebude potrestán, protože za jeden přestupek bude potrestán jen JEDEN hráč nebo funkcionář mužstva.
3. Hráč mužstva "A", který zlomil svou hůl, zvedne hůl hozenou z hráčské lavice mužstva "B" určenou pro hráče mužstva "B", který rovněž zlomil svou hůl.
Řešení: Hráč mužstva "A" nebude potrestán, ale trest bude uložen mužstvu "B" podle ustanovení bodu 2. tohoto výkladu o hození hole.
4. Hráč na hřišti drží dvě hole a jednu chce odevzdat spoluhráči, který zlomil nebo ztratil svou hůl.
Řešení: Hráč nesmí přijmout tuto druhou hůl z hráčské lavice, ale smí jej zvednout z hřiště a podat spoluhráči. Jestliže hráč zasáhne do hry a drží dvě hole, bude potrestán menším trestem, podobně bude potrestán, když přijme druhou hůl z hráčské lavice.
5. Když hráč hodí hůl spoluhráči, který ztratil nebo zlomil svou hůl, ale ne směrem na míček nebo na hráče vedoucího míček, bude mu uložen menší trest. Tato interpretace se uplatní jen za předpokladu, že oba hráči jsou na hrací ploše, a zahrnuje rovněž případ, když je hůl hozena brankáři.
Když je hůl hozena směrem na míček nebo na hráče vedoucího míček, bude uložen trest podle pravidla 633 (Hození hole).
6. Když hráč na hřišti vrátí hůl po hrací ploše svému brankáři, neuloží se žádný trest. Jestliže však tato akce brání v pohybu míčku nebo soupeři, bude hráči uložen menší trest podle pravidla 619 (Nedovolené bránění).
7. Hráč nesoucí hůl svému brankáři se rozhodne zasáhnout do hry, odloží hůl na hrací plochu a zúčastní se hry.
Řešení: Žádný trest, dokud hráč s brankářskou holí nezasáhne do hry, i když je v prostoru, kde hra probíhá. Zasáhne-li do hry, ale předtím odloží hůl na hrací plochu, nebude rovněž potrestán.
(d) Brankář, jehož hůl je zlomena, nesmí vyjít při přerušení hry k hráčské lavici pro novou hůl, ale musí ji obdržet od spoluhráče.
Za porušení tohoto pravidla se uloží brankáři menší trest.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 606 - Napadení a napadení zezadu
(a) Hráči, který naběhne do soupeře, naskočí na něho nebo ho napadne, bude uložen menší nebo větší trest.
Hráči, který strčí, bodyčekuje nebo napadne soupeře zezadu, a to jakýmkoliv způsobem a kdekoliv na hrací ploše, bude uložen menší trest plus osobní trest nebo větší trest plus osobní trest do konce utkání.
Hráči, který v důsledku napadení zezadu protihráče zraní, bude uložen větší trest plus osobní trest do konce utkání nebo trest do konce hry.
Je-li hráč zasažen vysokou holí, krosčekován, bodyčekován, strčen, udeřen nebo jakkoliv vražen na hrazení zezadu takovým způsobem, že se nemůže chránit nebo bránit, bude provinivšímu se hráči uložen větší trest plus osobní trest do konce utkání.
Poznámka: Bude-li k tělesnému kontaktu použito více než dvou kroků nebo temp a nadměrné síly, bude to považováno za napadení.
Výklad: Když útočící hráč běží směrem k obránci, obránce má právo hájit svoji pozici. V takovém případě se útočící hráč musí vyhnout tělesnému kontaktu. Zastavení hráče je dovoleno do té míry, dokud nenastane nepřiměřený tělesný kontakt. Jestliže podle názoru rozhodčího došlo k náhodnému kontaktu, rovněž nebude uložen trest.
Vražení zezadu na hrazení nebo brankovou konstrukci, zvláště když protihráč není schopen se bránit, musí být potrestáno a toto pravidlo musí být striktně uplatňováno.
(b) Dvojitý menší trest nebo větší trest se uloží hráči, který se dopustí jakéhokoliv faulu proti brankáři, který je ve svém brankovišti, vyjma pravidla 619 (Nedovolené bránění).
Brankáře NELZE považovat za "lovnou zvěř" jen proto, že právě není v brankovišti. Trest za nedovolené bránění nebo napadení (menší nebo větší) se uloží vždy, když protihráč vyhledává zbytečný kontakt s brankářem.
Podobně musí rozhodčí bedlivě sledovat a trestat brankáře, který v blízkosti své branky podráží, seká holí nebo bodá špičkou hole.
Výklad: Brankář nemůže být atakován tělem, i když je mimo své brankoviště, drží-li míček v ruce nebo skrývá-li jej na těle. Může však být atakován, má-li míček na holi (v držení a pod kontrolou).
V odseku (b) se pod slovy "jakýkoliv faul" rozumí takové přestupky, jako vysoká hůl, sekání, krosček, nedovolená hra tělem atd., ale ne nedovolené bránění ve hře.
(c) Menší nebo větší trest podle uvážení rozhodčího se uloží hráči, který po odpískání vyvolá fyzický kontakt s protihráčem, ačkoliv podle mínění rozhodčího měl dostatek času, aby se po odpískání takovému kontaktu vyhnul.
Poznámka: Přímý bodyček se trestá menším nebo větším trestem.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 607 - Krosček
(a) Menší nebo větší trest podle uvážení rozhodčího se uloží hráči, který "krosčekuje" protihráče.
Poznámka: Krosček je zastavení nebo napadení protihráče holí, kterou hráč drží oběma rukama,   a hůl se přitom nedotýká žádnou částí hrací plochy.
(b) Větší trest se uloží hráči, který zraní protihráče krosčekem.
(c) Když je podle tohoto pravidla uložen větší trest, hráči se automaticky uloží i osobní trest do konce utkání.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 608 - Zdržování hry
(a) Menší trest se uloží brankáři, který přímo vystřelí míček mimo hřiště. Menší trest se uloží hráči, který úmyslně vystřelí míček mimo hřiště.
Menší trest se uloží hráči nebo brankáři, který úmyslně odpálí nebo vyhodí míček mimo hřiště rukou nebo hokejkou.
Menší trest pro hráčskou lavici se uloží mužstvu, které má po vstřelení branky na hrací ploše více hráčů, než je potřebné pro střídání.
Poznámka: Tresty v tomto článku se uplatní i po přerušení hry.
Výklad:
1. Jestliže brankář vystřelí míček přímo mimo hřiště, obdrží automaticky menší trest. Jestliže je míček vystřelen na hráčskou nebo trestnou lavici, je to posuzováno stejným způsobem.
2. Jestliže brankář vystřelí míček a ten zasáhne hrazení nebo plexisklo a odrazí se mimo hřiště, není to automaticky menší trest, ale rozhodčí může posoudit vyhození jako úmyslné.
3. Když je míček vystřelen a odrazí se od hole brankáře nebo jeho výstroje neúmyslně mimo hřiště, neuloží se žádný trest.
4. Jestliže brankář chytí míček, vyhodí jej do vzduchu a svou holí, rukavicí, rukou nebo chráničem jej úmyslně odrazí mimo hřiště, uloží se brankáři menší trest.
(b) Menší trest se uloží hráči včetně brankáře, který zdržuje hru úmyslným posunutím branky z jejího normálního postavení. Když byla branka posunuta, rozhodčí přeruší ihned hru.
Jestliže takovéto zdržení hry způsobí hráč nebo brankář bránícího mužstva ve svém obranném pásmu v posledních dvou minutách hry nebo prodloužení, přizná se trestné střílení.
Jestliže brankář nebo hráč posune úmyslně branku při "brejku" protihráče (viz poznámka), přizná se trestné střílení ve prospěch neprovinivšího se mužstva.
Dojde-li k tomuto přestupku v době, kdy je brankář odvolán a nahrazen jiným hráčem, přizná se branka ve prospěch neprovinivšího se mužstva.
Poznámka: Hráčem "v brejku" je hráč, který má míček pod kontrolou, nemá protihráče mezi sebou a soupeřovou brankou a má výhodnou příležitost ke vstřelení branky.
Výklad: Je-li brankář odvolán z hrací plochy a místo něho je v brance některý z jeho spoluhráčů, potom únik samostatného útočníka se nepovažuje za "brejk".
(c) Menší trest pro hráčskou lavici se uloží mužstvu, které přes výstrahu rozhodčího kapitánovi, aby postavil na hrací plochu správný počet hráčů a ti zahájili hru, nerespektuje příkaz rozhodčího, ale naopak zdržuje hru dodatečným střídáním, setrváváním hráčů v postavení mimo hru nebo jiným způsobem.
(d) Míček musí být udržován v pohybu po celý čas hry.
(e) Kromě jediného zavedení míčku za vlastní branku musí mužstvo, které má míček v držení ve svém obranném pásmu, hrát míčkem kupředu směrem k soupeřově brance s výjimkou, že mu v tom brání protihráči.
Při prvním porušení tohoto pravidla se hra přeruší a vhazování se provede na jednom z koncových bodů vhazování u branky provinivšího se mužstva; rozhodčí přitom upozorní kapitána mužstva na důvod vhazování. Při druhém provinění kteréhokoliv hráče téhož mužstva v téže třetině se uloží menší trest hráči, který toto pravidlo porušil.
(f) Menší trest se uloží hráči včetně brankáře, který drží, zašlapuje nebo posunuje míček holí, botami nebo tělem u hrazení či podél hrazení takovým způsobem, aby způsobil přerušení hry, ledaže je právě zadržován protihráčem.
(g) Hráč vně svého obranného pásma nesmí přihrát ani zavést míček zpět do svého obranného pásma, aby zdržoval hru, ledaže jeho mužstvo je na hrací ploše početně oslabené.
(h) Za porušení tohoto pravidla se provede vhazování na nejbližším koncovém bodě vhazování v obranném pásmu provinivšího se mužstva.
(i) Jestliže mužstvo není na hrací ploše a připraveno zahájit hru 5 minut po začátku přestávky (nebo po předchozí třetině), potrestá se menším trestem pro hráčskou lavici.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 609 - Faul loktem, kolenem nebo hlavou
(a) Hráči, který použije k zákroku na soupeře lokte nebo kolena, bude uložen menší trest.
(b) Hráči, který v důsledku faulu, při němž použije lokte nebo kolena, soupeře zraní, bude uložen větší trest a osobní trest do konce utkání.
(c) Hráči, který úmyslně udeří nebo se pokusí udeřit soupeře hlavou, bude uložen trest do konce hry.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 610 - Vhazování
(a) Všechna vhazování budou provedena na vyznačených bodech vhazování jak určeno z důvodu přerušení hry, nebo na pomyslné čáře rovnoběžné s postranním hrazením a jdoucí od bodu vhazování v jednom koncovém pásmu k bodu vhazování v opačném koncovém pásmu, nebo na středním bodu vhazování. Rozhodčí vhazuje tak, že vhodí míček na hrací plochu mezi hole hráčů zúčastněných na vhazování. Hráči na vhazování se postaví proti sobě zpříma, čelem k soupeřově konci hřiště, přibližně na délku hole od sebe a čepelemi svých holí se dotýkají hrací plochy.
Když se vhazuje na některém z koncových bodů vhazování nebo na některém z bodů vhazování ve středním pásmu, hráči na vhazování se postaví zpříma, čelem k soupeřově konci hřiště a čepelemi svých holí se dotýkají hrací plochy ve vyznačené ploše.
Hráč útočícího mužstva ve své útočné polovině hřiště položí hůl do vyznačené plochy jako první.
Když se vhazuje na některém koncovém bodu vhazování, oba hráči budou stát jednou botou na každé straně nohy "T" a za vrcholem "T", a to mimo čáry.
Žádnému z ostatních hráčů není dovoleno vstoupit do kruhu vhazování nebo se přiblížit k hráčům na vhazování blíže než 4.5 m a všichni musejí být při každém vhazování v postavení ve hře.
Při porušení tohoto ustanovení rozhodčí vhazuje míček znovu, ledaže by míček získalo neprovinivší se mužstvo; v takovém případě se vhazování považuje za platné a je dovoleno pokračovat ve hře.
Výklad:
1. Na hrací ploše nemusí být položena celá čepel hole. Postačující je dotyk kterékoliv části čepele.
2. Jen postavení bot hráčů musí být vně kruhů vhazování nebo čar vycházejících z vrcholů kruhů vhazování. Porušení pravidel na těchto čarách se posuzuje stejně jako kdyby hráči porušili pravidla v kruhu vhazování.
3. Brankáři není dovoleno zúčastnit se na vhazování.
4. Hráč nezúčastněný na vhazování nesmí běhat kolem kruhu vhazování, i když je na své straně ("onsajd").
5. Hráči na vhazování není dovoleno otáčet se a kopat do míčku. V případě, že hráč nejprve hrál holí, ale míček odskočil, pak se může míček přikopnout.
6. Rozhodčí nesmí signalizovat vhození zdvižením paže a pak hozením míčku dolů.
7. Zadní rozhodčí musí sledovat hráče předčasně vstupující do kruhu vhazování za zády rozhodčího na vhazování. Jestliže zadní rozhodčí zjistí takový přestupek, zapíská a upozorní rozhodčího na vhazování. Tento postup se použije pouze v případě, že provinivší se mužstvo ještě nebylo varováno, protože jde-li o druhý přestupek, rozhodčí automaticky musí uložit trest. Toto pravidlo platí pro vhazování kdekoliv na hřišti.
8. Na hřištích užších než 25.4 m je dovoleno přiblížit se k hráčům na vhazování na 4 metry.
(b) Jestliže hráč na vhazování nezaujme správné postavení ihned, když to rozhodčí nařídil, může ho     z vhazování vykázat a nahradit spoluhráčem, který je právě na hrací ploše. Dokud nebylo dokončeno vhazování a nebyla zahájena hra, není dovoleno střídání hráčů s výjimkou, že byl uložen trest, který oslabil jedno z mužstev.
Výklad:
1. Když je hráč vykázán z vhazování, rozhodčí nesmí určovat hráče, který ho nahradí, to závisí na rozhodnutí mužstva. Tento hráč však musí být na hrací ploše.
2. Když je hráč vykázán z vhazování a jeho mužstvo si vyžádá oddechový čas, tento hráč se nesmí vrátit na vhazování po skončení oddechového času. Mužstvo však může během oddechového času vystřídat.
3. Jestliže hráč na vhazování nezaujme včas správně postavení, rozhodčí ho může vykázat bez varování. Hráč na vhazování, který vyvolá fyzický kontakt s protihráčem předtím, než je míček vhozen, bude rovněž vyměněn bez varování.
4. Rozhodčí nevhodí míček, je-li na vhazování pouze jeden hráč.
5. Jestliže hráč vstoupí nebo se nachází uvnitř kruhu vhazování v době, kdy rozhodčí a oba hráči jsou připraveni na vhození, v takovém případě rozhodčí bez varování vymění hráče na vhazování toho mužstva, jehož hráč se provinil.
6. Jestliže je míček vhozen, ale hráči vstoupili do kruhu vhazování předčasně a neprovinivší se mužstvo získalo míček, je dovoleno pokračovat ve hře. Jestliže míček získalo provinivší se mužstvo, hra se přeruší a rozhodčí vymění jeho hráče na vhazování.
7. Jestliže ve stejném přerušení hry, kdy obě mužstva vystřídala, byl uložen trest jednomu nebo oběma mužstvům,   v takovém případě mohou obě mužstva opět vystřídat.
(c) Při vhazování kdekoliv na hrací ploše se žádný hráč na vhazování nesmí dotýkat svým tělem nebo holí protihráčova těla, vyjma při rozehrání míčku po dokončení vhazování. Za porušení tohoto pravidla rozhodčí uloží hráči (hráčům) menší trest (tresty) za vyvolání fyzického kontaktu s proti-hráčem.
Poznámka: "Vhazování" pro výklad tohoto pravidla začíná, když rozhodčí určí místo vhazování       a zaujme postavení (on sám nebo druhý rozhodčí) k vhození míčku do hry.
(d) Když byl hráč na vhazování rozhodčím vyměněn a jeho spoluhráč, který ho na vhazování vystřídal, zdržuje hru nezaujetím správného postavení i po upozornění rozhodčím, uloží se jeho mužstvu menší trest pro hráčskou lavici.
Dochází-li k vhazování v některém kruhu vhazování v koncovém pásmu a vstoupí-li do kruhu hráč, který se neúčastní vhazování, nebo je v kruhu dříve než byl míček vhozen, bude hráč na vhazování bez varování vyměněn a nahrazen jiným hráčem mužstva, který je na hrací ploše.
Za druhé porušení pravidel hráčem stejného mužstva při témže vhazování bude hráči, který se dopustil tohoto druhého porušení, uložen menší trest.
Výklad:
1. Když je hráč prvně vykázán z vhazování (z jakéhokoliv důvodu), rozhodčí musí provinivší se mužstvo varovat. Druhý přestupek na vhazování znamená menší trest.
2. Když se druhé mužstvo dopustí prvního přestupku během stejného vhazování, rozhodčí rovněž varuje toto mužstvo.
3. Když jedno mužstvo už bylo varováno a pak obě mužstva porušila pravidla, rozhodčí potrestá podruhé se provinivší mužstvo a jeho soupeře varuje.
4. Když bylo mužstvo potrestáno, začíná pro něj opět pořadí "od nuly": varování - trest, ale na posuzování druhého mužstva tato skutečnost nemá vliv.
(e) Když hráč útočícího mužstva porušil pravidlo nebo způsobil přerušení hry ve svém útočném pásmu, bude následující vhazování ve středním pásmu na nejbližším bodě vhazování.
Poznámka: To se týká i případu, když hráč útočícího mužstva vystřelí míček na zadní stranu brankové sítě bránícího mužstva bez jakéhokoliv zásahu bránícího mužstva.
Výklad: Kdykoliv je v útočném pásmu potrestán pouze útočící hráč, vhazování se provede ve středním pásmu bez ohledu na to, které z mužstev způsobilo přerušení hry.
(f) Když poruší pravidlo hráči obou mužstev, vhazuje se na místě, kde byl míček v okamžiku přerušení hry.
(g) Když dojde k přerušení hry mezi koncovými body vhazování a bližším koncem hřiště, vhazuje se na koncovém bodě vhazování na straně, kde došlo k přerušení hry, pokud pravidla výslovně nestanoví jinak.
Výklad: Vhazování se provede na bodě vhazování na té straně hřiště, kde byl míček zašlápnut nebo odkud bylo vystřeleno.
(h) Bylo-li dosaženo branky neoprávněným způsobem tak, že se míček přímo odrazil od rozhodčího nebo jej srazil rozhodčí, následující vhazování bude provedeno na koncovém bodě vhazování          v obranném pásmu.
(i) Když je hra přerušena z jakéhokoliv důvodu, který není v pravidlech výslovně uveden, míček bude vhazován tam, kde s ním bylo naposledy hráno, jak uvádí článek (a) tohoto pravidla.
(j) Rozhodčí na začátku hry nepíská. Hrací čas započne okamžikem, kdy bylo provedeno vhazování,   a zastaví se, když bylo zapískáno.
(k) Jestliže po přerušení hry vniknou do útočného pásma za pomyslnou spojnici vnějších vrcholů vhazovacích kruhů jeden nebo oba obránci pohybující se v blízkosti své útočné modré čáry anebo kterýkoliv hráč přicházející z lavice útočícího mužstva, následující vhazování bude na nejbližším bodě vhazování ve středním pásmu u modré čáry bránícího mužstva.
Výklad: Za obránce útočícího mužstva je v duchu pravidla třeba považovat i útočníky, kteří se v době přerušení hry nacházeli v blízkosti své útočné modré čáry a po přerušení hry překročili pomyslnou spojnici vhazovacích kruhů.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 611 - Padnutí na míček
(a) Menší trest se uloží hráči kromě brankáře, který úmyslně padne na míček nebo stáhne míček pod tělo.
Poznámka: Hráč, který padne na kolena, aby zablokoval střelu, nebude potrestán, jestliže míček skončí pod ním nebo zůstane v jeho oblečení či výstroji; avšak jakékoliv použití rukou k sebrání míčku ze hry bude okamžitě potrestáno.
(b) Menší trest se uloží brankáři, který úmyslně padne na míček nebo stáhne míček pod tělo nebo drží míček u kterékoliv části branky nebo u hrazení, když je míček za brankovou čarou a brankář je svým tělem úplně mimo hranice svého brankoviště, nebo když padne na míček nebo jej stáhne pod tělo, když je míček za dvěma čarami po každé straně koncových kruhů vhazování.
(c) Žádnému bránícímu hráči kromě brankáře není dovoleno padnout na míček nebo jej držet nebo stáhnout pod tělo nebo přikrýt rukama, když je míček uvnitř brankoviště.
Při porušení tohoto pravidla se hra ihned přeruší a proti provinivšímu se mužstvu se nařídí trestné střílení; jiný trest se neuloží.
Byl-li z hrací plochy odvolán brankář, rozhodčí ihned uzná branku ve prospěch neprovinivšího se mužstva.
Poznámka: Toto pravidlo je nutno vykládat tak, že trestné střílení se přizná jen tehdy, je-li míček     v brankovišti v okamžiku vzniku přestupku. Je-li však míček mimo brankoviště, může být uplatněno pravidlo 611 (a) a uložen menší trest, aniž by bylo přiznáno trestné střílení.
Výklad: Hráč, který není v brankovišti, smí posunout míček nacházející se v brankovišti mimo brankoviště. Jestliže však nadále přikrývá míček rukou, hra se přeruší a bude nařízeno trestné střílení.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 612 - Rány pěstí nebo hrubost
(a) Trest do konce hry se uloží hráči, který se začne bít ranami pěstí.
(b) Menší trest se uloží hráči, který, když byl udeřen, oplatí ránu nebo se ji pokusí oplatit. Podle uvážení rozhodčího může však být uložen i dvojitý menší trest, větší trest nebo trest do konce hry, jestliže takový hráč pokračuje v šarvátce.
Poznámka 1: Účelem tohoto pravidla je uložení trestu do konce hry vždy, když původce bitky nebo ten, komu jde o odvetu, má charakter útočníka.
Poznámka 2: Rozhodčí má v tomto pravidle značnou volnost v použití trestů. Ta mu je dána úmyslně, aby mohl správně rozlišit míru odpovědnosti jednotlivých účastníků bitky, ať už na jejím vyprovokování nebo při jejím pokračování. Daná volnost v rozhodování by měla být realisticky uplatněna.
Výklad:
1. Za rány pěstí možno považovat i souboj pěstmi v rukavicích.
2. Dvěma hráčům mohou být uloženy tresty do konce hry bez určení útočníka nebo napadeného.
3. Rozhodčí musí trestat situace, kdy hráč udeří soupeře do hlavy nebo tváře rukavicí, předloktím nebo loktem nebo se jej takto úmyslně dotkne.
4. V situacích zahrnujících rány pěstí je možné uložit jednomu hráči trest do konce hry a druhému větší a osobní trest do konce utkání. Je-li zřejmé, který z hráčů je útočník, tento hráč může být potrestán trestem do konce hry a protivníkovi může být uložen až větší a osobní trest do konce utkání v závislosti na provinění.
5. Hráči NEMŮŽE být současně uložen trest do konce hry a osobní trest do konce utkání.
(c) Podle uvážení rozhodčího může být uložen menší trest, dvojitý menší trest nebo větší trest hráči, který se proviní zbytečnou hrubostí.
Je-li podle tohoto pravidla uložen větší trest, hráči bude automaticky přidán osobní trest do konce utkání.
(d) Osobní trest nebo osobní trest do konce utkání se uloží hráči, který se zaplete do bitky mimo hrací plochu. Je-li jeden hráč na hrací ploše a druhý mimo hrací plochu, oba se považují pro výklad tohoto pravidla za “hráče na hrací ploše" a uplatní se článek (a) a (b) tohoto pravidla.
(e) Osobní trest do konce utkání se uloží hráči nebo brankáři, který jako první zasáhne do probíhající šarvátky. Tento trest bude navíc k jinému trestu, který si vyslouží při témže incidentu.
Poznámka: Z hlediska uplatnění tohoto pravidla může jít o šarvátku jen tehdy, byl-li uložen aspoň jeden trest (menší nebo větší). Jinak ovšem uložení trestu ještě neznamená, že šlo o šarvátku, to záleží na uvážení rozhodčího.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 613 - Branka a přihrávka
Poznámka: Rozhodčí jsou odpovědni za uznání branek a přiznání přihrávek (s výjimkou šampionátu ISBHF mužů skupiny “A” a olympijského turnaje) a jejich rozhodnutí je v tomto směru konečné. Uznání branek a přiznání přihrávek musí být plně v souladu s ustanoveními tohoto pravidla. Proto je třeba, aby rozhodčí byli dokonale obeznámeni se všemi podrobnostmi tohoto pravidla, bedlivě sledovali veškeré dění, které může mít vliv na uznání branek, a především je třeba, aby jejich rozhodnutí byla učiněna      s naprostou nestranností.
Případné chybné ohlášení střelce a asistenta branky musí být okamžitě opraveno, neboť poté, co rozhodčí podepíší zápis o utkání, nemůže být v záznamu branek provedena žádná změna.
Výklad: Jestliže je branka dosažena na konci třetiny, ale před zazněním sirény, rozhodčí by se měl ujistit, že zapisovatel zaznamenal v zápise o utkání branku ve 14.59. Branka nesmí být uznána, je-li na hodinách 15.00 nebo 0.00.
(a) Branky je dosaženo, když hráč útočícího mužstva dopraví míček holí mezi brankové tyčky a pod příčnou tyčku a úplně přes brankovou čáru.
(b) Branky je dosaženo, když hráč bránícího mužstva dopraví míček do branky jakýmkoliv způsobem. Hráč útočícího mužstva, který hrál naposled míčkem, se označí za střelce branky, ale nikomu se nepřizná přihrávka.
(c) Jestliže útočící hráč kopne míček a ten se odrazí do branky od kteréhokoliv hráče nebo brankáře, branka se neuzná.
(d) Jestliže se míček vystřelený útočícím hráčem odrazí do branky od kterékoliv části těla či výstroje spoluhráče, branka se uzná. Hráč, od něhož se míček odrazil, se označí za střelce branky. Branka se neuzná, jestliže byl míček kopnut, vhozen nebo úmyslně usměrněn do branky jiným způsobem než holí.
Výklad: Branka se neuzná, jestliže hráč usměrní nebo odrazí míček do soupeřovy branky hlavou nebo přilbou, obličejovou maskou nebo kteroukoliv jinou částí těla.
Branka se neuzná, jestliže útočící hráč zasáhne míček holí nad výší příčné tyčky branky a míček se odrazí do branky od kteréhokoliv hráče, brankáře nebo rozhodčího. Stejné pravidlo se použije, když útočící hráč míček kopne nebo udeří rukou.
Branka se neuzná, je-li dosažena jakýmkoliv druhem "kopnuté střely" (hráč položí čepel hole za míček a do čepele kopne).
Všeobecně, branka se neuzná, jestliže se vystřelený míček odrazí od pohybující se nohy nebo boty.
(e) Branka se neuzná, jestliže se míček odrazil do branky přímo od kteréhokoliv rozhodčího.
Výklad: Branka se uzná, jestliže po odrazu od rozhodčího ještě hráč míček úmyslně usměrní. Branka však neplatí, když se míček odražený od rozhodčího dotkne hráče nebo brankáře a skončí v brance.
(f) Zahraje-li hráč míček oprávněně do soupeřova brankoviště a míček se stane volný a přístupný jinému útočícímu hráči, branka dosažená z této pozice platí.
(g) Pokud míček není v brankovišti, nesmí hráč útočícího mužstva stát na čáře brankoviště ani v bran-kovišti, ani držet svou hůl v brankovišti; jestliže za takových okolností vnikne míček do branky, branka se neuzná (s výjimkou článku (h) tohoto pravidla) a vhazovat se bude ve středním pásmu na nejbližším bodě vhazování.
Výklad: Jestliže je útočící hráč v brankovišti pouze "okrajově" a nijak fyzicky nebrání brankáři ve hře nebo neblokuje jeho rozhled a míček řádně vnikne do branky z hole jiného hráče, branka se uzná.
Za okolností popsaných v tomto článku pravidla se jinak neuzná ani vlastní branka.
(h) Jestliže je útočící hráč fyzicky zatlačen do brankoviště nebo je v něm držen bránícím hráčem a za těchto okolností vnikne míček do branky, branka se uzná, přestože je útočící hráč v brankovišti, ledaže podle mínění rozhodčího měl dostatek času opustit brankoviště, ale svévolně v něm zůstal.
(i) Branky nemůže být dosaženo, jestliže útočící hráč kopl nebo srazil míček rukou a míček se odrazil do branky od kteréhokoliv hráče nebo jeho hole, od brankáře nebo rozhodčího. Branka dosažena jinak, než je stanoveno pravidly, nebude uznána. Branky nemůže být dosaženo, jestliže je branková konstrukce posunuta ze svého ukotvení nebo spodek brankové konstrukce není celou plochou na hrací ploše v okamžiku, kdy míček vnikne do branky nebo překročí brankovou čáru.
Poznámka: Jestliže po dosažení branky byla již hra znovu zahájena, není možné branku odvolat.
(j) V záznamu branek se připíše branka hráči, který vstřelil míček do soupeřovy branky. Za každou branku se započte v záznamu branek jeden bod.
(k) Dosáhne-li hráč branky, přihrávka se připíše hráči nebo hráčům, kteří se zúčastnili hry bezprostředně před dosažením branky, ale při jedné brance se přiznávají nejvýše dvě přihrávky. Za každou takto připsanou přihrávku se započte  v záznamu branek jeden bod.
Výklad: Jedna přihrávka se připíše v případě, kdy hráč vystřelí míček, ten se odrazí od brankáře zpět do pole a spo-luhráč vsítí branku.
(l) Každému hráči může být připsán za dosaženou branku pouze jeden bod.
(m) Jestliže hráč, který není uveden v zápise o utkání, vstřelí branku nebo na ni přihraje, branka se neuzná, hráč se pošle na zbytek utkání do šatny a žádný trest se neukládá.
Výklad: Jakmile však byla hra znovu zahájena, branka nemůže být odvolána, například když bylo později zjištěno, že jméno hráče není uvedeno v zápise o utkání.
(n) Kde je k dispozici příslušné zařízení, může být použito videozáznamu k rozhodnutí, zda má být branka uznána či ne. Je na uvážení rozhodčího, zda využije k rozhodnutí videozáznamu.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 614 - Hraní míčku rukou
(a) Žádný hráč kromě brankáře nesmí sevřít míček v ruce.
Výklad: Jestliže hráč sevře míček v ruce, okamžitě jej pustí na hrací plochu a nezíská tím žádnou výhodu ani se nepokusí výhodu získat (sražením míčku nabok nebo dozadu, a to bez ohledu na to, je-li sevřen nebo ne, hozením dále než na čepel hole, driblováním apod.), je dovoleno pokračovat ve hře.
Při porušení tohoto pravidla nebo zaváhání s upuštěním míčku se hra přeruší, ale trest se neuloží. Za držení delší než tři sekundy nebo přenášení míčku v ruce se uloží menší trest.
(b) Brankář nesmí:
1. Držet míček v ruce (v rukou) déle než tři sekundy, ani jej držet jiným způsobem, který by podle názoru rozhodčího vyvolal přerušení hry.
2. Hodit míček kupředu k soupeřově brance tak, že jím hraje jako první jeho spoluhráč.
3. Úmyslně upustit míček za chrániče nebo na brankovou síť.
Poznámka: Účelem tohoto pravidla je udržet míček plynule ve hře a každá akce brankáře, která způsobí zbytečné přerušení hry, musí být potrestána.
Výklad: Jestliže brankář drží míček, je mu třeba poskytnout 3 sekundy na rozehrání. Není-li v blízkosti protihráč        a brankář přesto drží míček, bude při prvním provinění upozorněn, při druhém potrestán menším trestem.
Hodí-li brankář míček kupředu a míčkem hraje protihráč, rozhodčí nechá pokračovat ve hře bez uložení trestu. Brankář může přihrát rukou kupředu, ale nesmí míček kupředu hodit.
(c) Za porušení tohoto pravidla se uloží hráči menší trest.
(d) Bránící hráč kromě brankáře nesmí zvednout míček rukou z hrací plochy. Za porušení tohoto pravidla se uloží hráči menší trest. Byl-li míček v době přestupku v brankovišti, přizná se trestné střílení ve prospěch soupeřova mužstva.
(e) Hráči je dovoleno zastavit nebo napálit míček ve vzduchu otevřenou dlaní nebo jej posunout rukou po hrací ploše; hra bude přerušena jen v případě, že míček byl podle mínění rozhodčího úmyslně přihrán spoluhráči ve středním nebo útočném pásmu; v takovém případě bude hra přerušena a mí-ček vhazován do hry na místě, kde k přestupku došlo. Jestliže k tomuto přestupku došlo v útočném pásmu, bude se vhazovat na nejbližším bodě vhazování ve středním pásmu. Hra nebude přerušena, jestliže míček přihrál rukou hráč ve svém obranném pásmu, avšak za podmínky, že přihrávka rukou byla dokončena dříve, než hráč i míček opustili toto pásmo.
Poznámka: Účelem tohoto pravidla je zajistit plynulost hry a rozhodčí NEMÁ přerušit hru, dokud není přesvědčen, že přihrání míčku spoluhráči bylo skutečně ÚMYSLNÉ A ZÁMĚRNÉ.
Vhazování do hry se pak uskuteční na místě, které je pro mužstvo, jež se dopustilo přestupku, nejméně výhodné.
Branka se neuzná, jestliže útočící hráč napálil míček rukou a ten se odrazil do branky od kteréhokoliv hráče nebo jeho hole, brankáře nebo rozhodčího.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 615 - Vysoké hole
(a) Zvedat hole nad normální výši ramen je zakázáno a podle uvážení rozhodčího může být uložen menší trest hráči, který poruší toto pravidlo.
Výklad: Rozhodčí uloží menší trest hráči, který vysokou holí nebezpečně ohrožuje protihráče.
(b) Branka nebude uznána, jestliže se útočící hráč dotkl míčku holí zdviženou nad úroveň příčné tyčky branky. Vhazování se provede na jednom z bodů vhazování v koncovém pásmu mužstva, které se dopustilo přestupku. Branka se uzná v případě, že si míček do branky srazí takto zdviženou holí hráč bránícího mužstva.
Výklad: Hráč nebude potrestán za použití "kopnuté střely" (čepel hole položí za míček a do čepele kopne), pokud při jejím dokončení nevyletí čepel hole nad výši ramen. Stane-li se tak, rozhodčí uloží menší trest.
Žádný trest se neuloží brankáři, který použije kopnutou střelu při krytí střely soupeře.
(c) Když hráč zvedne nebo drží kteroukoliv část hole nad normální výší ramen tak, že zraní protihráče, rozhodčí nemá jinou možnost, než uložit větší trest a osobní trest do konce utkání.
Pokud se však pohyb vysokou holí, který způsobil zranění, považuje za náhodný, provinivšímu se hráči se uloží dvojitý menší trest.
Výklad: Pro posouzení hry vysokou holí je rozhodující výše ramen hráče, KTERÝ HŮL ZVEDÁ NEBO DRŽÍ.
(d) Udeřit míček nad normální výši ramen je zakázáno, a když se tak stane, hra se přeruší a vhazuje se na jednom z koncových bodů vhazování u branky mužstva, které se dopustilo přestupku, ledaže:
1. Míček je sražen k protihráči; v takovém případě hra pokračuje.
2. Hráč bránícího mužstva srazí míček do vlastní branky; v takovém případě se uzná branka.
Poznámka: Když hráč srazí míček k protihráči podle odst. 1 tohoto článku, rozhodčí ihned signalizuje "NE". V opačném případě přeruší hru.
Výklad: Jestliže se hráč pokusí zastavit míček holí nad výší svých ramen, ale nedotkne se ho, situace se posuzuje stejně, jako kdyby byl míček zasažen.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 616 - Držení protihráče
(a) Menší trest se uloží hráči, který drží protihráče rukama nebo holí anebo jakýmkoliv jiným způsobem.
(b) Menší nebo větší trest plus osobní trest se uloží hráči, který svýma rukama uchopí nebo drží obličejovou masku či přilbu protihráče, nebo ho tahá za vlasy.
(c) Menší trest se uloží hráči, který drží svýma rukama nebo jiným způsobem soupeřovu hůl. Trest se oznámí jako "držení soupeřovy hole".
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 617 - Hákování
(a) Menší trest se uloží hráči, který zabraňuje nebo se snaží zabránit protihráči v pronikání "hákováním" holí.
(b) Větší trest se uloží hráči, který zraní protihráče "hákováním".
(c) Když je hráč, který má míček pod kontrolou na soupeřově polovině hřiště a nemá před sebou jiného protihráče než brankáře, zahákován či jinak faulován zezadu a zbaven výhodné brankové příležitosti, přizná se trestné střílení ve prospěch neprovinivšího se mužstva. Rozhodčí však nepřeruší hru, dokud útočící mužstvo má míček v držení a nezískalo jej bránící mužstvo.
Poznámka: Účelem tohoto pravidla je obnovit výhodnou brankovou příležitost, která byla zmařena faulem zezadu na soupeřově polovině hřiště.
"Mít míček pod kontrolou" znamená vést míček holí. Jestliže se takto vedený míček dotkne jiného hráče či jeho výstroje, zasáhne branku nebo se stane volný, hráč není nadále považován za hráče, který "má míček pod kontrolou".
Výklad: Jestliže je v situaci popsané v tomto článku hráč faulován zezadu, ale vstane a vystřelí na branku bez dalšího bránění soupeřem, nebo jeho spoluhráč převezme míček, který se stal volným, a "čistou" střelou ohrozí branku soupeře, trestné střílení se NEPŘIZNÁ, ale bude uložen menší nebo větší trest.
(d) Jestliže v době, kdy byl soupeřův brankář odvolán z hrací plochy, je hráč, který má míček pod kontrolou a nemá mezi sebou a soupeřovou brankou žádného protihráče, zahákován či jinak faulován a tím zbaven výhodné brankové příležitosti, rozhodčí ihned přeruší hru a přizná branku útočícímu mužstvu.
Výklad: Jestliže se v některé ze situací popsaných v čl. (c) a (d) postaví oprávněně do branky mužstva bránící hráč, neposuzuje se útočící hráč, jako by neměl mezi sebou a soupeřovou brankou žádného protihráče, a za uvedená provinění bude uložen jen menší nebo větší trest.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 618 - Zakázané uvolnění
(a) Pro uplatnění tohoto pravidla rozděluje střední čára hřiště na dvě poloviny. Pokud některý hráč mužstva o stejném nebo vyšším počtu hráčů než má soupeřovo mužstvo, vystřelí, napálí nebo srazí míček ze své poloviny hřiště za brankovou čáru soupeřova mužstva, hra se přeruší a míček se vhazuje na koncovém bodě vhazování provinivšího se mužstva, a to na bodě bližším k místu, kde se jeho hráči naposled dotkli míčku. Pokud však takto zahraný míček vnikne do branky soupeřova mužstva, branka se uzná.
Pro účel tohoto pravidla, tj. zda došlo nebo nedošlo k zakázanému uvolnění, je směrodatné, kde se mužstvo, které má míček v držení, naposledy dotklo míčku.
Poznámka 1: Jestliže v době, kdy rozhodčí signalizuje trest za přestupek hráče mužstva, které NEMÁ míček v držení, způsobí mužstvo, které má míček v držení, zakázané uvolnění, pak vhazování následující po přerušení hry bude ve středním pásmu blíže obranné čáry mužstva, které míček zahrálo na zakázané uvolnění.
Poznámka 2: Jestliže mužstvo oslabené v důsledku trestu vystřelí míček v okamžiku, kdy jeho trest právě končí, zakázané uvolnění nenastane. Zdržení potrestaného hráče na trestné lavici toto ustanovení nemění.
Poznámka 3: Když je míček vystřelen a odrazí se zpět od těla nebo hole protihráče v jeho vlastní polovině tak, že přejde brankovou čáru mužstva, jehož hráč míček vystřelil, nepovažuje se to za zakázané uvolnění.
Poznámka 4: Přes ustanovení článku (a) tohoto pravidla, v němž se mluví o "napálení" míčku         v souvislosti se zakázaným uvolněním, platí ustanovení pravidla 614 (e) (Hraní míčku rukou), že branky nemůže být dosaženo "napálením" míčku rukou do soupeřovy branky, ať vědomě či nikoliv.
Poznámka 5: Jestliže v době, kdy rozhodčí signalizuje ofsajdovou výhodu pro jasné zachycení míčku bránícím hráčem podle pravidla 624 (d) (Postavení mimo hru), tento hráč vystřelí nebo napálí míček za brankovou čáru soupeře, čímž vytvoří předpoklady pro zakázané uvolnění, zruší rozhodčí výhodu v okamžiku, kdy míček přejde modrou čáru, a zakázané uvolnění posoudí obvyklým způsobem.
Výklad: Jestliže je podle názoru rozhodčího zřejmé, že míček byl přihráván spoluhráči, ale ten jej nezachytil, pravidlo o zakázaném uvolnění se nepoužije.
Když trest hráče vyprší, dohližitel trestů otevře dvířka na trestnou lavici. V situaci možného zakázaného uvolnění to znamená, že hráč je považován za hráče na hrací ploše.
(b) Jestliže byl míček vystřelen za brankovou čáru soupeře hráčem oslabeného mužstva, hra pokračuje a k zakázanému uvolnění nedojde.
(c) Jestliže byl míček zahrán za brankovou čáru soupeře přímo jedním z hráčů zúčastněných na vhazování, nepovažuje se to za porušení tohoto pravidla.
(d) Jestliže podle názoru rozhodčího může hráč soupeřova mužstva kromě brankáře hrát míčkem předtím, než přejde jeho brankovou čáru, ale neučiní tak, zakázané uvolnění se nepíská a hra pokračuje.
Poznámka: Účelem tohoto článku je zajistit plynulou hru, a proto by rozhodčí měli vykládat a uplat-ňovat toto pravidlo k dosažení stanoveného cíle.
(e) Jestliže se míček dotkne protihráče nebo jeho bot či hole nebo jestliže projde kteroukoliv částí brankoviště před tím, než dosáhne brankové čáry, nebo se dotkne brankáře nebo jeho bot či hole před překročením brankové čáry, k zakázanému uvolnění nedojde a hra pokračuje.
(f) Jestliže se rozhodčí zmýlil při posouzení zakázaného uvolnění bez ohledu na to, zda je jedno mužstvo oslabeno, vhazuje míček do hry na středním bodu vhazování.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 619 - Nedovolené bránění
(a) Menší trest se uloží hráči, který brání nebo překáží v pohybu protihráči, jenž nemá míček v držení, nebo který úmyslně vyrazí hůl z rukou protihráče nebo který zabraňuje hráči, jemuž upadla hůl či jakákoliv jiná část výstroje, aby ji znovu získal, nebo který odpálí či vystřelí odloženou či zlomenou hůl, nepravý míček či nějaký úlomek směrem k protihráči vedoucímu míček takovým způsobem, aby ho zneklidnil (viz též pravidlo 633 (a) - Hození hole).
Poznámka: Hráč, který se jako poslední dotkl míčku - nikoliv brankář - se považuje za hráče, který má míček v držení. Při výkladu tohoto pravidla musí rozhodčí přesně určit, který z hráčů zaviňuje nedovolené bránění; často je příčinou nedovoleného bránění činnost a pohyb útočícího hráče, neboť bránící hráči jsou oprávněni stát pevně na svém místě nebo krýt útočící hráče. Hráčům mužstva, které má míček v držení, není dovoleno úmyslně zasahovat nedovoleným bráněním ve prospěch hráče vedoucího míček.
Výklad: Za hráče, který má míček v držení, se považuje nejen hráč, který vede míček, ale i hráč, který se naposledy dotkl míčku tělem, holí nebo botami. Hráč má tedy míček v držení tak dlouho, dokud se míčku nedotkne jiný hráč. Toto ustanovení znamená, že je dovoleno hrát tělem i na hráče, který už míček odehrál, dokud se míčku nedotkl jiný hráč na hrací ploše. Naopak není dovoleno hrát tělem na hráče, který teprve očekává přihrávku, neboť tento hráč nemá míček v držení.
Brankář tvoří výjimku. Dotkne-li se brankář míčku nebo vyrazí-li jej, nestává se hráčem, který má míček v držení; tímto hráčem zůstává hráč, který se naposledy dotkl míčku před brankářem. Podle tohoto výkladu je tedy dovoleno hrát tělem na útočícího hráče, který vystřelil a dobíhá brankářem vyražený míček.
(b) Menší trest se uloží hráči na hráčské nebo trestné lavici, který během hry brání holí nebo tělem          v pohybu míčku nebo protihráči na hrací ploše.
(c) Jestliže útočící hráč stojí úmyslně v brankovišti, rozhodčí přeruší hru a vhazuje se na bodě vhazování ve středním pásmu.
Výklad: Když útočící hráč stojí déle než 3 vteřiny jednou nohou v brankovišti a druhou nohou mimo něho, hra se přeruší a vhazuje se ve středním pásmu. Hra však může pokračovat, je-li v brankovišti pouze hůl.
Menší trest se uloží hráči, který holí nebo tělem brání nebo překáží v pohybu brankáři, když je brankář ve svém brankovišti.
(d) Jestliže v době, kdy byl brankář odvolán z hrací plochy, některý člen jeho mužstva (včetně brankáře), který je neoprávněně na hrací ploše, včetně kteréhokoliv funkcionáře mužstva, brání tělem, holí nebo jiným předmětem v pohybu míčku nebo protihráči, rozhodčí okamžitě přizná branku ve prospěch neprovinivšího se mužstva.
(e) Jestliže hráči, který má míček pod kontrolou na soupeřově polovině hřiště a nemá před sebou jiného protihráče než brankáře, je bráněno ve hře holí, její částí nebo jiným předmětem, které hodil nebo odpálil některý člen bránícího mužstva včetně funkcionáře, přizná se trestné střílení ve prospěch neprovinivšího se mužstva.
Poznámka: Pozornost rozhodčích musí být zaměřena především na tři typy "ofenzívního" bránění, které musí být trestáno:
1. Když bránící mužstvo získá míček ve svém obranném pásmu a jeho hráči zasahují ve prospěch spoluhráče vedoucího míček tím, že proti forčekujícím protihráčům vytvářejí jakousi ochrannou clonu.
2. Když hráč na vhazování po provedeném vhazování brání ve hře protihráči, který nemá míček            v držení.
3. Když hráč vedoucí míček nechá za sebou ležet míček pro spoluhráče v tandemu ("drop pass")         a proniká dále tím, že vyvolává tělesný kontakt s protihráčem.
"Defenzívní" nedovolené bránění představuje tělesný kontakt s protihráčem, který nemá míček v držení.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 620 - Nedovolený zásah diváků
(a) Jestliže divák drží hráče nebo mu brání v pohybu, rozhodčí přeruší hru. Jestliže mužstvo hráče, proti němuž divák zasáhl, bylo v tomto okamžiku v držení míčku, je dovoleno dokončit hru před jejím přerušením. Míček se bude vhazovat na místě, kde se hrálo v okamžiku přerušení hry.
Poznámka: Rozhodčí oznámí příslušným orgánům pro disciplinární řízení všechny okolnosti, za kterých se hráč dostal do šarvátky s divákem.
(b) Hráči, který fyzicky zasáhne proti divákovi, bude podle uvážení rozhodčího uložen disciplinární trest a rozhodčí ohlásí všechny takovéto přestupky příslušným orgánům.
(c) Jsou-li na hrací plochu vhozeny nějaké předměty, které překážejí ve hře, rozhodčí přeruší hru a vhazuje na místě, kde došlo k přerušení.
Domácí ustanovení: Vhodí-li diváci z hlediště na hrací plochu nějaké předměty, rozhodčí přeruší hru a upozorní diváky prostřednictvím hlasatele nebo jiným způsobem na nepřípustnost takového jednání. Jestliže je hrací plocha hromadným házením předmětů na hrací plochu nezpůsobilá k regulérní hře, rozhodčí přeruší utkání a nařídí plochu uklidit. Jestliže se po zahájení hry situace nezmění, rozhodčí nemají jinou možnost, než utkání předčasně ukončit.
Jestliže se diváci dopouštějí masovým skandováním hrubých urážek rozhodčích, hráčů nebo trenérů a od svého jednání neupustí ani po napomenutí rozhodčími prostřednictvím hlasatele nebo jiným způsobem, přeruší rozhodčí utkání. Jestliže se po zahájení hry situace nezmění, rozhodčí nemají jinou možnost než utkání předčasně ukončit.
V době přerušení utkání vyčerpají rozhodčí všechny možnosti, aby se utkání mohlo regulérně dohrát.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 621 - Kopnutí hráče
Trest do konce hry se uloží hráči, který kopne nebo se pokusí kopnout jiného hráče.
Výklad: V případě méně nebezpečného provinění je možno uložit dvojitý menší plus osobní trest.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 622 - Kopnutí míčku
Kopnutí míčku je povoleno ve všech pásmech, avšak branky nemůže být dosaženo, jestliže ji kopnutím dosáhl útočící hráč. Branka neplatí ani tehdy, jestliže útočící hráč kopne míček a ten se odrazí do branky od kteréhokoliv hráče nebo jeho hole, brankáře nebo rozhodčího.
Výklad: Jestliže brankář vykopne míček fotbalovým způsobem (nadhození míčku rukou a vykopnutí nohou), rozhodčí přeruší hru a vhazuje u branky mužstva, které se provinilo. Varuje brankáře a při opakovaném provinění v témže utkání ho potrestá menším trestem.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 623 - Opuštění hráčské nebo trestné lavice
(a) Žádný hráč nesmí opustit hráčskou nebo trestnou lavici během šarvátky. Střídání hráčů před šarvátkou se nepovažuje za porušení pravidla za předpokladu, že takto střídající hráči se nezúčastní šarvátky.
(b) První hráč, který opustí hráčskou nebo trestnou lavici během šarvátky, bude potrestán dvojitým menším trestem a osobním trestem do konce utkání. Opustí-li příslušné lavice současně hráči obou mužstev, první zjištěný hráč každého mužstva bude potrestán podle tohoto pravidla.
(c) Další hráč nebo hráči (nepotrestaní podle čl. b), kteří opustí hráčskou lavici během šarvátky, budou potrestáni osobním trestem; maximálně se uloží po pěti osobních trestech každému mužstvu, jak určí rozhodčí.
(d) Hráč nebo hráči (jiní než v čl. b), kteří opustí hráčskou lavici a dostanou menší, větší nebo osobní trest za své přestupky, budou automaticky potrestáni osobním trestem do konce utkání.
Poznámka 1: Každý osobní trest do konce utkání, uložený podle (b) nebo (d) se považuje za součást "maximálně pěti trestů" podle (c).
Poznámka 2: O určení hráče, který jako první opustil hráčskou lavici během šarvátky, se mohou rozhodčí poradit s pomocnými činovníky utkání.
(e) Hráč smí opustit trestnou lavici jedině na konci každé třetiny nebo po uplynutí trestu.
(f) Trestaný hráč, který opustí trestnou lavici před uplynutím svého trestu, ať hra běží nebo ne, bude potrestán:
1. Menším trestem (s výjimkou čl. g), který odpyká po uplynutí předchozího trestu.
2. Dojde-li k tomuto přestupku při přerušení hry v době šarvátky, bude potrestán osobním trestem do konce utkání navíc k menšímu trestu.
3. Je-li hráč potrestán podle pravidla 623 (b) jako první hráč z hráčské nebo trestné lavice, nebude mu uložen žádný trest podle čl. (f), odst. 1 a 2.
(g) Jestliže hráč opustí trestnou lavici dříve, než úplně odpykal svůj trest, dohližitel trestů si poznačí čas a při nejbližším přerušení hry o tom uvědomí rozhodčího.
Jestliže se hráč vrátil na hrací plochu předčasně omylem dohližitele trestů, nebude potrestán dodatečným trestem, ale musí odpykat zbývající část trestu od té doby, kdy znovu vstoupil do hry.
(h) Jestliže hráč vstoupí neoprávněně do hry z hráčské nebo trestné lavice vlastní chybou nebo omylem dohližitele trestů a jeho mužstvo dá branku v době, kdy byl neoprávněně na hrací ploše, branka se neuzná, ale všechny tresty uložené tomu či onomu mužstvu budou odpykány jako normální tresty.
(i) Má-li hráč míček v držení v takovém postavení, že nemá mezi sebou a soupeřovým brankářem žádného protihráče, a za této situace mu brání ve hře protihráč, který vstoupil neoprávněně do hry, rozhodčí přizná trestné střílení.
(j) Jestliže v době, kdy byl soupeřův brankář odvolán z hrací plochy, hráč, který vstoupil neoprávněně do hry, brání ve hře hráči mužstva útočícího na nehájenou branku, rozhodčí ihned přizná branku ve prospěch neprovinivšího se mužstva.
(k) Funkcionář mužstva, který vstoupí na hrací plochu během třetiny bez svolení rozhodčího, bude potrestán osobním trestem do konce utkání.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 624 - Postavení mimo hru
(a) Hráči útočícího mužstva nesmějí vniknout do útočného pásma před míčkem.
(b) Za porušení tohoto pravidla se hra přeruší a provede se vhazování.
Bylo-li pravidlo porušeno zavedením míčku za modrou čáru, bude se vhazovat ve středním pásmu na bodě bližším místu, kde míček přešel čáru. Jestliže bylo pravidlo porušeno přihráním nebo vystřelením míčku za modrou čáru, bude se vhazovat na místě, odkud byl míček přihrán nebo vystřelen.
Poznámka: Hráč, který právě vede míček a má jej pod kontrolou, smí překročit čáru před míčkem   a není považován za hráče v postavení mimo hru.
Výklad: Hráč, který právě vede míček a překročí čáru před míčkem během vzad, není v postavení mimo hru za předpokladu, že měl míček pod kontrolou a oběma nohama byl ve středním pásmu před tím, než překročil modrou čáru. To je myšleno tak, že obě boty mají být při přebírání míčku na nebo před modrou čarou. Obě boty nemusí být před modrou čarou, ale musí být ve středním pásmu.
Když trest hráče vyprší, dohližitel trestů otevře dvířka. V situaci, když by se hráč opuštěním trestné lavice dostal do postavení mimo hru, skutečnost, že počká se vstupem na hřiště než míček přejde modrou čáru, nic nemění na tom, že je stále v postavení mimo hru. Jakmile jsou dvířka otevřena, hráč se považuje za hráče na hrací ploše.
(c) Postavení bot hráče a nikoliv jeho hole je určujícím činitelem při rozhodování o postavení mimo hru. Hráč je "mimo hru", když má obě boty úplně za modrou čarou ve svém útočném pásmu.
Poznámka 1: Hráč je "ve hře", když jedna z jeho bot je ve styku s čarou nebo je na čáře v okam-žiku, kdy míček úplně přešel tuto čáru, bez ohledu na postavení jeho hole.
Poznámka 2: I když postavení bot hráče určuje, zda je hráč v postavení mimo hru, přesto postavení mimo hru nenastane, dokud míček úplně nepřešel čáru do útočného pásma; tento okamžik je rozhodující.
(d) Jestliže útočící hráč nebo hráči předstihnou míček, který byl vystřelen, přihrán nebo odražen do útočného pásma spoluhráčem nebo byl odražen do útočného pásma od bránícího hráče, ale bránící hráč může míčkem hrát, rozhodčí signalizuje postavení mimo hru (ofsajdovou výhodu). Signalizova-né porušení pravidla zruší připažením a nechá pokračovat ve hře za těchto okolností:
1. Bránící mužstvo přihraje nebo zavede míček do středního pásma.
2. Všichni hráči útočícího mužstva, kteří vnikli do útočného pásma před míčkem, se vrátí zpět (vyčistí útočné pásmo) a dotknou se alespoň jednou botou útočné modré čáry.
Byl-li míček vystřelen na branku a brankář jím hrál, hra se okamžitě přeruší pro postavení mimo hru. Jestliže se útočící hráč dotkne míčku nebo se pokusí zmocnit volného míčku, zatímco míček je stále v útočném pásmu, nebo nutí bránícího hráče k ústupu zpět (atakuje ho) v útočném pásmu, rozhodčí hru ihned přeruší.
Poznámka: Útočné pásmo musí být zcela čisté, nesmí v něm být ani jediný útočící hráč, aby mohlo být signalizované postavení mimo hru zrušeno, přestože míček zůstal v útočném pásmu.
Výklad:
1. Bránící hráč v procesu čištění zóny smí zavést míček za brankovou čáru, nesmí ale zdržovat hru.
2. Je-li míček hozen do třetiny do blízkosti brankáře, toto se posoudí jako úmyslné postavení mimo hru.
3. Jestliže hráč vracející se z útočného pásma úmyslně hraje míčkem nebo zabraňuje protihráčům míček vyvést do středního pásma, bude to považováno za úmyslné postavení mimo hru.
4. V průběhu ofsajdové výhody (paže stále zdvižena) nemůže být dosaženo branky, a to ani vlastní. Útočící mužstvo může dosáhnout branky, jakmile byla ofsajdová výhoda ukončena.
5. Je-li míček vystřelen před střední červenou čarou a přejde brankovou čáru, odpíská se zakázané uvolnění, i když byla poskytnuta ofsajdová výhoda.
(e) Jestliže hráč řádně zavede nebo přihraje míček zpět do svého vlastního obranného pásma a v tom-to obranném pásmu je protihráč, postavení mimo hru se ruší a dovolí se pokračovat ve hře. (Nepoužije se signálu o výhodě.)
Výklad: Jestliže se však míček vrátí zpět ze středního pásma do obranného pásma odražením od bránícího hráče nebo od jeho hole, neruší se protihráčovo postavení mimo hru, neboť odražený míček se nepovažuje za řádnou přihrávku.
Jestliže se přihrávka odrazí od bránícího hráče, jeho nohou nebo hole, a to zapříčiní, že útočící hráč předstihne míček do útočného pásma, je to rovněž postavení mimo hru.
Pokud se míček odrazí od rozhodčího ze středního pásma zpět do obranného pásma k hráči útočícího mužstva, rozhodčí přeruší hru a vhazuje na nejbližším bodě vhazování ve středním pásmu.
(f) Jestliže podle mínění rozhodčího hráč způsobil postavení mimo hru úmyslně, míček se bude vhazovat na koncovém bodě vhazování v obranném pásmu provinivšího se mužstva.
Poznámka: Za úmyslné postavení mimo hru se považuje takové postavení, jehož účelem je dosáhnout přerušení hry bez ohledu na důvod, nebo když je způsobeno za podmínek, které nedávají možnost řádně dokončit herní akci.
(g) Je-li míček řádně zaveden nebo přihrán za útočnou modrou čáru, tato čára ztratí platnost a útočné pásmo se rozšíří ke střední červené čáře (modrá čára “přepluje” na červenou). Je-li míček vyhozen zpět do středního pásma, modrá čára se vrací a opět ohraničuje útočné pásmo.
(Pravidlo o "plovoucí modré čáře".)
Poznámka: Modrá čára ztrácí platnost, když míček celým svým objemem přejde vnější okraj čáry, bez ohledu na to, zda čáru překročí rovněž hráč, který míček vede.
Modrá čára neplatí, dokud se míček nedostane zpět přes střední červenou čáru do středního pásma nebo dokud útočící hráč nezpůsobí přerušení hry; v takovém případě se modrá čára vrací na své místo. Je-li hra přerušena vinou útočícího hráče, vhazovat se bude ve středním pásmu na nejbližším bodě vhazování.
Výklad: Národní svazy mají právo nepoužít pravidla 624 (Postavení mimo hru) v utkáních spadajících do jejich kompetence.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 625 - Přihrávky
(a) Hráč smí přihrát míček spoluhráči uvnitř kteréhokoliv ze tří pásem, na něž je hřiště rozděleno, nebo z obranného pásma do středního pásma.
Hráč však nesmí přihrát míček ze svého obranného nebo středního pásma spoluhráči, který je na soupeřově polovině hřiště za útočnou modrou čarou, ledaže míček přešel modrou čáru před přijímajícím hráčem.
(b) Za porušení tohoto pravidla se hra přeruší a vhazovat se bude na místě, odkud bylo přihráno, nebo na nejbližším možném bodu vhazování.
Poznámka 1: Postavení míčku (nikoliv postavení bot hráče) je určujícím činitelem při rozhodování,  z kterého pásma bylo přihráno.
Poznámka 2: Jestliže je přijímající hráč za útočnou modrou čarou v okamžiku, kdy ji míček přešel, může hrát oprávněně míčkem tehdy, vrátí-li se před jeho převzetím zpět a dotkne-li se tou či onou botou útočné modré čáry. Poté se převzetí považuje za správné, jako kdyby míček přešel útočnou modrou čáru před ním.
Poznámka 3: Dotýká-li se přijímající hráč kteroukoliv částí té či oné boty útočné modré čáry, je       v postavení, jako by byl ve středním pásmu.
Poznámka 4: Jestliže hráč přijímající přihrávku (rozuměj z obranného nebo středního pásma) má boty za útočnou modrou čarou, ale hraje míčkem holí ve středním pásmu, neporušuje toto pravidlo, dokud nezavede nebo nevystřelí míček přes útočnou modrou čáru. Učiní-li to a poruší tím pravidlo, rozhodčí signalizuje "výhodu"; jestliže míček zachytí protihráč a zavede jej nebo přihraje zpět za modrou čáru, "přihrávka do postavení mimo hru" se neodpíská.
Jestliže v situaci výše uvedené útočící hráč vystřelí míček přes střední čáru přímo až za brankovou čáru a míčku se jako první dotkne bránící hráč, hra se nepřeruší pro "přihrávku do postavení mimo hru", ale pro zakázané uvolnění.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 626 - Míček mimo hřiště nebo míček, jímž nelze hrát
(a) Když míček opustí hrací plochu na kterémkoliv konci hřiště nebo na kterékoliv straně hřiště nebo se dotkne překážek nad hrací plochou kromě hrazení, plexiskla nebo ochranné sítě, bude se vhazovat na místě, odkud byl míček vystřelen či odražen, pokud pravidla výslovně nestanoví jinak.
(b) Když míček uvázne v síti na vnější straně branky tak, že jím nelze hrát, nebo když byl mezi protihráči úmyslně či jinak zašlápnut k brankové konstrukci, rozhodčí přeruší hru a vhazuje míček na nejbližším koncovém bodě vhazování; jestliže však podle mínění rozhodčího bylo přerušení hry způsobeno hráčem útočícího mužstva, bude se vhazovat na bodu ve středním pásmu.
Poznámka: Tento článek zahrnuje i přerušení hry způsobené hráčem útočícího mužstva, který vystřelil míček na zadní stranu branky bránícího mužstva bez jakéhokoliv přispění bránícího hráče.
Bránící i útočící mužstvo smí hrát míčkem ze sítě na vnější straně branky kdykoliv. Avšak pokud by tam míček zůstal déle než tři sekundy, hra bude přerušena a vhazování provedeno na nejbližším koncovém bodě vhazování kromě případu, kdy přerušení způsobí útočící mužstvo; v tomto případě se bude vhazovat na bodu ve středním pásmu.
Výklad: Jestliže se míček dostane na horní část branky, rozhodčí okamžitě přeruší hru.
(c) Menší trest se uloží brankáři, který záměrně upustí míček na brankovou síť, aby způsobil přerušení hry.
(d) Když míček zůstane ležet nahoře na hrazení, zůstává ve hře a smí být právoplatně odehrán rukou nebo holí.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 627 - Míček z dohledu a nepravý míček
(a) Dojde-li ke shluku nebo padne-li hráč na míček náhodně a míček je z dohledu rozhodčího, rozhodčí ihned přeruší hru. Vhazování bude na místě, kde byla hra přerušena, pokud pravidla nestanoví jinak.
(b) Jestliže se objeví na hrací ploše kdykoliv během hry ještě jiný než pravý míček, hra se nepřeruší, ale pokračuje s pravým míčkem, až je herní akce ukončena změnou v držení míčku.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 628 - Míček odražený od rozhodčího
Hra se nepřeruší, jestliže se míček kdekoliv na hřišti dotkne rozhodčího bez ohledu na to, zda je mužstvo oslabeno či ne; výjimkou je případ, když míček vnikne do branky; pak se vhazuje na nejbližším koncovém bodě vhazování.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 629 - Odmítnutí zahájit hru
(a) Když jsou obě mužstva na hrací ploše a jedno z nich přes příkaz rozhodčího z nějakého důvodu odmítá hrát, rozhodčí varuje kapitána a dá mužstvu lhůtu 30 sekund k zahájení hry nebo k pokra-čování ve hře. Odmítá-li mužstvo i po této době hrát, uloží rozhodčí provinivšímu se mužstvu menší trest pro hráčskou lavici a případ oznámí příslušným orgánům k dalšímu řízení.
Kdyby se situace opakovala, rozhodčí nemají jinou možnost, než prohlásit utkání za skrečované ve prospěch neprovinivšího se mužstva a případ oznámit příslušným orgánům k dalšímu řízení.
(b) Jestliže mužstvo, jemuž rozhodčí prostřednictvím kapitána, vedoucího nebo trenéra přikázali nastoupit na hrací plochu a zahájit hru, tak neučiní do dvou minut, utkání se ukončí a rozhodčí oznámí případ příslušným orgánům k dalšímu řízení.
Výklad: Když jsou hráči na hrací ploše a odmítají hrát, rozhodčí mužstvo varují a po 30 vteřinách uloží menší trest pro hráčskou lavici. Jestliže mužstvo po uložení trestu odmítá okamžitě zahájit hru, utkání se skrečuje ve prospěch soupeře. Když je jedno mužstvo na hrací ploše a druhé na hráčské lavici, rozhodčí bude postupovat, jako kdyby byli všichni hráči na hrací ploše.
Jsou-li všichni hráči na hráčské lavici nebo v šatně, mužstvo bude rozhodčími varováno, že do dvou minut musí zahájit hru nebo utkání bude ukončeno. Když se hráči do této doby vrátí na hrací plochu, neuloží se žádný trest.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 630 - Sekání
(a) Menší nebo větší trest podle uvážení rozhodčího se uloží hráči, který zabraňuje nebo se snaží zabránit protihráči v pronikání "sekáním" holí.
(b) Větší trest se uloží hráči, který zraní soupeře "sekáním" holí.
Poznámka: Rozhodčí by měli trestat za "sekání" každého hráče, který švihne holí po protihráči (ať   v dosahu či ne), aniž ho skutečně zasáhne, ale i hráče, který předstírá hru míčkem a divoce se rozmáchne na míček s cílem zastrašit protihráče.
(c) Hráč, který švihne holí po jiném hráči v průběhu šarvátky, bude potrestán větším trestem nebo trestem do konce hry.
Poznámka: Rozhodčí je povinen ukládat odpovídající tresty podle jednotlivých článků tohoto pravidla a oznámit případ ihned příslušným orgánům.
(d) Když je podle tohoto pravidla uložen větší trest, hráči se automaticky uloží i osobní trest do konce  utkání.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 631 - Bodnutí špičkou či koncem hole
(a) Dvojitý menší trest plus osobní trest se uloží hráči, který se pokusí bodnout špičkou či koncem hole protihráče. Větší trest plus osobní trest do konce utkání se uloží hráči, který bodne špičkou či koncem hole protihráče.
Poznámka 1: "Bodnutí špičkou hole" znamená bodnutí protihráče špičkou čepele hole, ať je hůl držena jednou rukou nebo oběma rukama.
Poznámka 2: "Pokus o bodnutí špičkou hole" zahrnuje všechny případy, kdy je naznačeno bodnutí špičkou hole, ať přitom dojde k doteku či ne.
Poznámka 3: "Pokus o bodnutí koncem hole" zahrnuje všechny případy, kdy je naznačeno bodnutí koncem hole, ať přitom dojde k skutečnému doteku či ne.
(b) Jestliže bodnutí špičkou nebo koncem hole způsobí protihráči zranění, uloží se trest do konce hry.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 632 - Začátek hry a třetin
(a) Hra začíná ve stanovenou dobu vhazováním na bodu ve středu hřiště a je znovu zahájena ihned po uplynutí každé přestávky stejným způsobem.
(b) Domácí mužstva mají volbu hráčské lavice a hru zahájí bráněním branky, která je blíže jejich hráčské lavici. Mužstva mění strany na každou následující řádnou nebo prodlouženou třetinu.
(c) Během rozcvičení před utkáním (které nepřesáhne 15 minut) a před začátkem hry v každé následující třetině omezí každé mužstvo svou činnost na vlastní polovinu hřiště tak, aby uprostřed středního pásma zůstala volná plocha o šíři 3 až 9 metrů.
Poznámka: Hráčům není dovoleno rozcvičovat se na hrací ploše během přerušení hry. Rozhodčí ohlásí porušení tohoto pravidla příslušným orgánům k disciplinárnímu řízení.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 633 - Hození hole
(a) Když hráč, brankář nebo funkcionář bránícího mužstva úmyslně hodí nebo odpálí hůl nebo její část nebo jiný předmět směrem po míčku ve svém obranném pásmu, rozhodčí nechá dokončit herní akci, a jestliže nebylo dosaženo branky, přizná trestné střílení ve prospěch neprovinivšího se mužstva.
Jestliže v době, kdy branka není hájena a útočící hráč nemá před sebou žádného protihráče a má tak možnost skórovat do "prázdné branky", některý člen bránícího mužstva včetně funkcionáře hodí nebo odpálí hůl nebo její část anebo jiný předmět, čímž zabrání útočícímu hráči vystřelit na "prázdnou branku", přizná se branka ve prospěch útočícího mužstva.
Poznámka: Pro výklad tohoto pravidla je "prázdná branka" taková, z níž byl brankář odvolán a na-hrazen dalším útočícím hráčem.
Výklad: V situacích, kdy je hůl hozena (uvnitř nebo mimo hřiště), ale ne po míčku nebo protihráči, který má míček     v držení, uloží se osobní trest nebo osobní trest do konce utkání.
Jestliže má hození hole za následek trestné střílení, mužstvo NEMÁ žádnou volbu mezi trestným střílením a ulože-ním menšího trestu - trestné střílení musí být provedeno.
(b) Větší trest se uloží hráči nebo brankáři na hrací ploše, který hodí hůl nebo její část anebo jiný předmět směrem po míčku v kterémkoliv pásmu s výjimkou, že byl takový čin potrestán trestným střílením, přiznáním branky nebo vstřelením branky ze hry neprovinivším se mužstvem.
Poznámka: Když se hráč nebo brankář zbaví části zlomené hole odhozením ke straně hřiště (nikoliv přes hrazení) tak, aby nepřekážela ve hře ani protihráčům, neuloží se žádný trest.
(c) Osobní trest nebo osobní trest do konce utkání se uloží podle uvážení rozhodčího hráči nebo brankáři, který hodí hůl nebo její část uvnitř hřiště nebo mimo hřiště, pokud nebyl trest uložen podle pravidla 633 (a) nebo (b). Jestliže je přestupek projevem protestu proti rozhodnutí rozhodčího, bude uložen provinivšímu se hráči menší trest podle pravidla 601 (a) (Špatné zacházení s činovníky utkání a jiné hrubé chování) a navíc osobní trest do konce utkání.
(d) Jestliže brankář úmyslně ponechá hůl nebo její část před brankou a jestliže míček trefí hůl, zatímco brankář je na hrací ploše nebo mimo hrací plochy, rozhodčí přeruší okamžitě hru a přizná branku ve prospěch soupeřova mužstva.
Výklad: Brankář je zodpovědný za udržování okolí své branky bez jakýchkoliv překážek, které by mohly zabránit vstřelení branky. Při porušení tohoto pravidla, když brankář opustí hřiště a ponechá svou hůl přímo před brankou, uloží se menší trest. Jestliže však tato hůl zabrání vniknutí míčku do sítě, rozhodčí přizná branku.
Jestliže brankář ponechá svou hůl na hřišti v dostatečné vzdálenosti od brankoviště, nemusí být uložen žádný trest, není-li tento přestupek zpozorován rozhodčími. Je-li zpozorován, uloží rozhodčí menší trest. Zabrání-li tato hůl vniknutí míčku do sítě, přizná se branka.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 634 - Doba utkání
(a) Hra se skládá ze tří patnáctiminutových třetin čistého času hry s přestávkami k odpočinku mezi třetinami.
Ve hře se pokračuje ihned po každé přestávce trvající pět minut od ukončení předchozí třetiny. Předběžné upozornění dá časoměřič rozhodčím a oběma mužstvům minutu před znovuzahájením hry v každé třetině a konečný pokyn v době, která mužstvům umožní pokračovat ihned ve hře.
V utkáních hraných na otevřených nebo nezakrytých hřištích mění mužstva strany v polovině třetí    a prodloužené třetiny. Brankáři přitom nesmějí jít k hráčské lavici s výjimkou, že jdou střídat. Za porušení tohoto pravidla se uloží menší trest.
Poznámka: Aby byli diváci informováni o čase zbývajícím do konce přestávek, časoměřič vyznačí běžící čas přestávek na hodinách.
Výklad: Rozhodčí nemusí zapískat na konci třetiny, je-li zvuk sirény dostatečný. Přesto, je-li v posledních sekundách třetiny nebo utkání nepřehledná situace u branky nebo možnost střely na branku, zadní rozhodčí je povinen sledovat hodiny a odpískat konec hry.
Mužstva mění strany v polovině třetí třetiny nebo prodloužení, jen když alespoň jedno z mužstev požádá o změnu stran nejpozději před začátkem třetí třetiny nebo prodloužení.
ISBHF i národní svazy mají právo změnit délku hrací doby v utkáních spadajících do jejich kompetence.
Domácí ustanovení: Řídící orgány mohou ve své působnosti změnit délku hrací doby nebo stanovit hrubý čas hry. Příslušná ustanovení jsou uvedena v čl. 309 soutěžního řádu (viz příloha).
Hraje-li se na hrubý čas, v posledních dvou minutách třetí třetiny, je-li rozdíl branek v utkání tři a méně, a v prodlou-žení se měří čistý čas. Hrubý čas se zastavuje v těchto případech:
1. při trestném střílení
2. při ošetřování hráče na hrací ploše nebo při pomalém odchodu vyloučeného hráče z hrací plochy
3. při střídání brankáře nebo při kontrole či úpravě výstroje brankáře
4. při šarvátce
5. při odmítnutí mužstva pokračovat ve hře
6. při zásahu diváků
7. při úpravě nebo opravě vybavení hřiště
8. při jiném dočasném přerušení utkání podle uvážení rozhodčích.
Čas se zastavuje v případě, že by mohlo dojít k většímu zdržení hry. O zastavení času rozhodují výlučně rozhodčí. Zastaví-li se čas hry, zastaví se i čas trestů.
(b) Mužstvo, které dosáhne během tří patnáctiminutových třetin většího počtu branek, je vítězem a do pořadí se mu připíšou dva body.
Jestliže je na konci tří řádných patnáctiminutových třetin počet skóre obou mužstev vyrovnané, hra bude prohlášena za nerozhodnou a každému mužstvu se připíše jeden bod.
Utkání, v nichž musí být vyhlášen vítěz, budou prodloužena o desetiminutovou třetinu s náhlým vítězstvím. Nebude-li dosaženo branky, budou až do vítězství prováděna trestná střílení.
Výklad: Utkání, kde musí být určen vítěz, se po pětiminutové přestávce prodlužuje:
1. Mužstva si vymění strany.
2. Všechny neodsloužené tresty pokračují.
3. Vhazování se provede na středním bodu.
4. Utkání končí vstřelením branky. Mužstvo, které vstřelí branku, bude prohlášeno vítězem.
5. Na šampionátech ISBHF mužů skupiny “A” a olympijských turnajích je délka prodloužení finálového play-off utkání 15 minut.
6. Jestliže kterékoliv mužstvo odmítne hrát prodloužení, bude jeho soupeř prohlášen vítězem.
(c) Nastane-li neobvyklé zdržení v posledních pěti minutách první nebo druhé třetiny, rozhodčí může nařídit, aby nejbližší řádná přestávka nastala ihned a zbytek třetiny se dohrál po znovuzahájení hry, přičemž mužstva budou bránit tytéž branky; poté mužstva změní strany a budou ihned pokračovat ve hře následující třetinou.
(d) Každému mužstvu je dovoleno vyžádat si během řádné doby hry nebo během prodloužení jeden oddechový čas (time-out) v délce třiceti sekund. Oddechový čas může být poskytnut jen při přerušení hry. O oddechový čas požádá rozhodčího kterýkoliv hráč určený trenérem a rozhodčí ohlásí oddechový čas časoměřiči. Časoměřič odpovídá za ohlášení konce oddechového času znamením.
Poznámka: Všem hráčům na hrací ploše včetně brankářů je dovoleno, aby se v době oddechového času shromáždili u svých hráčských lavic. V průběhu téhož přerušení hry si může každé mužstvo vzít oddechový čas. Mužstvo, které si v průběhu téhož přerušení hry bere oddechový čas jako druhé, to musí rozhodčímu oznámit před skončením prvního oddechového času.
Výklad: O oddechový čas může požádat kterýkoliv hráč na hrací ploše. V době oddechového času není dovoleno rozcvičení brankářů ani jednoho mužstva. Mužstva mohou v této době vystřídat, včetně hráčů, kteří byli vyměněni na vhazování před začátkem oddechového času.
ZPĚT NA OBSAH
Pravidlo 635 - Podražení
(a) Menší nebo větší trest se uloží hráči, který nastaví hůl, koleno, nohu, paži, ruku nebo loket takovým způsobem, že protihráč zakopne nebo upadne.
Poznámka 1: Jestliže hráč podle mínění rozhodčího nepochybně "hákuje" míček a dostane jej do svého držení, čímž podrazí hráče vedoucího míček, neuloží se žádný trest.
Výklad: Rozhodující je, zda hráč získal nebo vypíchl míček dříve, než protihráč upadl. Tzv. "zametení" protihráče       i s míčkem, při němž hráč získá míček současně s pádem protihráče, se považuje za podražení a vyžaduje nezbytně potrestání.
Poznámka 2: Náhodná zakopnutí, k nimž dojde současně s přerušením hry nebo po přerušení hry, se netrestají.
(b) Když je hráč, který má v útočné polovině "míček pod kontrolou" a nemá před sebou jiného protihráče než brankáře, podražen nebo jinak faulován zezadu, čímž je zbaven výhodné brankové příležitosti, přizná se trestné střílení ve prospěch neprovinivšího se mužstva. Přesto rozhodčí nepřeruší hru, dokud držení míčku nepřešlo z útočícího mužstva na bránící mužstvo.
Poznámka: Účelem tohoto pravidla je obnovit výhodnou brankovou příležitost, která byla zmařena faulem zezadu na soupeřově polovině hřiště.
Výklad: Je-li hráč v brejku, brankář vyjde z branky, fauluje hráče a v důsledku toho není vstřelena branka, brankáři se uloží jen trest (menší nebo větší) v závislosti od toho, zraní-li hráče nebo ne.
Mít "míček pod kontrolou" znamená vést právě míček holí. Jestliže se takto vedený míček dotkne jiného hráče nebo jeho výstroje nebo zasáhne brankovou konstrukci anebo se stane volný, hráč není nadále považován za hráče, který má "míček pod kontrolou".
(c) Jestliže v době, kdy byl brankář soupeřova mužstva odvolán z hrací plochy, hráč s míčkem pod kontrolou, který nemá mezi sebou a soupeřovou brankou žádného protihráče, je podražen či jinak faulován, čímž je zbaven výhodné brankové příležitosti, rozhodčí ihned přeruší hru a přizná branku ve prospěch útočícího mužstva.
ZPĚT NA OBSAH
 Část sedmá - Zdravotní pravidla
Pravidlo 701 - Předcházení infekcím
(a) Hráč, který krvácí nebo je potřísněn soupeřovou krví, bude považován za "zraněného hráče" a musí neprodleně opustit hrací plochu, aby se dal ošetřit nebo očistit.
(b) Takovému hráči bude dovoleno vrátit se na hrací plochu za předpokladu, že:
? řezná rána je zcela uzavřena a zakryta náležitým obvazem
? z hráče byla odstraněna veškerá krev a pokud byla na jeho oblečení nebo holi, byla taková část oblečení nebo hůl vyměněna.
Výklad: Hráč, jehož dres byl potřísněn krví, si může vyměnit dres s jiným číslem, ale tato změna musí být nahlášena zapisovateli.
(c) Na hrací ploše nebude použito žádných předmětů potřísněných krví.
(d) Pokud hráč nevyhoví výše uvedeným předpisům, rozhodčí přeruší hru, vyzve hráče, aby se jim podrobil a uloží mu menší trest za “zdržování hry”.
(e) Je-li krví potřísněna hrací plocha nebo nějaké zařízení na hřišti jsou, rozhodčí zajistí, aby zaměstnanci hřiště krvavé skvrny odstranili ihned po prvním přerušení hry.
ZPĚT NA OBSAH
Část osmá - Dopinková pravidla
Pravidlo 801 - Dopinkové kontroly
(a) Jakékoliv použití zakázaných dopinkových látek nebo dopinkových metod hráčem nebo jejich aplikování na hráče kýmkoliv je zakázáno.
(b) Seznam zakázaných skupin dopinkových látek a zakázaných dopinkových metod je sestaven lékařskou komisí Mezinárodního olympijského výboru (IOC) s ohledem na nejnovější vývoj ve farmakologii a poslední objevy ve výzkumu.
(c) Postup antidopinkové kontroly včetně výběru hráčů a analýzy vzorků je obsažen:
? ve směrnicích ISBHF o dopinku (ISBHF Doping Regulations), pokud jde o soutěže ISBHF, mezinárodní utkání a turnaje anebo utkání vybraná pro námatkovou antidopinkovou kontrolu příslušným orgánem ISBHF
? v národních antidopinkových pravidlech, pokud jde o národní utkání a turnaje.
(d) Sankce při pozitivních výsledcích antidopinkové kontroly nebo odepření podrobit se kontrole včetně nedostavení se na antidopinkovou kontrolu jsou obsaženy:
? v řádech ISBHF a směrnicích ISBHF o dopinku (ISBHF By-Laws a ISBHF Doping Regulations), pokud jde o soutěže ISBHF, mezinárodní utkání a turnaje anebo utkání vybraná pro námatkovou antidopinkovou kontrolu příslušným orgánem ISBHF
? v národních antidopinkových pravidlech, pokud jde o národní utkání a turnaje.
ZPĚT NA OBSAH
 Vysvětlivky
(s použitím oficiálních hesel v angličtině)
Šarvátka - Altercation (612 (e) pozn.)
Jakýkoliv incident, jehož důsledkem je uložení trestu nebo trestů zúčastněným hráčům.
Brejk - Breakaway (608 (b) pozn.)
V brejku je hráč, který má míček zcela pod kontrolou a nemá protihráče mezi sebou a soupeřovým brankářem (nebo brankou, jestliže byl brankář odvolán z hrací plochy).
Zlomená hůl - Broken Stick (605 (a) pozn.)
Za zlomenou se považuje hůl, která se podle názoru rozhodčího nehodí k normální hře.
Bodnutí koncem hole - Butt-Ending (631)
Zákrok, při němž hráč použije rukojeti hole nad horní rukou, aby protihráče zadržel (napadl) nebo ho bodl (šťouchl) anebo se ho pokusil bodnout (šťouchnout) touto částí hole. Trest za bodnutí koncem hole se uloží, nastane-li kterákoliv z těchto okolností.
Kapitán - Captain (202)
Kapitán je hráč, kterého mužstvo zvolí nebo jmenuje, aby je zastupoval ve styku s rozhodčími v souladu s pravidly. Brankář nemůže vykonávat funkci kapitána. Kdykoliv se objeví v pravidlech slovo “kapitán”, je to vždy hráč, který byl jako kapitán nebo náhradní kapitán uveden v zápisu o utkání.
Napadení tělem - Charging (606)
Za napadení tělem se považuje rozběh s použitím více než dvou kroků nebo temp a nadměrné síly k vy-volání kontaktu s protihráčem.
Trenér - Coach
Osoba odpovědná především za řízení a vedení hry svého mužstva. Spolu s vedoucím mužstva je odpovědný i za chování hráčů před utkáním, během hry a po utkání.
Vymezené plochy - Creases
Jde o plochu určenou k ochraně brankáře (brankoviště) a o plochu sloužící rozhodčím k výkonu jejich povinností (kruh rozhodčích). Čáry vymezující tyto plochy se považují za jejich součást.
Krosček - Cross-Checking (607)
Zákrok, při němž hráč držící svou hůl oběma rukama tak, že se žádná její část nedotýká hrací plochy, zadrží (napadne) protihráče rukojetí hole mezi oběma rukama v jakékoliv výši.
Ofsajdová výhoda - Delayed Off-Side (624 (d)
Situace, kdy útočící hráč předstihne míček za útočnou modrou čarou, ale bránící mužstvo má možnost vyvézt míček ze svého obranného pásma bez jakéhokoliv zdržení nebo kontaktu s útočícím hráčem.
Nadměrně hrubá hra - Excessive Rough Play (603)
Zákrok hráče, který zasáhne nebo se pokusí zasáhnout protihráče, funkcionáře mužstva nebo činovníka utkání holí, bruslí či jiným předmětem anebo tělem s úmyslem ho zranit.
Vhazování - Face-Off (610)
Výsledek akce rozhodčího, který vhodí míček mezi hole dvou protihráčů k zahájení nebo pokračování hry. Vhazování začíná, když rozhodčí určí místo vhazování, pokračuje, když rozhodčí a hráči zaujmou vhodné postavení, a končí, když míček byl správně vhozen.
Hra - Game
Hra je střetnutím dvou mužstev ve vymezeném časovém úseku a vítěz je určen počtem vstřelených branek. Hra sestává z řádné hrací doby a prodloužení, je-li požadováno.
Vyloučení pro zbytek utkání - Game Ejection (404, 405)
Vyloučení pro zbytek utkání znamená, že hráč nebo funkcionář mužstva byl rozhodčími zbaven další účasti na hře, musí opustit prostor hráčské lavice a pro zbytek hry nesmí hrát ani žádným způsobem řídit mužstvo, koučovat jej ani asistovat při jeho vedení.
Brankář - Goalkeeper
Hráč označený v zápise o utkání jako brankář; je mu povoleno používat zvláštní výstroje a práv k tomu, aby zabránil vniknutí míčku do branky.
Vysoká hůl - High Sticking (615)
Za hru vysokou holí se považuje akce hráče, který drží či nese hůl nebo kteroukoliv její část nad normální výší ramen.
Držení - Holding (616)
Jakýkoliv zákrok, jímž hráč brání v pronikání protihráči, který má míček v držení.
Hákování - Hooking (617)
Zákrok, při němž hráč použije čepele hole k “tahání nebo škubání” za jakoukoliv část těla nebo hole protihráče, aby mu zabránil v pronikání.
Patka hole - Heel of the Stick (301)
Místo na holi mezi rovnou částí rukojeti hole a rovnou částí spodku čepele hole.
Nedovolené bránění - Interference (619)
Jakýkoliv zákrok, jímž hráč brání v pronikání protihráči, který nemá míček v držení.
Poznámka - Note
“Poznámka” v pravidlech má tutéž platnost a váhu jako pravidlo samé.
Výklad: Stejnou platnost a váhu má “Výklad”.
Kopnutí hráče - Kicking (621)
Pohyb hráčovy nohy směrem k protihráči bez úmyslu hrát míčkem.
Hráči - Players (část druhá)
Členové mužstva, kteří se fyzicky účastní hry v souladu s pravidly. Brankář je považován za jednoho      z hráčů, s výjimkou speciálních pravidel o brankáři.
Ochranná výstroj - Protective Equipment (303, 304)
Výstroj, kterou hráči nosí pouze ke své ochraně před zraněním.
Sekání - Slashing (630)
Zákrok, při němž hráč udeří protihráče holí, ať ji drží jednou rukou nebo oběma rukama. Klepání na hůl protihráče vedoucího míček se nepovažuje za sekání jen do té míry, pokud nejde o údery do protihráčovy hole s jediným cílem získat míček. Hráč, který švihne holí po protihráči, aniž ho zasáhne, bude vždy potrestán za sekání.
Bodnutí špičkou hole - Spearing (631)
Zákrok, při němž hráč bodne (píchne) nebo se pokusí bodnout (píchnout) protihráče špičkou čepele hole, ať drží hůl jednou nebo oběma rukama.
Funkcionář mužstva - Team Official
Každá osoba podílející se na vedení mužstva nebo kterýkoliv jiný nehrající člen mužstva. (Podle mezinárodných pravidel smí být na hráčské lavici kromě hráčů v dresech uvedených v zápise o utkání nejvýše šest funkcionářů mužstva, obvykle vedoucí mužstva, dva trenéři, lékař, masér a správce inventáře.)
Oddechový čas - Time-out
Viz pravidlo 634.
ZPĚT NA OBSAH
Příklady ukládání menších trestů
             Mužstvo “A”                                     Mužstvo “B”
1. č.6 - 2 min. v 3.00 č.11 - 2 min. v 3.00
č.9 - 2 min. v 3.30 branka vstřelena v 4.00
“A” č.6 se vrátí na hrací plochu.
2. č.6 - 2 min. v 3.00 č.11 - 2 min. v 3.30
č.9 - 2 min. v 4.00 branka vstřelena v 4.30
“A” č.6 se vrátí na hrací plochu.
3. č.6 - 2 min. v 3.00 č.11 - 2 min. v 3.00
č.9 - 5 min. v 3.30 branka vstřelena v 4.30
“A” č.6 se vrátí na hrací plochu.
4. č.9 - 5 min. v 3.00 č.11 - 2+2 min. v 3.30
č.6 - 2 min. v 3.30 branka vstřelena v 4.30
Nikdo se nevrátí na hrací plochu.
5. č.6 - 2 min. v 3.30 č.11 - 2 min. v 3.00
č.9 - 2 min. v 4.00 branka vstřelena v 4.30
“A” č.6 se vrátí na hrací plochu.
6. č.6 - 2 min. v 3.00 č.11 - 2 min. v 3.45
č.9 - 2 min. v 3.30 branka vstřelena v 4.00
“A” č.6 se vrátí na hrací plochu.
7. č.6 - 5 min. v 3.00 č.11 - 5 min. v 3.30
č.9 - 2 min. v 3.30 branka vstřelena v 4.00
“A” č.9 se vrátí na hrací plochu.
8. č.6 - 5 min. v 3.00 č.11 - 2 min. v 3.30
č.9 - 2 min. v 3.30 branka vstřelena v 4.00
Nikdo se nevrátí na hrací plochu.
ZPĚT NA OBSAH
 Příklady ukládání souběžných trestů
             Mužstvo “A”                         Mužstvo “B”
1. č.5 - 2 min. v 3.50 č.5 - 2 min. v 3.50
Hra pokračuje čtyři proti čtyřem
(při herní variantě 4+1: tři proti třem).
2. č.5 - 5 min. v 3.50 č.5 - 5 min. v 3.50
Hra pokračuje pět proti pěti
(při herní variantě 4+1: čtyři proti čtyřem).
3. č.5 - 5 min. v 3.50 č.5 - 5 min. v 3.50
č.5 - 20 min. v 3.50 č.5 - 20 min. v 3.50
Hra pokračuje pět proti pěti
(při herní variantě 4+1: čtyři proti čtyřem).
4. č.3 - 2 min. v 3.00
č.5 - 5 min. v 3.50 č.5 - 5 min. v 3.50
Hra pokračuje čtyři proti pěti
(při herní variantě 4+1: tři proti čtyřem).
5. č.3 - 2 min. v 3.00
 č.3 - 2 min. v 3.15
č.5 - 5 min. v 3.50 č.5 - 5 min. v 3.50
Hra pokračuje čtyři proti čtyřem
 (při herní variantě 4+1: tři proti třem).
6. č.3 - 2 min. v 3.00
 č.2 - 2 min. v 3.10
 č.3 - 2 min. v 3.15
č.5 - 5 min. v 3.50 č.5 - 5 min. v 3.50
Hra pokračuje čtyři proti třem
(při herní variantě 4+1: tři proti třem, odložený je trest hráče “B” č.3).
7. č.3 - 2+2 min. v 3.00 č.3 - 2 min. v 3.00
Hra pokračuje čtyři proti pěti
(při herní variantě 4+1: tři proti čtyřem).
8. č.3 - 2+2 min. v 3.00 č.3 - 2+5  min. v 3.00
Oběma mužstvům se ruší jeden menší trest.
Hra pokračuje čtyři proti čtyřem
(při herní variantě 4+1: tři proti třem).
Náhradník za “A” č. 3 se vrátí v 5.00 a náhradník za “B” č.3 se vrátí v 8.00.
9. č.3 - 2+2  min. v 3.00 č.3 - 2+5  min. v 3.00
č.5 - 2 min. v 3.00 č.5 - 5 min. v 3.00
č.7 - 5 min. v 3.00
Smyslem pravidla je vrátit na hrací plochu tolik hráčů, kolik možno.
Proto hra pokračuje čtyři proti čtyřem
(při herní variantě 4+1: tři proti třem).
“A” č. 3 odpykává dvojitý menší trest a “B” č. 3 větší trest.
?
Poznámka: V uvedených příkladech jsou míněny počty hráčů v poli bez brankářů.
ZPĚT NA OBSAH
Signalizace rozhodčích
(s uvedením oficiálních názvů v angličtině)
Míček v útočném pásmu
(Ball In the Attacking Zone)
Rozhodčí ukáže upažením do útočného pásma.
Zakázané uvolnění (Flooring the Ball)
Zadní rozhodčí signalizuje za hry možnost zakázaného uvolnění výraz-ným vzpažením ruky, v níž nedrží píšťalku.
Došlo-li k zakázanému uvolnění, přední rozhodčí zapíská. Zadní rozhod-čí se zastaví a zkřížením paží a ukázáním směrem k bodu, kde se bude vhazovat, signalizuje porušení pravidla.
Bodnutí špičkou hole (Spearing)
Rozhodčí naznačí pohybem obou rukou před tělem bodnutí špičkou hole.
Bodnutí koncem hole (Butt-Ending)
Rozhodčí dá obě předloktí před prsa a spodním předloktím (ruka sevřena v pěst) naznačí bodnutí špičkou hole.
Vysoká hůl (High Sticking)
Rozhodčí podrží zaťaté pěsti, jednu pěst na druhé, ve výši ramen.
Osobní trest (Misconduct Penalty)
Rozhodčí dá ruce v bok.
Signálu se použije při uložení těchto trestů:
Osobní trest
Osobní trest do konce utkání
Disciplinární trest
Menší trest za nesportovní chování
Oddechový čas (Time-Out)
Rozhodčí naznačí pomocí obou rukou ve výši prsou písmeno “T”.
Hákování (Hooking)
Rozhodčí učiní oběma pažemi pohyb, jako by něco přitahoval k břichu.
Napadení tělem (Charging)
Rozhodčí zakrouží zaťatými pěstmi před sebou ve výši prsou.
Signalizace trestu ("Výhoda")
(Delayed Calling of Penalty or Other Violation)
Rozhodčí výrazně vzpaží ruku, v níž nedrží píšťalku. Je možné ukázat jednou rukou na hráče, který se provinil, a pak výrazně vzpažit.
Napadení zezadu (Checking from Behind)
Rozhodčí zcela předpaží s otevřenými dlaněmi směrem od těla ve výši ramen.
Vražení na hrazení (Boarding)
Rozhodčí udeří zaťatou pěstí jedné ruky do otevřené dlaně druhé ruky ve výši prsou.
Hrubost (Roughing)
Rozhodčí zatne ruku v pěst a provede pohyb paží před tělem.
Držení (Holding)
Rozhodčí obejme zápěstí jedné ruky druhou rukou ve výši prsou.
Faul loktem (Elbowing)
Rozhodčí klepne do lokte dlaní druhé ruky.
Nedovolené bránění (Interference)
Rozhodčí zkříží paže se zaťatými pěstmi a přidrží je na prsou.
Sekání (Slashing)
Rozhodčí sekne hranou jedné ruky na předloktí druhé paže.
Podražení (Tripping)
Rozhodčí naznačí úder pravou rukou do pravé nohy pod koleno, obě boty zůstávají na hrací ploše.
Krosček (Cross Checking)
Rozhodčí prudce předpaží, obě ruce zaťaté v pěst.
Pokračujte ve hře, NE! (Wash-Out)
Rozhodčí prudkým pohybem paží před tělem upaží (dlaněmi dolů). Tento signál se používá:
a) k signalizaci, že “branky nebylo dosaženo”
b) k signalizaci, že “nedošlo k zakázanému uvolnění” a v jistých situa-cích “k postavení mimo hru”.
Branky bylo dosaženo (Scored Goal)
Rozhodčí ukazuje směrem do sítě.
Trestné střílení (Penalty Shot)
Rozhodčí zkříží paže nad hlavou po přerušení hry.
Faul kolenem (Kneeing)
Rozhodčí klepne dlaní jedné ruky na koleno, obě boty zůstávají na hrací ploše.
Trest do konce hry (Match Penalty)
Rozhodčí klepne dlaní ruky na temeno hlavy.
Přihrávka rukou (Hand Pass)
Rozhodčí znázorní otevřenou dlaní přihrávku.
Hra rukou (Handling the Ball)
Rozhodčí sevře imaginární míček ve výši hlavy.
 ZPĚT NA OBSAH
Rozdíly vůči pravidlům ledního hokeje
Jako základ jsou vzata pravidla Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF). Nejdůležitější rozdíly jsou zvýrazněny tučnou kurzívou.
Část první - Hřiště
Pravidlo 101 - Hřiště
Hraje se na podlahové (v hale) nebo asfaltové ploše.
Pravidlo 102 - Rozměry hřiště
Jsou tolerovány menší rozměry hřiště (ad a-poznámka 1). Pro variantu 4+1 jsou přímo stanoveny menší rozměry (ad a). Hrazení je vysoké minimálně 1.02 m (ad a).
Doplněno nařízeními ke kouření, alkoholickým nápojům a instalaci ochranného skla (ad a,b).
Pravidlo 103 - Branky
Na menších hřištích a severoamerických hřištích je branková čára umístěna 3.35 m od zadního hrazení (ad a). Jako alternativa polštářování je povolena vnitřní závěsná síťka (ad c).
Pravidlo 104 - Brankoviště
Na venkovních hřištích se brankoviště nenatírá (ad d).
Pravidlo 105 - Rozdělení hrací plochy
Délka obranného pásma se mění “plaváním” modré čáry (ad b).
Pravidlo 106, 108 - Střední bod a kruh, Koncové body vhazování a kruhy
Na menších hřištích je poloměr kruhů vhazování 4 m a vzdálenost bodů vhazování od středu branky se přiměřeně zmenšuje.
Na severoamerických hřištích je jiné značení “T” a body vhazování jsou od středu branky 6.7 m.
Pravidlo 109 - Hráčské lavice
Všechny osoby na hráčské lavici musí být náležitě registrovány a zapsány do zápisu o utkání (ad b).
Pravidlo 110 - Trestná lavice
Trestná lavice je přípustná na straně hráčských lavic (ad a).
Domácí ustanovení: Trestná lavice je přípustná jako společná pro hráče obou mužstev a pro funkcionáře utkání (ad a).
Pravidlo 111 - Signálová a časová zařízení
Branková světla jsou povinná jen pro vybrané šampionáty (ad c).
Domácí ustanovení: Měření času je povoleno ručními stopkami (ad b).
Část druhá - Mužstva
Pravidlo 201 - Složení mužstev
V národních a vybraných mezinárodních soutěžích je povolen herní systém 4+1, včetně úpravy pravidla 408 (a) o počtu hráčů při odložených trestech.
Pravidlo 203 - Hráči v dresech
Upřesňující požadavky na jednotnost oblečení (ad b).
Pravidlo 204 - Zahajovací sestava
Není nutné, aby mužstvo hrálo s brankářem v brance (ad a). (Rozdíl je pouze vůči domácímu ustanovení ČSLH.)
Část třetí - Výstroj
Pravidlo 301 - Hole
Zakřivení hole není omezeno (ad b).
Pravidlo 302 - Obuv
Používá se sportovní běžecká obuv.
Pravidlo 304 - Ochranná výstroj
Upřesňující požadavky na ochrannou výstroj (ad a,b,d).
Domácí ustanovení: U hráčů v poli se nevyžadují přilby (ad b).
Pravidlo 305 - Nebezpečná výstroj
Doplněno výčtem nedovolené výstroje hráčů (ad b).
Pravidlo 306 - Míček
Místo kotouče se používá míček ze schváleného materiálu, barvy oranžové.
Část pátá - Činovníci utkání
Pravidlo 501 - Určení činovníků utkání
Oficiální způsob rozhodování je systém dvou rozhodčích. Doplněno upřesňujícím výkladem.
Pravidla 502 a 503 (Rozhodčí, Čároví rozhodčí) jsou vypuštěna a další pravidla této části přečíslována.
Pravidlo 502 - Dva rozhodčí
Součástí úboru rozhodčího na venkovních hřištích je černá baseballová čepice (ad b).
Doplněno upřesňujícími výklady (ad a,b).
Část šestá - Pravidla hry
Pravidlo 606 - Napadení a vražení zezadu
Tvrdost hry tělem je omezena vzhledem k slabší ochranné výstroji hráčů. Přímý bodyček je trestán menším nebo větším trestem (ad a, ad poznámka).
Pravidlo 610 - Vhazování
Na menších hřištích je vzdálenost hráčů 4 m (ad a-výklad 8).
Pravidlo 614 - Hraní míčku rukou
Je povoleno úplné sevření míčku, další hra rukou je však více omezena (ad a).
Pravidlo 615 - Vysoké hole
Jestliže se hráč pokusí zastavit míček holí nad výší svých ramen, ale nedotkne se ho, situace se posuzuje stejně, jako kdyby byl míček zasažen (ad d).
Pravidlo 618 - Zakázané uvolnění
Posuzuje se jako “dotekové” (hra se přeruší až po doteku bránícího hráče s výjimkou brankáře - ad a). Volnější posuzování přihrávky do zakázaného uvolnění (ad d).
Pravidlo 621 - Kopnutí hráče
Při méně nebezpečném provinění může být uložen dvojitý menší plus osobní trest.
Pravidlo 624 - Postavení mimo hru
Platí pravidlo o plovoucí modré čáře (ad g).
Úprava ofsajdové výhody (hráč, který se první dotkne míčku) vyplývající z dotekového zakázaného uvol-nění (ad d-výklad 5).
Pravidlo 625 - Přihrávky
Postavení mimo hru na střední červené čáře neplatí.
Pravidlo se týká přihrávek přes útočnou modrou čáru a jeho články (c) a (d) jsou vypuštěny.
Pravidlo 632 - Začátek hry a třetin
Šíře volné plochy uprostřed hřiště během rozcvičení 3-9 m (ad c).
Článek (d) o úpravě hrací plochy je vypuštěn.
Pravidlo 634 - Doba utkání
Kratší čas hry, jednotlivých třetin (3x15 min nebo podle rozhodnutí řídícího orgánu) a přestávek (5 min), včetně úpravy délky přestávky v pravidlech 502 (c) a 608 (i).
Střídání stran na venkovních hřištích v polovině třetí třetiny a prodloužení pouze na žádost alespoň jednoho z mužstev (ad a).
Článek (c) o úpravě hrací plochy je vypuštěn.
Domácí ustanovení: Možno hrát rovněž na hrubý čas (ad a)
ZPĚT NA OBSAH
Výňatky ze soutěžního řádu
Článek 205 - Věkové kategorie
1. Základní věkové kategorie:
(a) přípravka - hráči, kteří k 31. 12. příslušného roku nedovršili 10 let
(b) žáci - hráči, kteří k 31. 12. příslušného roku dovršili 10 let a věkově neodpovídají kategorii vyšší
(c) dorost - hráči, kteří k 31. 12. příslušného roku dovršili 15 let a věkově neodpovídají kategorii vyšší
(d) junioři - hráči, kteří k 31. 12. příslušného roku dovršili 17 let a současně nedovršili 20 let
(e) dospělí (muži) - hráči, kteří k 31. 12. příslušného roku dovršili 18 let.
V místech a oblastech, kde jsou pro to podmínky, mohou být soutěže v žákovských kategoriích organizovány po jednotlivých třídách základní školy.
2. Řídící orgán může pořádat soutěž i v jiných věkových kategoriích.
3. Dnem, kdy dosáhne věku vyšší kategorie, může hráč přejít do soutěže vyšší kategorie nebo pokračovat do konce sezóny v dosavadní kategorii. Po přechodu do vyšší kategorie už nesmí startovat v dosavadní kategorii, s výjimkou hráče mezi 18-ti a 20-ti lety věku. Tento přechod je možný jen mezi družstvy jednoho klubu.
4. Vyspělým a dobře trénovaným hráčům může klub umožnit start ve vyšší věkové kategorii (OSTARŠENÍ). Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii potvrzují hráč         (u mladistvých hráčů rodič nebo zákonný zástupce), lékař a klub. Na žádost rozhodčího musí vedoucí družstva tento protokol předložit. Věkově mladší hráč musí být v zápise o utkání označen písmenem: P (přípravka), Ž (žák), D (dorostenec) nebo J (junior).
Takový hráč startuje jen za družstvo vyšší věkové kategorie anebo smí současně startovat za družstvo své vlastní i vyšší věkové kategorie (STŘÍDAVÝ START).
Střídavý start je možný mezi družstvy jednoho klubu nebo nemá-li mateřský klub družstvo vyšší věkové kategorie, může být spojený s hostováním do jiného klubu.
Po dovršení 18-ti let není vyžadováno ostaršení, ale právo střídavého startu je zachováno až do dovršení 20-ti let. Dorostenec může mít v jednom klubu střídavý start za juniory i dospělé.
ZPĚT NA OBSAH
Článek 206 - Soupisky hráčů
1. Kluby předloží řídícímu orgánu soutěže nejpozději 14 dnů před zahájením soutěže soupisku družstva ve dvou vyhotoveních. Kluby, které mají v soutěžích stejné věkové kategorie "A" a "B" družstvo, předkládají soupisku ve čtyřech vyhotoveních. Na soupisce musí být kdykoliv uvedeno nejméně 9 hráčů včetně nejméně 1 brankáře. Soupiska musí obsahovat:
(a) přesný název klubu, označení družstva, věkovou kategorii
(b) jména a příjmení hráčů, čísla registračních průkazů a vlastnoruční podpisy hráčů
(c) jméno a příjmení trenéra, vedoucího družstva, případně dalších funkcionářů klubu, jejich adresu bydliště a telefon.
Řídící orgán může stanovit další požadavky na obsah soupisky.
2. Hráč smí být uveden pouze na jedné soupisce a v mistrovských utkáních může hrát jen za družstvo, na jehož soupisce je uveden. Výjimky jsou stanoveny takto:
(a) Hráči uvedení na soupisce "A" družstva smí nastoupit za "B" družstvo, ale v jednom utkání nejvíce 3 hráči bez ohledu na post. Stejným způsobem mohou nastoupit hráči "B" družstva za "A" družstvo. Do uvedeného počtu se nezahrnují hráči se střídavým startem.
(b) Hráči se střídavým startem (čl. 205, odst. 4 tohoto řádu) nebo hostující na vyzkoušení (čl. 4, odst. 5 přestupního řádu) smí být zapsáni do soupisek obou družstev, ale musí být označeni písmeny SS na soupisce družstva vyšší věkové kategorie, resp. HZ na soupisce družstva nového klubu.
(c) Z hráčů hostujících na vyzkoušení smí v jednom utkání hrát za družstvo vyšší soutěže nejvíce 3 hráči bez ohledu na post.
3. Řídící orgán soutěže soupisky zkontroluje a potvrdí. Jedno vyhotovení obdrží klub a předkládá je na všech utkáních družstva. Soupiska platí do konce sezóny.
4. Jde-li o klub s "A" a "B" družstvem, řídící orgán soutěže "A" družstva postoupí jedno vyhotovení soupisky řídícímu orgánu soutěže "B" družstva a po jednom vyhotovení obdrží "A" a "B" družstvo. Stejným způsobem postupuje řídící orgán soutěže "B" družstva.
"A" družstvo předkládá na svých utkáních soupisku "B" družstva jen v případě, že v utkání nastoupí hráč "B" družstva. Stejným způsobem postupuje "B" družstvo u hráčů "A" družstva.
5. V období přestávky mezi první a druhou polovinou soutěže je možno provést výměnu nejvíce 6 hráčů mezi soupiskami "A" a "B" družstva. Tuto výměnu je klub povinen předložit řídícím orgánům obou soutěží k potvrzení.
6. Jestliže má klub v soutěžích stejné věkové kategorie i "C" družstvo, postupuje se analogicky podle odst. 1 až 5 pro "B" a "C" družstvo.
7. Klub je povinen vyškrtnout hráče ze soupisky, jakmile ztratil možnost hrát za klub. Údaje se škrtnou tak, aby zůstaly čitelné. Klub může doplnit nového hráče na soupisku ihned po provedení registrace nebo změn v registraci řídícím orgánem.
8. Zneužití soupisky, nepravdivé údaje nebo neoprávněné záznamy v ní jsou disciplinárním proviněním a budou trestány rovněž hracími důsledky.
ZPĚT NA OBSAH
Článek 301 - Termín utkání
1. Termíny utkání jsou uvedeny v rozpisu soutěže a jsou závazné pro všechny účastníky soutěže.
2. Není-li rozpisem soutěží stanoven termín utkání včetně dne, přesného začátku a místa utkání, je pořádající klub povinen hlásit datum konání, přesný začátek a místo utkání
(a) řídícímu orgánu soutěže
(b) soupeři
(c) rozhodčím a delegátovi
(d) orgánům, které utkání obsazují rozhodčími a ostatními činovníky utkání,
nejpozději 8 dnů před termínem utkání doporučeným dopisem, telefaxem nebo telegramem. Splnění této povinnosti musí klub v případě potřeby doložit, v opačném případě bude potrestán disciplinárně nebo hracími důsledky.
Řídící orgán může upravit způsob a termín hlášení utkání v rozpise soutěží.
3. Kluby mohou sehrát utkání ze závažných důvodů i mimo původní termín, jestliže jejich dohodu schválí řídící orgán soutěže.
Řídící orgán soutěže má právo v odůvodněných případech nařídit sehrání utkání mimo původní termín nebo svým nařízením stanovit jednotný začátek utkání téže soutěže v zájmu její regulérnosti.
4. Po vzájemné dohodě, kterou dají na vědomí řídícímu orgánu soutěže, mohou kluby sehrát utkání    v obráceném pořadí při dodržení termínu utkání (převzetí pořadatelství). V takové dohodě současně stanoví pořadatelství v dalších vzájemných utkáních soutěže běžné sezóny.
5. Nemůže-li být utkání sehráno nebo dokončeno z vyšší moci, je povinností klubů (družstev) se okamžitě nebo nejpozději do 48 hodin dohodnout na novém termínu a neprodleně jej sdělit řídícímu orgánu soutěže.
6. Nedojde-li k dohodě klubů (družstev) o termínu utkání nebo dojde-li ke sporům o místo či termín utkání, může řídící orgán termín utkání stanovit svým nařízením.
ZPĚT NA OBSAH
Článek 302 - Místo utkání
1. Utkání se hrají jen na hřištích vyhovujících pravidlům hokejbalu. Klub je povinen v přihlášce do soutěže uvést, na kterém hřišti nebo hřištích bude svá domácí utkání hrát.
2. Utkání mistrovských soutěží se hrají jen na hřištích, předem schválených řídícím orgánem soutěže. K uskutečnění utkání mistrovské soutěže mimo Českou republiku je třeba souhlas soupeře a řídící-ho orgánu soutěže.
3. Nemůže-li klub odehrát utkání na předem oznámeném hřišti (např. z důvodu nezpůsobilosti hřiště, uvedení hřiště mimo provoz, nedostatku provozních hodin apod.), může při dodržení ostatních ustanovení tohoto řádu utkání přeložit na jiné hřiště za podmínky, že vzdálenost z místa soupeře nebude více než o čtvrtinu vyšší než vzdálenost do místa, kde klub svá utkání hraje podle přihlášky či rozpisu soutěže. Přeloží-li klub utkání na hřiště ve větší vzdálenosti, je ke konání utkání třeba souhlas soupeře nebo řídícího orgánu soutěže.
4. Rozhodnutí o způsobilosti hrací plochy přísluší jen rozhodčím.
5. Stane-li se hřiště bezprostředně před utkáním nebo v průběhu utkání nezpůsobilé k zahájení nebo pokračování utkání (např. pro sněžení, déšť, mlhu, poruchu technického zařízení ap.), rozhodčí nařídí odstranění závad. K tomu může začátek utkání odložit až o 1 hodinu nebo utkání až na dobu 1 hodiny přerušit. Nedojde-li ve stanovené lhůtě k odstranění závad a je-li zřejmé, že se tak nestane ani v nejbližších chvílích, rozhodčí utkání nezahájí nebo předčasně ukončí pro nezpůsobilost hrací plochy.
Při rozhodování o způsobilosti hřiště musí mít rozhodčí na zřeteli především regulérnost utkání         a zdraví hráčů, současně však vyčerpat v součinnosti s pořádajícím klubem všechny možnosti k uve-dení hřiště do řádného stavu.
ZPĚT NA OBSAH
Článek 303 - Povinnosti klubů
Kluby odpovídají zejména za:
(a) účast družstev v soutěžích podle přihlášek do soutěží a požadavků řídícího orgánu soutěže
(b) zdravotní způsobilost hráčů.
ZPĚT NA OBSAH
Článek 304 - Povinnosti pořádajícího klubu
1. Pořádajícím klubem je klub, jehož družstvo je v rozlosování u konkrétního utkání uvedeno na prvním místě. V krátkodobé soutěži je pořádající klub uveden v propozicích. Pořádající klub odpovídá za zajištění a přípravu utkání, regulérní průběh utkání a bezpečnost všech účastníků.
2. Pořádající klub je povinen:
(a) hlásit termín utkání podle čl. 301, odst. 2 a pořádat utkání na hřišti vyhovujícím pravidlům hokej-balu, řádně vyznačeném a vybaveném, u mistrovských soutěží schváleném řídícím orgánem soutěže
(b) zabezpečit rozhodčí utkání, je-li tato povinnost stanovena řídícím orgánem soutěže
(c) zajistit noclehy pro stanovený počet osob, požádá-li o to včas hostující klub, rozhodčí nebo delegát utkání
(d) zajistit odpovídající podmínky pro činnost družstev a rozhodčích na utkání, zejména čisté, vyba-vené, vytápěné a uzamykatelné šatny, sociální zařízení a sprchy
(e) mít k dispozici dostatečné vybavení k utkání (míčky v počtu nejméně pěti, stopky, zápis o utkání apod.)
(f) zajistit podmínky pro činnost zástupců řídícího orgánu soutěže, zejména pro delegáta utkání       a pracovníky pověřené dopinkovou kontrolou
(g) nejpozději před zahájením utkání vyplatit náhrady rozhodčím, případně delegátu utkání
(h) zajistit zdravotní službu s potřebným vybavením pro první pomoc a telefon, kterým je kdykoliv možno přivolat rychlou lékařskou pomoc
(i) zajistit hráčům obou družstev a rozhodčím v přestávkách a po utkání nealkoholické nápoje
(j) vhodnou formou informovat veřejnost o konání utkání, zajistit, aby diváci byli informováni o druž-stvech, případně klubu, soutěži apod.
(k) zajistit podmínky pro práci sdělovacích prostředků
(l) hlásit výsledek utkání způsobem stanoveným v rozpisu soutěže.
3. K udržení pořádku při utkání je pořádající klub povinen zajistit pořadatelskou službu z osob starších 18 let v rozsahu přiměřeném úrovni soutěže, počtu diváků a jejím úkolům. Činnost pořadatelské služby řídí hlavní pořadatel utkání a zástupce hlavního pořadatele utkání, kteří musí být členy pořádajícího klubu a jsou osobně zodpovědni za výkon pořadatelské služby. Hlavní pořadatel a jeho zástupce musí být viditelně označeni nápisem "Hlavní pořadatel" a "Zástupce hlavního pořadatele". Ostatní pořadatelé jsou uvedeni v zápise o utkání. Hlavní pořadatel se ohlásí před utkáním rozhodčím, seznámí je se stavem zajištění utkání a oznámí své stanoviště v průběhu utkání. Po dobu utkání jsou hlavní pořadatel i jeho zástupce k dispozici rozhodčím a zástupcům družstev a na jejich požádání učiní opatření k zajištění pořádku a bezpečnosti účastníků utkání.
4. Pořadatelská služba zajistí:
(a) pořádek na stadionu a bezpečnost účastníků
(b) splnění příkazů zástupců policie, zástupce řídícího orgánu a rozhodčích
(c) aby v průběhu utkání ani bezprostředně po utkání nevstupoval na hrací plochu nikdo kromě hráčů, rozhodčích, lékaře, zdravotníků a technického personálu
(d) aby před utkáním, v průběhu utkání, o přestávkách a po utkání nevstupoval na hráčské lavice   a do šaten hráčů nikdo kromě členů družstev (hráčů a funkcionářů mužstev)
(e) aby před utkáním, v průběhu utkání, o přestávkách ani po skončení utkání nevstupoval do šatny rozhodčích nikdo kromě rozhodčích, zapisovatele, delegovaného zástupce řídícího orgánu        a osob, kterým to rozhodčí výslovně dovolí: k tomu určí stálou službu u šatny rozhodčích, která do šatny nevpustí nikoho bez svolení rozhodčích
(f) podmínky pro činnost pomocných činovníků utkání
(g) službu u vchodů do stadionu, která zajistí, aby do hlediště byly vpuštěny jen osoby se vstupenkou nebo povolením vstupu v maximálním množství kapacity stadionu
(h) aby do stadionu nebyly vpuštěny, popřípadě aby byly zjištěny a vyvedeny osoby v podnapilém stavu, osoby s nebezpečnými předměty a osoby, které svým chováním narušují bezpečnost ostatních účastníků utkání
(i) zjištění jmen výtržníků a ohlášení rozhodčím, policii, případně přivolání policie
(j) stálou připravenost zdravotnického zařízení a vybavení a prostor k ošetření a první pomoci
(k) při zranění, u kterého nepostačí ošetření prostředky a zdravotníky na stadionu, okamžité přivolání rychlé lékařské pomoci
(l) aby osobní a cenné věci včetně dopravních prostředků družstev, členů družstev, rozhodčích      a zástupců řídícího orgánu soutěže nebyly odcizeny či poškozeny
(m) bezpečný odchod a odjezd členů družstev, rozhodčích a zástupců řídícího orgánů soutěže po utkání jak na stadionu, tak k dopravnímu prostředku mimo stadion.
5. Nesplnění povinností pořádajícího klubu se považuje za disciplinární provinění a v určených přípa-dech bude trestáno hracími důsledky.
ZPĚT NA OBSAH
Článek 305 - Náležitosti a povinnosti družstev
1. Náležitostí každého družstva zařazeného do soutěže je soupiska hráčů, která je potvrzená řídícím orgánem soutěže a kterou družstvo předkládá na všech svých utkáních. Dostaví-li se družstvo bez soupisky, považuje se to za disciplinární provinění a rozhodčí tuto skutečnost zaznamenají do zápisu o utkání.
2. Družstva jsou povinna zejména:
(a) dostavit se k utkání
(b) nastoupit ve stanovenou dobu, v odůvodněných případech do skončení čekací doby, na hřiště ve stanoveném počtu hráčů.
3. Stanoveným počtem hráčů se rozumí:
(a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
(b) minimálně 5, maximálně 20 hráčů, nebo
(c) nemá-li mužstvo brankáře, minimálně 6 hráčů.
ZPĚT NA OBSAH
Článek 306 - Náležitosti a povinnosti členů družstev
1. Ve stejné soutěži hráč nesmí startovat za více než jedno družstvo současně.
2. Hráči musí před utkáním předložit platné registrační průkazy opravňující je hrát v příslušném utkání za příslušný klub. Registrační průkaz nemůže být nahrazen jiným dokladem kromě ustanovení odst. 3.
3. Dostaví-li se hráč nebo hráči družstva bez registračních průkazů, považuje se to za disciplinární provinění a rozhodčí tuto skutečnost zaznamenají v zápisu o utkání zároveň s důvodem, proč nebyly registrační průkazy předloženy. Vyžádají od vedoucího družstva písemné prohlášení v zápisu o utkání, že všichni hráči, kteří nastupují bez registračních průkazů, mají vystavené platné registrační průkazy opravňující je v utkání hrát. U všech těchto hráčů provedou rozhodčí kontrolu totožnosti podle čl. 307, odst. 3 (b), (c). Dostaví-li se družstvo bez soupisky, hráči bez registračních průkazů nemohou nastoupit.
Řídící orgán soutěže posoudí důvody, proč hráči nastoupili bez registračních průkazů a rozhodne    o dalších opatřeních. Zjistí-li se, že některý z hráčů hrál neoprávněně, bude družstvo potrestáno hracími důsledky a případ projedná příslušný disciplinární orgán.
4. Trenér družstva je povinen:
(a) mít na utkání trenérský průkaz nebo průkaz totožnosti a předložit jej rozhodčím společně s re-gistračními průkazy hráčů
(b) potvrdit před utkáním v zápise o utkání svým podpisem správnost údajů a oprávněnost startu hráčů svého družstva
(c) ovládat a dodržovat pravidla hokejbalu, ustanovení řádů a předpisů ČMSHb,
(d) dbát na kázeň a dodržování pravidel hokejbalu v družstvu.
5. Vedoucí družstva je povinen:
(a) vyplnit před utkáním zápis o utkání, zapsat do něj všechny hráče kromě náhradního brankáře    a předložit zápis spolu se soupiskou a průkazy hráčů a trenérů rozhodčím nejpozději 15 minut před utkáním
(b) potvrdit před utkáním v zápise o utkání svým podpisem správnost údajů a oprávněnost startu hráčů svého družstva
(c) dostavit se na požádání rozhodčích nebo zástupce řídícího orgánu do šatny rozhodčích k od-stranění nedostatků a kontrole údajů v zápise, řešení mimořádných situací apod.
(d) v případě neúčasti kvalifikovaných rozhodčích nebo delegáta utkání zajistit řízení utkání rozhodčími-laiky podle čl. 308
(e) po skončení utkání překontrolovat své záznamy o vstřelených brankách se zápisem o utkání, sporné věci uvést do souladu po dohodě s rozhodčími
(f) po utkání vzít ze zápisu o utkání na vědomí uložené tresty
(g) ovládat a dodržovat pravidla hokejbalu, ustanovení řádů a předpisů ČMSHb,
(h) dbát na kázeň a dodržování pravidel hokejbalu v družstvu.
6. Hráč je povinen:
(a) ovládat a dodržovat pravidla hokejbalu, dodržovat řády a předpisy ČMSHb, řídit se pokyny trenéra, vedoucího družstva, kapitána družstva a rozhodčích
(b) dostavit se na vyzvání rozhodčího ke kontrole totožnosti
(c) dostavit se na vyzvání pověřeného funkcionáře řídícího orgánu k dopinkové kontrole.
7. Kapitán je kromě povinností hráče povinen:
(a) spolu s trenérem a vedoucím družstva dbát na kázeň a dodržování pravidel hokejbalu v družstvu
(b) potvrdit po utkání svým podpisem správnost údajů v zápise o utkání.
8. Nikdo z členů družstev není oprávněn psát do zápisu o utkání nic kromě sestav družstev a jména hlavního pořadatele. Oprávněné stručné, výstižné a věcné připomínky vedoucích družstev a kapitá-nů k utkání uvedou rozhodčí v poznámkách. Odmítne-li některý z kapitánů nebo funkcionářů družstev podepsat zápis o utkání, zaznamenají to rozhodčí do zápisu s příslušným vysvětlením.
9. Hráče, kteří byli zapsáni v zápise o utkání a nezasáhli do utkání, zapisovatel po konzultaci s vedou-cím mužstva ze zápisu vyškrtne. Jestliže náhradní brankář zasáhne do utkání, zapisovatel jej dodatečně dopíše do zápisu o utkání s uvedením času a stavu utkání, v němž nastoupil. Hráč (brankář) hraje v utkání, jestliže se zúčastní hry nebo trestného střílení nebo je mu uložen trest nebo odpykává trest za jiné hráče či hráčskou lavici.
ZPĚT NA OBSAH
Článek 307 - Kontrola totožnosti
1. Kapitánu družstva umožní rozhodčí nahlédnout do zápisu o utkání za účelem zjištění jména a pří-jmení kteréhokoliv hráče družstva soupeře.
2. Kapitán družstva může požádat o kontrolu totožnosti kteréhokoliv hráče nebo hráčů soupeře.          V utkáních juniorů, dorostu a žáků jsou povinni rozhodčí takové žádosti vyhovět kdykoliv v průběhu utkání, avšak v poslední třetině každému družstvu pouze jedenkrát. V utkání dospělých jsou povinni rozhodčí takové žádosti vyhovět do zahájení třetí třetiny, později vyhoví rozhodčí takovému požadavku, považují-li jej za odůvodněný.
3. Kontrolu totožnosti provedou rozhodčí za přítomnosti vedoucích nebo kapitánů obou družstev takto:
(a) kontrolou registračního průkazu hráče a porovnáním se skutečností
(b) hráč je povinen podepsat se do zápisu o utkání a podpis bude porovnán se soupiskou
(c) má-li rozhodčí pochybnosti o totožnosti hráče, je hráč povinen předložit průkaz totožnosti, pokud jej má u sebe.
Rozhodčí učiní závěr, zda totožnost hráče odpovídá. V záporném případě nepřipustí hráče k další-mu pokračování utkání a o výsledku rozhodne řídící orgán soutěže.
ZPĚT NA OBSAH
Článek 308 - Řízení utkání
1. K řízení utkání deleguje příslušný orgán rozhodčí s odpovídající licencí. Kompetence k delegování rozhodčích a pomocných činovníků a jejich počet na jednotlivých utkáních stanoví v rozpise soutěží řídící orgán soutěže. Námitky klubů proti delegaci rozhodčích jsou nepřípustné.
2. Rozhodčí mají povinnost:
(a) dostavit se k řízení utkání před jeho začátkem v době, jejíž délku stanoví příslušný orgán
(b) před utkáním přezkoušet způsobilost a vybavení hřiště, zejména stav branek, brankových sítí     a hrazení a nařídit hlavnímu pořadateli odstranění závad
(c) zkontrolovat zápis o utkání, registrační průkazy hráčů a soupisku a ponechat si je u sebe do konce utkání; na nedostatky upozornit vedoucí družstev a hráče, kteří nesplňují podmínky startu, nepřipustit k utkání
(d) zahájit utkání včas společným nástupem obou družstev a rozhodčích
(e) řídit utkání podle pravidel hokejbalu, v předepsaném úboru a výstroji
(f) odebrat registrační průkazy hráčům, kteří obdrželi trest do konce hry nebo disciplinární trest, uvést v poznámkách všechny důležité skutečnosti související se těmito tresty nebo utkáním, oprávněné připomínky kapitánů družstev (čl. 306, odst. 8) a události, které jsou disciplinárními proviněními včetně jejich okolností
(g) odeslat zápis o utkání, odebrané registrační průkazy, případně další doklady řídícímu orgánu soutěže v termínu a způsobem stanoveným v rozpise soutěže
(h) být nápomocen pověřenému pracovníkovi při provádění dopinkové kontroly.
3. Nedostaví-li se některý nebo žádný z delegovaných rozhodčích a na utkání je přítomen delegát řídícího orgánu, vyřeší vzniklou situaci ustavením náhradních rozhodčích nebo ustavením rozhodčích-laiků nebo tím, že sám převezme řízení utkání, nebo změnou systému řízení nebo kombinací těchto možností.
4. Nedostaví-li se některý z delegovaných rozhodčích nebo činovníků utkání a na utkání není přítomen delegát řídícího orgánu soutěže, vyřeší vzniklou situaci přítomný delegovaný rozhodčí (přítomní delegovaní rozhodčí) způsobem stanoveným v předchozím článku.
5. Nedostaví-li se žádný z delegovaných rozhodčích ani delegát do skončení čekací doby (čl. 310), je povinen převzít řízení utkání jiný přítomný rozhodčí. Je-li přítomno více rozhodčích, přísluší přednostní právo rozhodčímu s vyšší licencí. Mají-li stejnou licenci, rozhodne vzájemná dohoda nebo dohoda s vedoucími družstev. Není-li přítomen žádný rozhodčí, řídí utkání rozhodčí-laici. Družstva jsou povinna se dohodnout na náhradních rozhodčích nebo rozhodčích-laicích a utkání musí být odehráno.
6. Náhradní rozhodčí a rozhodčí-laici mají všechna práva a povinnosti jako delegovaní rozhodčí, nemusí však řídit utkání v předepsané výstroji.
7. V případě, že se delegovaný rozhodčí (delegovaní rozhodčí) dostaví po zahájení utkání, převezme ihned řízení utkání.
Řídí-li utkání náhradní rozhodčí s licencí odpovídající úrovni soutěže nebo licencí vyšší, může (mohou) jej dokončit, pokud již byla zahájena třetí třetina utkání.
8. V případě, že některý rozhodčí není schopen ze zdravotních důvodů pokračovat v řízení utkání, rozhodčí nebo delegát vyřeší vzniklou situaci změnou systému řízení nebo nástupem náhradního rozhodčího.
9. Rozhodčí předčasně ukončí utkání v těchto případech:
(a) z důvodů výslovně uvedených v pravidlech hokejbalu při dodržení postupu stanoveného pravidly hokejbalu
(b) pro nezpůsobilost hrací plochy, která nastala v průběhu hry, při dodržení postupu uvedeného     v čl. 302
(c) na úřední zákrok orgánů státní správy (policie apod.), takový zákrok nechají rozhodčí potvrdit     v zápise o utkání
(d) pro úmrtí hráče nebo rozhodčího.
10. Rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání v těchto případech:
(a) klesne-li v průběhu hry počet hráčů družstva včetně brankáře(ů) a hráčů na trestné lavici pod šest, nebo počet hráčů na hrací ploše pod tři
(b) pro hrubé fyzické napadení kteréhokoliv činovníka utkání hráčem, funkcionářem nebo divákem
(c) pro zranění hráče, funkcionáře nebo činovníka utkání způsobené předmětem vhozeným z hle-diště na hrací plochu, do prostoru hráčských a trestných lavic nebo způsobené divákem vniknuvším do těchto prostor nebo šaten hráčů
(d) pro vniknutí diváků na hrací plochu
(e) pro velmi vážné zranění hráče nebo rozhodčího.
11. V případě, že rozhodčí předčasně ukončí utkání, oznámí tuto skutečnost společně s důvodem zástupcům družstev (kapitánům nebo vedoucím) a hlavnímu pořadateli, nechají tuto skutečnost vyhlásit místním rozhlasem a podrobně opíší v zápisu o utkání včetně důvodu předčasného ukončení utkání. O výsledku předčasně ukončeného utkání i o dalších opatřeních rozhodne řídící orgán soutěže.
ZPĚT NA OBSAH
Článek 309 - Hrací doba a doba trestů
1. Hrací doba, doba přestávek a doba trestů je stanovena pravidly hokejbalu. Řídící orgán soutěže může ve své působnosti stanovit hrací dobu odlišně od pravidel hokejbalu: může upravit délku hrací doby nebo stanovit hrubý čas. V takovém případě stanoví i doby odpovídající dvouminutovým, pětiminutovým a desetiminutovým trestům.
Pro stanovení odlišné délky hrací doby a doby trestů si řídící orgán vybere z možností podle odst. 2 tohoto článku. Doba přestávek je vždy 5 minut.
2. Hrací doba a doba trestů:
(a) Hrací doba   čistý čas  hrubý čas
přípravka a žáci   3x12 min  3x20 min
dorost, junioři a dospělí   3x15 min  3x25 min
(b) Doba trestů   čistý čas  hrubý čas
přípravka a žáci   1, 3, 6 min  2, 5, 10 min
dorost, junioři a dospělí   2, 5, 10 min  2, 5, 10 min
(c) Řídící orgán může upravit délku hrací doby takto:
čistý čas           3x10, 2x12, 3x12, 2x15, 3x15 min
hrubý čas         3x15, 2x20, 3x20, 2x25, 3x25 min
(d) Příslušná doba trestů se určí podle délky jedné třetiny a měří se na čistý nebo hrubý čas stejně jako čas hry:
délka třetiny   délka trestů
10 min    1, 3, 6 min
12 min    1, 3, 6 min
15 min    2, 5, 10 min
20 min    2, 5, 10 min
25 min    2, 5, 10 min
ZPĚT NA OBSAH
Článek 310 - Čekací doba
1. Čekací doba pro soupeře a delegované rozhodčí je 20 minut po stanoveném začátku utkání a je možné ji čerpat jen v opodstatněných případech.
2. Oznámí-li hostující družstvo pořádajícímu klubu zdržení, vyčkají přítomní účastníci utkání na jeho příjezd i déle než čekací dobu, nejdéle však 1 hodinu po stanoveném začátku utkání (neplatí pro turnajová utkání).
3. Jestliže utkání bylo zahájeno po stanoveném začátku, poznamenají tuto skutečnost rozhodčí v zápi-se o utkání společně s důvodem zdržení.
4. Jestliže utkání bylo zahájeno po uplynutí čekací doby se souhlasem neprovinivšího se družstva       a rozhodčích, z důvodu nastoupení k utkání po čekací době není možno trestat hracími důsledky, jen disciplinárně.
5. Jestliže došlo k čerpání čekací doby vinou některého z družstev nebo pořádajícího klubu nebo rozhodčích, může být tato skutečnost považována za disciplinární provinění.
ZPĚT NA OBSAH
Článek 311 - Utkání hraná do rozhodnutí
1. Za utkání hraná do rozhodnutí (utkání, kde musí být určen vítěz) jsou považována utkání play-off, nařízená rozhodující utkání a poslední ze série utkání, ve kterém musí být rozhodnuto o postupují-cím nebo sestupujícím.
2. Nerozhodne-li se v utkání hraném do rozhodnutí v normální hrací době, po pětiminutové přestávce se utkání prodlužuje o 10 minut hry:
(a) Družstva si vymění strany.
(b) Všechny neodsloužené tresty pokračují.
(c) Vhazování se provede na středním bodu.
(d) Utkání skončí vstřelením branky. Družstvo, které vstřelí branku, bude prohlášeno vítězem.
(e) Na šampionátech ISBHF mužů skupiny “A” a olympijských turnajích je délka prodloužení finálového play-off utkání 15 minut.
(f) Jestliže kterékoliv družstvo odmítne hrát prodloužení, bude jeho soupeř prohlášen vítězem.
3. Není-li rozhodnuto ani v prodloužení, budou provedeny samostatné nájezdy střelců takto:
(a) Každé družstvo nominuje písemně z hráčů uvedených v zápise o utkání 2 brankáře a 5 střelců (jméno a číslo dresu) v pořadí, ve kterém budou provádět střílení.
(b) Hráč, jehož trest neskončil před koncem prodloužení, nemůže být nominován k samostatným nájezdům a musí zůstat na trestné lavici. Také hráči, sloužící tresty uložené během samostatných nájezdů, musí zůstat na trestné lavici až do ukončení utkání.
(c) Po provedení nominace mohou být hráči nahrazeni pouze v případě zranění nebo trestu. Náhradník bude zařazen na poslední místo střeleckého pořadí.
(d) Rozhodčí povolá kapitány družstev do středu hrací plochy k provedení losu mincí pro započetí nájezdů. Vítěz losu má právo volby, zda jeho družstvo střílí první nebo druhé.
(e) Brankáři budou hájit stejnou branku jako v prodloužení a mohou být střídání po každém střílení.
(f) Střílení se provádějí v souladu s čl. 406 pravidel hokejbalu.
(g) Hráči obou družstev provádějí střílení střídavě až do vstřelení rozhodující branky. Zbývající střílení se neprovádějí.
(h) Jestliže výsledek zůstane nerozhodný po 5 stříleních každého družstva, střílení budou pokračovat tie-breakem po jednom hráči z každého družstva, se stejnou, novou nebo částečně změněnou nominací 5 střelců uvedených v pořadí střílení, která zahájí druhé družstvo. Utkání bude ukončeno, jakmile duel dvou střelců přinese rozhodující výsledek. Bude-li třeba, tie-breaková série bude opakována, opět s vystřídáním družstva zahajujícího střílení.
(i) Zapisovatel zaznamená všechna střílení s uvedením střelců, brankářů a dosažených branek.
(j) Pouze rozhodující branka se započítá do výsledku utkání. Bude připsána příslušnému střelci     a brankáři.
(k) Tresty brankáře, které mají být odslouženy jiným hráčem jeho družstva (čl. 407 pravidel hokej-balu), se týkají nominovaných střelců, kteří mají svá střílení ještě provádět.
(l) Menší trest pro hráčskou lavici uložený družstvu, např. pro neopodstatněnou žádost o měření (část III. pravidel hokejbalu), se týká nominovaných střelců, kteří mají svá střílení ještě provádět.
(m) Jestliže některé družstvo odmítne účast na samostatných stříleních, utkání bude prohlášeno pro toto družstvo za prohrané. Jestliže hráč odmítne provést své střílení, bude toto prohlášeno za neúspěšné.
ZPĚT NA OBSAH
Článek 312 - Střelecká soutěž
1. Střelecká soutěž bude provedena takto:
(a) Střelecká soutěž se provádí v sériích sestávajících ze dvou kol a se střídáním družstva zahajujícího střílení. Pořadí sérií je dáno číselným turnajovým systémem (viz příloha soutěžního řádu), čísla družstev budou vylosována. Domácí družstvo, uvedené v číselném systému vlevo (na prvním místě), bude mít volbu hráčské lavice, barvy dresu a zahájí střílení v prvním kole.
(b) Každé družstvo nominuje písemně 2 brankáře a 5 střelců (jméno a číslo dresu) v pořadí provedení střílení.
(c) Hráči se zastavenou činností se nesmějí zúčastnit střelecké soutěže.
(d) Po provedení nominace mohou být hráči nahrazeni jen  v případě zranění nebo trestu. Náhradník bude zařazen na poslední místo střeleckého pořadí.
(e) Brankáři budou hájit branku bližší k hráčské lavici jejich družstva a mohou být střídáni po každém střílení.
(f) Střílení se provádějí v souladu s čl. 406 pravidel hokejbalu.
(g) Střelci obou družstev provádějí střílení střídavě.
(h) Umístění družstev je dáno vyšším počtem vstřelených branek.
(i) V případě rovnosti se dvoukolové série opakují až do rozhodnutí konečného umístění družstev.
(j) Zapisovatel zaznamená všechna střílení s uvedením střelců, brankářů a dosažených branek.
(k) Vstřelené branky platí jen pro střeleckou soutěž a nezapočítavají se do jiné statistiky.
(l) Trest brankáře, který má být odsloužen jiným hráčem jeho družstva (čl. 407 pravidel hokejbalu), se týká střelců nominovaných k provádění střílení.
(m) Menší trest pro hráčskou lavici uložený družstvu pro neopodstatněnou žádost o měření (část III. pravidel hokejbalu) se týká střelců nominovaných k provedení střílení.
(n) Jestliže družstvo odmítne účast ve střelecké soutěži, bude prohlášeno za poražené. Jestliže hráč odmítne provést střílení, bude toto prohlášeno za neúspěšné.
2. Řídící orgán soutěže může zejména v krátkodobých soutěžích nařídit konání střelecké soutěže po skončení každého utkání pro případ, že by ke stanovení pořadí nepostačily výsledky utkání.
ZPĚT NA OBSAH
 Pokyny pro rozhodčí
1. Rozhodčí jsou vždy zdvořilí na hřišti i mimo něj a svým chováním a vystupováním udržují a chrání dobré jméno ČMSHb.
2. Rozhodčí jsou povinni nosit předepsaný úbor: černé kalhoty, svisle pruhovaný černobílý dres se znakem rozhodčího na levé straně prsou a na venkovních hřištích černou baseballovou čepici s ofi-ciálním označením. Jakékoliv jiné znaky nebo nápisy na dresu a čepici jsou zakázány, s výjimkou oficiálních reklam. Rozhodčí mají k dispozici vhodnou píšťalku a měřidlo 2 m dlouhé.
3. Rozhodčí musí mít dokonalou znalost pravidel hokejbalu a všech jejich změn a dodatků; jen tak je mohou efektivně uplatňovat na hřišti.
4. Rozhodčí se snaží o jednotný výklad pravidel: jejich uplatňování kdekoliv má být tak jednotné, jak nejvíce jsou toho rozhodčí schopni. Jsou-li pochybnosti o jakémkoliv výkladu, okamžitě kontaktují orgán pověřený výkladem pravidel.
5. Rozhodčí musí vždy uplatňovat pravidla podle svého nejlepšího mínění, rozhodně a nestranně, přísně trestajíc hrubou hru.
6. Rozhodčí musí být vždy čilí, pozorní, s dobrým pohybem, udržujíc hru v běhu, bez zbytečného přerušování.
7. Rozhodčí se rozhodují pevně a ukládají tresty bez váhání. Když uloží trest, jednají tak, aby bylo jasné, kdo je trestaný hráč. Drží se dál od trestaných hráčů, aby se vyhnuli jejich připomínkám.
8. Rozhodčí nesmí připustit, aby jej kterýkoliv hráč nebo funkcionář strkal nebo jinak mu prokazoval neúctu; takový hráč nebo funkcionář musí být ihned potrestán podle pravidel. Rozhodčí však nikdy nesmí brát právo do svých rukou, aby napadl fyzicky nebo slovně kteréhokoliv hráče nebo funkcio-náře; jakékoliv provinění proti rozhodčím oznámí v zápise o utkání.
9. Rozhodčí jednají přísně s hráčem, který nejde ihned na trestnou lavici, když byl potrestán.
10. Rozhodčí vždy oznamují zapisovateli čísla trestaných hráčů, jejich tresty a přestupky, čísla střelců branek a hráčů, kteří na tyto branky přihráli.
11. Rozhodčí mají konečné slovo ve všech sporech, včetně rozhodnutí brankových rozhodčích.
12. Rozhodčí mají právo vyměnit brankového rozhodčího, jsou-li názoru, že nerozhoduje nestranně nebo provádí nespravedlivá rozhodnutí.
13. Rozhodčí dbají, aby do jejich šatny nevstupovali nepovolané osoby.
14. Rozhodčí zapisují své připomínky do zápisu o utkání stručně, jasně a výstižně, ale bez vynechání jakéhokoliv detailu.
15. Rozhodčí oznámí v zápise o utkání všechny případy, kdy hřiště neodpovídá požadavkům pravidel   a předpisů.
16. Rozhodčí podrobně opíší do zápisu o utkání všechny tresty do konce utkání.
17. Rozhodčí se vyvarují kritiky na jiné rozhodčí nebo pomocné činovníky utkání.
18. Rozhodčí se nesmí “bratříčkovat” s funkcionáři, hráči nebo pracovníky zúčastněných mužstev.
19. Rozhodčí by měli poskytovat podněty a návrhy ke zlepšení pravidel a předpisů příslušným orgánům.
20. Rozhodčí utkání dohlédnou, aby:
- utkání začalo přesně
- všichni pomocní činovníci utkání byli včas připraveni plnit své povinnosti a aby tyto povinnosti řádně plnili v průběhu celého utkání
- časové a signalizační zařízení, branky, brankové sítě, hrazení a značení hřiště byly v pořádku
- hráčské a trestné lavice byly řádně připraveny
- na hráčské lavici byli jen hráči v dresech, trenér, vedoucí mužstva, případně celkem nejvíce šest funkcionářů mužstva
- na trestné lavici byli jen činovníci utkání a trestaní hráči, v žádném případě diváci
- byla připravena lékárnička a k dispozici byl telefon s číslem rychlé lékařské pomoci.
ZPĚT NA OBSAH